ฐานข้อมูล ข่าวสาร ทั้งหมด

ฐานข้อมูลทั้งหมด
       พิธีสำเร็จการศึกษา และติดแถบหมวกผู้ช่วยพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4...ตอบ / อ่าน 20
       ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 15
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 58
       กิจกรรม "รักแรกยิ้ม" พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 110
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์พยาบาล ในการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ประเภทสิ่งประดิษฐ์...ตอบ / อ่าน 57
       บรรยากาศการรยายพิเศษประวัติศาสตร์ชาติไทย และการเทิดทนสถาบันหลักของชาติ...ตอบ / อ่าน 65
       งานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ...ตอบ / อ่าน 63
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 118
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 54
       แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนาให้เกียรติเข้าเยี่ยมกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 64
       ขอแสดงความยินดีกับศิษยืเก่านิติศาสตร์ รุ่น10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 88
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โดยการรับตรง...ตอบ / อ่าน 145
       ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 110
       ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 125
       สมัครเรียน = สมัครงาน รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 220
       คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า...ตอบ / อ่าน 210
       ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรงเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 1197
       ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจCASUBI อ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และคุณนริศรา พรมรักษาเข้าร่วมการประชุม RISMEP...ตอบ / อ่าน 85
       คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพในชุมชน 2567...ตอบ / อ่าน 176
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 5-2 มหาวิทยาลัยศิลปากร...ตอบ / อ่าน 187
       รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 241
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 30 เมษายน 66 นี้เท่านั้น #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 292
       โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 97
       โครงการเรียนล่วงหน้า นักศึกษาใหม่ 2567 วันแรกสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 328
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะอาจารย์CAS เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่เวียตนาม ประจำขอนแก่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือ...ตอบ / อ่าน 71
       ข่าวสารสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 361
       CASUBI เข้าร่วมการรอบรม เรื่อง Growth Hacking as a Strategy ...ตอบ / อ่าน 203
       เข้าพบท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(สกร.)อำเภอชนบท...ตอบ / อ่าน 411
       เข้าร่วมงาน BETTER THAILANDการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 181
       ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 1 โ...ตอบ / อ่าน 320
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ / อ่าน 248
       การนำเสนอสื่อการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 291
       ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 394
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ร่วมทั้งคณะอาจารย์ ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 106
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่ ”MTM ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 120
       ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน(นักกีฬาฟุตซอลชาย) จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 195
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับเกียรติจาก เป็นประธานในงาน "ราตรีหอมหวน ดอกลำดวนทรงคุณค่า  ช่อแรกผลิแย้มมา  สมสง่าบ้านพร้อมบุญ"...ตอบ / อ่าน 189
       สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการ โครงการกรมชลประทาน...ตอบ / อ่าน 347
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รอบที่ 3) ...ตอบ / อ่าน 178
       เปิดรับสมัครแล้ว(รอบ 2)ลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ ...ตอบ / อ่าน 693
       ฝากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 196
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการรับตรง รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2099
       พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINA PR)...ตอบ / อ่าน 279
       บรรยากาศการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 126
       กิจกรรมงาน BYE NOIR 2027 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 105
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 116
       พิธีลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ...ตอบ / อ่าน 161
       การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 218
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 143
       ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 132
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี #คณะนิติศาสตร์ • สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 391
       เปิดรับสมัครแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1478
       รับสมัครนักศึกษาใหม่รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 531
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2689
       การเสวนาอัพเดททิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสำหรับคนขอนแก่น : ในหัวข้อ MODERN KHON KAEN...ตอบ / อ่าน 577
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนางาซากิเวสเลยัน ประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 119
       ที่สนใจเรียนผู้ช่วยพยาบาล จากกองทุนเพื่อความความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)...ตอบ / อ่าน 468
       เปิดรับสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.)...ตอบ / อ่าน 534
       ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PR และ คณะนิติศาสตร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 315
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ...ตอบ / อ่าน 299
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนศาสตราจารย์ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เข้ารับรางวัลในฐานะที่ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 526
       กิจกรรมกีฬา เทา-ทองเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2567...ตอบ / อ่าน 523
       พิธีมอบเข็มฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4...ตอบ / อ่าน 184
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย และผู้อำนวยการพงศกร ทวันเวช และอาจารย์จิรพร เสียงเสนาะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)...ตอบ / อ่าน 249
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Online Marketing ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2...ตอบ / อ่าน 482
       เข้าร่วมการประชุม RISMEP ครั้งที่ 2/2567 เครือข่ายหน่วยงานที่บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ และ Service Provider ใน จ.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 200
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและผู้ประกอบการระดับ Spin-off...ตอบ / อ่าน 220
       เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)...ตอบ / อ่าน 557
       แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 20-21 ...ตอบ / อ่าน 810
       รองผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร ฝ่ายวิชาการและคณะได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร...ตอบ / อ่าน 354
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้น ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 128
       ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ที่โรงเรียน เตรียมอุดรพัฒนาการ...ตอบ / อ่าน 465
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 2052
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 621
       ขั้นตอนการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 409
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบหอยสีทอง SIRAT4...ตอบ / อ่าน 590
       อบรมสัมมนา AUN QA Imprementation and Gap Analysis  ในระบบรูปแบบการเรียนออนไลน์ห้องเรียน MTM...ตอบ / อ่าน 152
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พานักศึกษาผู้ประกอบการ (ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด...ตอบ / อ่าน 177
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตได้รับเกียรติ์ให้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการยกระดับผบสัมฤทธิ์ทางการเรียน...ตอบ / อ่าน 288
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดี  มอบเงินจำนวน10,000 บาทและเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่คุณครู จิราพร วรลักษณ์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 156
       สมัครเรียน สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...ตอบ / อ่าน 636
       ร่วมส่งแรงเชียร์ Mr. & Miss University วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมการประกวด...ตอบ / อ่าน 400
       วันที่26มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ เข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกำหมาย...ตอบ / อ่าน 145
       ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตราฐานข้อสอบ...ตอบ / อ่าน 137
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 766
       ปฐมนิเทศ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 282
       คณะนิติศาสตร์จัดงาน "ตุ้มโฮมน้องพี่ 20ปีนิติศาสตร์"ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล...ตอบ / อ่าน 156
       การบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัย ในหัวข้อ "นวัตกรรมภาวะผู้นำในบริบทโลก"...ตอบ / อ่าน 155
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน...ตอบ / อ่าน 803
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ...ตอบ / อ่าน 829
       รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1153
       อาจารย์ศิริพร น้อยวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ นิเทศนักศึกษาทุนบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)...ตอบ / อ่าน 246
       บรรยากาศอันสนุกสนานของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จากสโมสรขอนแก่นเอฟซี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 313
       คณะอาจารย์ ผู้แทน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ได้นำนมไทยเดนมาคร์ ไปมอบให้ผู้ป่วยตึกชาย-หญิง โรงพยาบาลพล...ตอบ / อ่าน 172
       Proceeding การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 11 CASNIC 2023 !!...ตอบ / อ่าน 788
       ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น2/66...ตอบ / อ่าน 235
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม"สิทธิบัตร" สิทธิบัตรคืออะไร/วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้...ตอบ / อ่าน 409
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ !! #dek67...ตอบ / อ่าน 819
       การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งที่ 3...ตอบ / อ่าน 316
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567...ตอบ / อ่าน 478
       เปิดรับรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 806
       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 145
       เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็กชาย- หญิง โครงการทุนกีฬาเรียนฟรี...ตอบ / อ่าน 551
       อธิการบดีนำคณะอาจารย์ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 522
       สมัครคณะพยาบาลออนไลน์ คลิกลิงค์...ตอบ / อ่าน 2637
       คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 198
       แบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 447
       ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ...ตอบ / อ่าน 415
       ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ รุ่นที่ 4  ที่บริษัท ฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 441
       การเสวนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พันธกิจ UBI ในมหาวิทยาลัย”...ตอบ / อ่าน 353
       ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายเก่งกาจ บังกาวงศ์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ...ตอบ / อ่าน 176
       ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”...ตอบ / อ่าน 389
       ประกาศ !! ขอแจ้งย้าย     Page Facebook   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 637
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู (3 ป.) ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ...ตอบ / อ่าน 243
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI เป็นวิทยากรให้ความรู้...ตอบ / อ่าน 394
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศระดับปริญญาโท หลักศูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...ตอบ / อ่าน 356
       U-School Mentoring 2566 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง...ตอบ / อ่าน 447
       สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกแนะแนวและรับสมัครทุนการศึกษาCP ALL ...ตอบ / อ่าน 324
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมพิธีมอบเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ...ตอบ / อ่าน 210
       โครงการความก้าวหน้าจากแนวคิดเชิงหลักการ-มอบเกียรติติบัตรให้แก่นักวิจัยเทา - ทอง...ตอบ / อ่าน 187
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจและการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ว PA กับการพัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าในวิษาชีพครู” ...ตอบ / อ่าน 213
       ขอแสดงความยินดี กับ อ.สิริกุล แพร่ศรีสกุล นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 129
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ(รุ่นที่ 10) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 3821
       ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 124
       พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี...ตอบ / อ่าน 289
       EdPEx National Forum: The EdPEx Sharing Day, 27-28 พ.ย. 2566 ...ตอบ / อ่าน 147
       จัดการอบรมนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้าน  “ลิขสิทธิ์” ...ตอบ / อ่าน 213
       โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ...ตอบ / อ่าน 209
       อกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 158
       ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 167
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ดร.กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์...ตอบ / อ่าน 254
       เข้าร่วมหลักสูตรต้นแบบการเงินการลงทุนสำหรับเทรนเนอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...ตอบ / อ่าน 139
       คณะอาจารย์ ดร.จิราพร วิชระโภชน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 199
       ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรนุช เอี้ยวประดิษฐ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์...ตอบ / อ่าน 268
       ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและการบริหาร...ตอบ / อ่าน 785
       ท่านอาจารย์พงศกร ทวันเวช ประชุมปล่อยตัวนักกีฬาสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 194
       การประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "เส้นทางสู่วิทยฐานะ ว.PAเขียนแผนการสอนอย่างไรให้ปัง! 3 ผ่าน...ตอบ / อ่าน 113
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล กับ The Best Presentation Award ...ตอบ / อ่าน 617
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Presentation) CASNIC2023...ตอบ / อ่าน 1434
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์จัดบูธเตรียมงานตลาดนัดหลักสูตรณ หอกาญจนาภิเษก มข....ตอบ / อ่าน 195
       ว่าที่ร.ต.หญิงปานศิริ   ธรรมศิรินิเวศได้ออกประชาสัมพันธ์ พร้อมอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่นักนักเรียน...ตอบ / อ่าน 225
       ดร.อำนาจ   ชนะวงศ์ ขอขอบคุณประธานสอบ ดร.อาคม อึ่งพวง และกรรมการสอบทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 638
       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตขอขอบพระคุณ ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ...ตอบ / อ่าน 107
       อ.กาญจนา ศรีผักหอม นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)...ตอบ / อ่าน 108
       นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 เรียนวิชา สัมมนานวัตกรรมภาวะผู้นำขั้นสูง ...ตอบ / อ่าน 142
       ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน...ตอบ / อ่าน 540
       แสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ ศิษย์เก่า ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 11...ตอบ / อ่าน 593
       ประกาศรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการ...ตอบ / อ่าน 1745
       ร่วมส่งกำลังเชียร์ ฟุตบอล มหาวิทยาลัย โลก ทีมฟุตบอลหญิงบัณฑิตเอเซียขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 191
       การอบรม Coaching Course ครั้งที่ 5โดย วิทยากรจาก สโมสร สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด...ตอบ / อ่าน 176
       เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์เเละบุคลากร พี่น้อง ชาววิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 194
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ สพป.เขต2ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 123
       การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้...ตอบ / อ่าน 211
       CASUBI จัดทดลองการตลาด และ sensitive ผงโรยข้าวแจ่วบองจิ้งหรีดของนักศึกษาผู้ประกอบการ ระดับ Start-up...ตอบ / อ่าน 221
       เยี่ยมชทร้าน OTOP - ศึกษาดูงานที่โรงเรียน Nguyen Gia Thitu - ทะเลสาบคืนตาบ...ตอบ / อ่าน 283
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 635
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 340
       โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ...ตอบ / อ่าน 120
       ขอขอบคุณบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้วันนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาCP ALL ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง...ตอบ / อ่าน 227
       ภาพบรรยากาศการคัดเลือกฟุตบอลเยาวชนณ สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 182
       มาร่วมส่งต่อความสวยในความทรงจำ ได้ที่หน้าร้านสหการชั้น 1 (ตึกใหญ่)...ตอบ / อ่าน 173
       ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการ ฯ CASNIC 2023...ตอบ / อ่าน 833
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านด้วยความยินดี...ตอบ / อ่าน 699
       วันที่ 27 ก.ย. 66  จัดกิจกรรม CAS รวมใจร่วมขยายพันธุ์ “ม่วงเทพรัตน์ “ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 218
       เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 2059
       โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 22 กันยายน 2566 ...ตอบ / อ่าน 137
       ของกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของนศ.ญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 121
       วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ พาทีมที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา...ตอบ / อ่าน 432
       นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา1/2566  ในรูปแบบกระบวนการE-PLC ...ตอบ / อ่าน 253
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม   ชนะวงศ์ ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ...ตอบ / อ่าน 389
       คุณวุฒิชัย สุขสุเมฆเจ้าของกิจการ ร้านป่ากลางเมืองคาเฟ่ และกิจการในเครือฯที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทำงาน ให้กับนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 333
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5...ตอบ / อ่าน 247
       ผอ.พิมพ์ชนก อัจฉริยสุนทร    ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา......ตอบ / อ่าน 257
       คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมติดตามคุณครูที่เข้าร่วม...ตอบ / อ่าน 247
       เรียนภาษาจีนฟรี แม้ไม่มีพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน...ตอบ / อ่าน 328
       เปิดรับสมัครแล้ว!!DEK67สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 267
       นางสาวธราทิพย์ ประเสริฐศรี ได้เปิดชั้นเรียนและประชุมสะท้อนความคิด ตามรายงานการดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน...ตอบ / อ่าน 274
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทาทอง “หลักสูตรนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่นักวิจัยรุ่นใหม่...ตอบ / อ่าน 138
       อ.สิริกุล แพร่ศรีสกุล และนักศึกษาร่วมงานพลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบ นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน...ตอบ / อ่าน 214
       อ.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 180
       BGC-บัณฑิตเอเซีย Festival ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (สนามแก้วมณีคอมเพล็กซ์) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม...ตอบ / อ่าน 175
       นักกีฬาฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมทำบุญตักบาตรรับพรและ บรรพชาถวายเป็นประราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...ตอบ / อ่าน 469
       กีฬาสานสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย “ ดอกปีบเกมส์ ครั้งที่ 2  “ ...ตอบ / อ่าน 235
       คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบคณะนิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 197
       ทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน“ สัปดาห์เปิดโลกกว้าง “...ตอบ / อ่าน 136
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและ ทดสอบนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน...ตอบ / อ่าน 165
       วีรภัทร ฮีโร่ซัดประตูชัย! ว.บัณฑิตเอเซีย แรงต่อเฉือนชนะ ม.ราชพฤกษ์ 1-0 เก็บชัย2นัดติด...ตอบ / อ่าน 138
       อาจารย์สุวคนธ์ กุรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 278
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย,ดร.อำนาจ ชนะวงศ์และดร.จิราพร วิชระโภชน์ ออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ...ตอบ / อ่าน 193
       ผู้ประกอบการ ระดับ Spin off ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ได้พบผู้เชี่ยวชาญ C A S U B I...ตอบ / อ่าน 144
       นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจกีฬาเรียนวิชาสัมมนาทางธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 155
       คณะอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 261
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษวันนี้ ...ตอบ / อ่าน 168
       ดร.จิราพร วชิระโภชน์ อาจารย์พิศตะวัน มาตสีดาออกนิเทศ ติดตามเยี่ยม นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 94
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะ.ออกนิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ ของนศ.M.Ed....ตอบ / อ่าน 294
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอต้อนรับคณะ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน...ตอบ / อ่าน 198
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น9 จัดกิจกรรมรักแรกพบ เวลา 09.00...ตอบ / อ่าน 386
       นักกีฬาฟุตซอลชาย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ...ตอบ / อ่าน 326
       วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชีนี...ตอบ / อ่าน 149
       ว.บัณฑิตเอเซีย เปิดตัวสวยเฉือนชนะ มรภ.นครสวรรค์ 2-0 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023...ตอบ / อ่าน 97
       ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ ผศ ดร ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล...ตอบ / อ่าน 217
       การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 “ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย...ตอบ / อ่าน 201
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" TOR 2566-2567...ตอบ / อ่าน 114
       คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดอบรมด้านกฎหมายในโครงการ "พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 279
       โครงการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่...ตอบ / อ่าน 113
       10 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ประกอบด้วย...ตอบ / อ่าน 158
       CASUBI และผู้เชี่ยวชาญด้าน Production Line ลงพื้นที่วางแผน Line ...ตอบ / อ่าน 97
       จังหวัดขอนแก่นร่วมส่งตัวนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ...ตอบ / อ่าน 140
       รับเข็มพระราชทานเข็มที่ระลึกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...ตอบ / อ่าน 327
       ดร.ชวลิต หงษ์ยนต์ และ อาจารย์สุวิทย์ ขุนอยู่ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น...ตอบ / อ่าน 179
       ดร.สายัณห์ ผาน้อยและคณาจารย์ เข้าร่วมงานวันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 135
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 11...ตอบ / อ่าน 1366
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 1 คนจาก 鎮西学院大学/nagasaki...ตอบ / อ่าน 150
       สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 16 แข้ง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ชุดลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023...ตอบ / อ่าน 150
       ทีมหนุนเสริมและประเมินการทำงานของสถาบันการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง...ตอบ / อ่าน 269
       นักศึกษาทุนCP ALL นำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการ ตั้งแต่เวลา 13.00น-16.00น...ตอบ / อ่าน 197
       ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า...ตอบ / อ่าน 265
       ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี...ตอบ / อ่าน 213
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC ...ตอบ / อ่าน 179
       ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด : BK4 Food ประชุมเพื่อปรึกษาแผนการดำเนินงาน...ตอบ / อ่าน 105
       #เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #นิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 393
       ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ประชุมเพื่อปรึกษาแผนการดำเนินงาน...ตอบ / อ่าน 81
       #เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 251
       พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. โดย ผศ.ดร กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 163
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 145
       4 สาวไทย ลงสนามนัดแรกในเกมนัดแรกของลีกฟุตบอลอาชีพสิงคโปร์ เอาชนะ บุสโซร่า ...ตอบ / อ่าน 191
       เปิดคัดเลือกนักกีฬา "ฟุตบอลหญิง" รุ่นอายุ 17 ปี (รอบ 2 ภาคกลาง) (เกิดระหว่าง พ.ศ.2549-25...ตอบ / อ่าน 182
       นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (อำเภอพล) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 จำนวนนักศึกษา 32 คน...ตอบ / อ่าน 203
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ (3 ป.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 186
       สำนักกิจการนักศึกษา พร้อมดัวยนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และตัวแทนนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 132
       FAS Women's National League's Royal Arion WFC signs 4 Thailand National Team players for the upcoming season!...ตอบ / อ่าน 122
       ดร.กษม ชนะวงศ์ (ประธานสโมสร บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย) เดินทางไปเยี่ยมสุดยอดนักฟุตบอลหญิงไทยทั้ง 4 คน...ตอบ / อ่าน 135
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 191
       คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลักษิกา มหาวงษ์นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ...ตอบ / อ่าน 366
       โครงการบวชฟรีมีกุศล 2566 วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2566...ตอบ / อ่าน 548
       โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ได้นำของที่ได้รับจากโครงการตักบาตรวันแม่...ตอบ / อ่าน 152
       ผู้บริหารจากสำนักส่งเสริมวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 268
       เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนอกสถานที่ ของเซ็นเซและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น   ณ โฮมมูนมังเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 313
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน...ตอบ / อ่าน 193
       ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาเป็นประธานผ้า...ตอบ / อ่าน 117
       คณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ...ตอบ / อ่าน 329
       กิจกรรมในโครงการเดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ...ตอบ / อ่าน 124
       อาสากล้าใหม่ หัวใจโตโน่ # ศิษย์ดี เพราะครูดี มีวันนี้เพราะมีครู...ตอบ / อ่าน 463
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 284
       ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3-0 เซต "EST COLA" VOLLEYBALL U CHAMPION CUP 2023...ตอบ / อ่าน 337
       นิเทศนักศึกษาMOU รุ่นที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะบริหารธุรกิจ  ...ตอบ / อ่าน 68
       พิธีไหว้ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอพล วันที่ 6 สิงหาคม 2566...ตอบ / อ่าน 399
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...ตอบ / อ่าน 198
       ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แน้มตรี ...ตอบ / อ่าน 308
       การรายงานความก้าวหน้าโครงการ U-School Mentoring 2566...ตอบ / อ่าน 410
       อาจารย์บุญนำ บุญภักดี เเละอาจารย์ขวัญเรือน เเก่นของ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้เเทนการประชุมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 121
       ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 99
       บันทึกความร่วมมือ(MOU)ในการดูแลสวนกระเป๋าคนเมือง(Pocket Park) ตั้งอยู่ตรงข้ามถนนด้านหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 327
       โครงการยุวชนอาสา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สป.อว.) วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2566 ...ตอบ / อ่าน 250
       U-School Mentoring 2566 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 381
       สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ชั้นปีที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 89
       U-School Mentoring 2023/2566...ตอบ / อ่าน 191
       อ.พงศกร ทวันเวช เป็นผู้แทนอธิการบดี ได้นำสิ่งของร่วมบริจาคในโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนคนตาบอด...ตอบ / อ่าน 109
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 436
       การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยี A.I....ตอบ / อ่าน 104
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัคร ถึง 30 กรกฎาคม 2566 รับจำนวน 20 คน เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 408
       พิธีไหว้ครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและกำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี กำรศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 205
       โครงการ การสร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด และบทลงโทษทางกฎหมาย ...ตอบ / อ่าน 145
       บรรยายพิเศษและมอบความรู้เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ...ตอบ / อ่าน 241
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 164
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 622
       เปิดรับสมัครประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2566...ตอบ / อ่าน 393
       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชดา ศรีวิราช และ นางสาวศรัญญา ลามี ชั้นปีที่ 1...ตอบ / อ่าน 205
       คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง...ตอบ / อ่าน 112
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS - KM ...ตอบ / อ่าน 548
       นักศึกษาท่านใดสนใจยื่นแบบคำขอเป็นนักศึกษากองทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1/66...ตอบ / อ่าน 222
       การประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...ตอบ / อ่าน 161
       ผู้บริหารโครงการจากบริษัทโกซอฟท์ ได้สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์...ตอบ / อ่าน 127
       ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด...ตอบ / อ่าน 79
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์  เข้าประชุม โครงการ อพ.สธ....ตอบ / อ่าน 300
       ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ / อ่าน 474
       ข่าวสาร สภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 3...ตอบ / อ่าน 396
       ข่าวสารสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 4...ตอบ / อ่าน 161
       รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 254
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 270
       ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจาปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 313
       ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตเอเซีย-เกาะกูดคาบาน่า กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...ตอบ / อ่าน 128
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566  สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 745
       บัณฑิตเอเซีย_เกาะกูดคาบาน่า" ชนะวิทยาลัยนครราชสีมา...ตอบ / อ่าน 185
       สมัครเรียน สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพจองสิทธิ์วันนี้รับฟรีทุนการศึกษา คลิ๊กเลย...ตอบ / อ่าน 268
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ รั ก แ ร ก ยิ้ ม “ ...ตอบ / อ่าน 530
       ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 485
       เข้าร่วมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ Web 3.0 เทคโนโลยี่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้...ตอบ / อ่าน 131
       ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ”...ตอบ / อ่าน 381
       สโมสรฟุตบอลหญิง บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย เปิดคัดเลือกนักกีฬา "ฟุตบอลหญิง" รุ่นอายุ 17 ปี...ตอบ / อ่าน 418
       รับสมัครหลักสูตรน้องใหม่ ต้อนรับว่าที่คุณครูพละสาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษา และกีฬา...ตอบ / อ่าน 915
       คณะนิติศาสตร์ #บัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 223
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 304
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับตรง รอบ 3...ตอบ / อ่าน 377
       นักศึกษา เข้าศึกษาการจัดการกากของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม...ตอบ / อ่าน 713
       ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ กลุ่มที่ 1...ตอบ / อ่าน 516
       ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reinventing University Towards Education for Sustainable Development....ตอบ / อ่าน 723
       ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 401
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 020 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2546
       ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทํา ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน...ตอบ / อ่าน 209
       ขอเชิญคณะกรรมการ/ผู้นำนักศึกษา สมัครด่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมสร้างธุรกิจขนาดย่อม...ตอบ / อ่าน 561
       ตารางคะแนนไทยวีเมนส์ลีก 2023 #บอลหญิงพลังหญิง...ตอบ / อ่าน 796
       ประมวลภาพสวยๆ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมอบให้...ตอบ / อ่าน 363
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 1297
       เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...ตอบ / อ่าน 516
       นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Show Chwan hospital ประเทศไต้หวัน...ตอบ / อ่าน 791
       บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ROAD TO STARTUP “ โดย คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ( ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น )...ตอบ / อ่าน 662
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1400
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัด...ตอบ / อ่าน 253
       โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 729
       ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 220
       สัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด” โดยอาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ ...ตอบ / อ่าน 607
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เข้าพบนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 557
       ท่านอธิการบดี มอบหมายให้ผู้บริหาร CAS เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 482
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 202
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พยบ. รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 2514
       รับนักศึกษาสมัครใหม่ เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา...ตอบ / อ่าน 206
       การทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ...ตอบ / อ่าน 395
       ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 544
       การคัดนักกีฬาฟุตซอล ชาย-หญิงเพื่อเตรียมตัวแข่งขันหลายรายการในระดับอุดมศึกษาทั้งเฟรชชี่ ยูลีก กีฬา...ตอบ / อ่าน 132
       22 เมษายน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี...ตอบ / อ่าน 990
       โอกาสดีๆมาแล้ว! วิทยาลัย​บัณฑิต​เอเซีย จังหวัดขอนแก่น เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็ก ชาย-หญิ...ตอบ / อ่าน 317
       สโมสรฟุตบอลบีจีซี-บัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมอบรม การฝึกเทรนนิ่งเพื่อการพัฒนาร่างกายนักกีฬา...ตอบ / อ่าน 132
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 528
       ณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)...ตอบ / อ่าน 287
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ (อธิการบดี) ร่วมชิมเทศกาลอาหารเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 122
       ยินดีต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 802
       กิจกรรม  ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านท่าเยี่ยม...ตอบ / อ่าน 454
       โหวตให้น้อง “ข้างปุ้นและ ก๊อบ” ทีมฟุตซอลบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 145
       ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1980
       อธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์) บรรยายในหัวข้อ Leadership in You และ SMART Teacher...ตอบ / อ่าน 460
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์...ตอบ / อ่าน 1793
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ บรรยายพิเศษ "แนวทางการศึกษาต่อ" และให้โอวาท แก่นักศึกษา ปวส. 2 ที่เข้ารับ ใบ รบ....ตอบ / อ่าน 399
       กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู...ตอบ / อ่าน 477
       ฟุตซอลลีกหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2023 บีจีซี บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 294
       เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีด้านไอทีในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง...ตอบ / อ่าน 760
       สมัครเรียน สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพจองสิทธิ์วันนี้รับฟรีทุนการศึกษา คลิ๊กเลย...ตอบ / อ่าน 964
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 688
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วบอ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ ขก.เขต 5...ตอบ / อ่าน 1086
       การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ทุน กสศ)...ตอบ / อ่าน 689
       เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #รอบที่3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1210
       พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14...ตอบ / อ่าน 198
       ลงพื้นที่ตำบลสำราญ โครงการU2T ส่วนของ Part marketing และ สำรวจ TCD...ตอบ / อ่าน 260
       การนำเสนอผลการปฏิบัติการสอน 1-4 และถอดบทเรียน าขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา...ตอบ / อ่าน 715
       ขอชื่นชมนักกีฬาเซปักตะกร้อ วบอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 466
       วันเกียรติยศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศน์...ตอบ / อ่าน 325
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 713
       เปิดรับสมัครรอบ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1466
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 66 รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา "สมัครเรียน = สมัครงาน"...ตอบ / อ่าน 910
       ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์) ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ” ...ตอบ / อ่าน 1196
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1415
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 681
       รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1177
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 797
       โครงการสัมนาภาวะผู้นำและผู้ตาม สู่องค์กรอัจฉริยะ...ตอบ / อ่าน 326
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12...ตอบ / อ่าน 337
       พยาบาล เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนทุนกสศ ที่อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ...ตอบ / อ่าน 259
       นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อบรมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 257
       พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 337
       ฝึกปฎิบัติงาน วิชา ปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 370
       การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่1) คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 631
       วบอ.ขอชื่นชม ครูอาจารย์และนักเรียนและนักศึกษา ในการติดตามนิเทศ ในรูปแบบ On site ...ตอบ / อ่าน 620
       รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 1141
       กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 637
       รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 462
       นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ...ตอบ / อ่าน 503
       ต้อนรับคณะอาจารย์เม็กจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ...ตอบ / อ่าน 497
       นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนางสาวสธนาวดีภ์ เนื่องสิทธะ สอนในรายวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...ตอบ / อ่าน 1305
       (สป.อว.) จัดการประชุมผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ UBI ทั่วประเทศ...ตอบ / อ่าน 283
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Between Nagasaki Wesleyan Uniyersity ...ตอบ / อ่าน 204
       ข่าวสารสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 489
       จดหมายข่าวสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 1...ตอบ / อ่าน 341
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พยบ. รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 981
       สมัครเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ #สมัครเรียน = สมัครงาน #DEK66...ตอบ / อ่าน 1716
       ร่วมพิธียกยอดฉัตร มณฑป พระชัยชุมแพ พระพุทธรูปประจำอำเภอชุมแพประดิษฐาน...ตอบ / อ่าน 559
       ร่วมกิจกรรม 𝐂𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄’𝐒 𝐃𝐀𝐘  FUN & FEST...ตอบ / อ่าน 390
       ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...ตอบ / อ่าน 738
       อธิการบดีร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์5บท ของนศ.M.Ed. รหัส63รุ่นแรกของอ.พล...ตอบ / อ่าน 695
       โครงการรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 728
       โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา ประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้าง...ตอบ / อ่าน 458
       ประมวลภาพบรรยายกาศกีฬาภายใน ของพี่ๆ กองเชียร์...ตอบ / อ่าน 300
       การแข่งขัน "ลีดแดนซ์" และการจับคูปอง มอบของรางวัล...ตอบ / อ่าน 379
       The Winner AFC Woman Club Championship 2022 (East Zone)...ตอบ / อ่าน 392
       รายงานตัว มอบตัว เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 337
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 273
       ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ในวันพรุ่งนี้เชิญร่วมกีฬาเฮฮา-ฮาเฮ...ตอบ / อ่าน 555
       เชิญร่วมกีฬาเฮฮา-ฮาเฮ...ตอบ / อ่าน 820
       พลอย ขอนแก่น ยอดนักสนุ้กเกอร์หญิง แชมป์โลกรุ่น 21 ปี ...ตอบ / อ่าน 769
       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี...ตอบ / อ่าน 1125
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา...ตอบ / อ่าน 197
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 174
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1350
       คณะนิติศาสตร์ #บัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ...ตอบ / อ่าน 629
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...ตอบ / อ่าน 1211
       ขอแสดงความยินดี คว้าเหรียญทอง #ฟุตบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1263
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมให้ข้อมูลในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชา ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ...ตอบ / อ่าน 1139
       กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 430
       เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฟรี...ตอบ / อ่าน 1352
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2:0 เซต เข้ารอบ 16 ทีม...ตอบ / อ่าน 155
       เหรียญทองแดง กีฬาตะกร้อ  ประเภททีมชุด   กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 926
       บรรยายในการพัฒนาครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6...ตอบ / อ่าน 267
       สรุปผลการแข่งขัน กีฬาตะกร้อประเภททีมชุด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 415
       ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์!! นักกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 711
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 20 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 903
       ชาวฟิลิปปินส์จาก UB มาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและเข้าพบ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง...ตอบ / อ่าน 462
       สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 320
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12...ตอบ / อ่าน 412
       กับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จากสโมสรขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 237
       . ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1044
       ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ และคณะได้เข้าพบ ดร.วรรณประกรณ์ จุมพล...ตอบ / อ่าน 1140
       ท่านอธิการบดีต้อนรับ กงสุลใหญ่เวียดนาม...ตอบ / อ่าน 377
       ดร.สายัณต์ ผาน้อย.. ได้มอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ดอกจานคัพ ครั้งที่ 2"...ตอบ / อ่าน 256
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และนักฟุตบอลต่างชาติ ทีมขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 243
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะต่อยอดพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์...ตอบ / อ่าน 586
       รับสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1675
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 605
       เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)...ตอบ / อ่าน 1591
       บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 296
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ...ตอบ / อ่าน 987
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 456
       บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และมอบรางวัลแชมป์ฟุตบอลเยาวชนถ้วยคุณหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 314
       ต้อนรับ Prof. Dr. Khoun KHOUNSACKBOUAVONG vice president จาก......ตอบ / อ่าน 312
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 913
       การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเป็นธรรมในสังคม...ตอบ / อ่าน 816
       กำหนดการงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...ตอบ / อ่าน 944
       ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาMOU รุ่นที่ 3 ณ บริษัท ฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 589
       เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงาม ความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...ตอบ / อ่าน 260
       คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด และคุณอรุณี กิ่งแก้ว เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 338
       สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ...ตอบ / อ่าน 448
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 15 ธันวาคม 65 - 31 มกราคม 66...ตอบ / อ่าน 2986
       เตรียมตัวให้พร้อม!‘วิทยาลัย​บัณฑิต​เอเซีย’ เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็กชาย-หญิง...ตอบ / อ่าน 203
       ขอแสดงความยินดีกับนายนนทวัฒน์ วงศ์ษางาม(น๊อต)...ตอบ / อ่าน 478
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา...ตอบ / อ่าน 367
       ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฉัตรมงคล ผาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4...ตอบ / อ่าน 297
       ตารางติวเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปฐมวัยและปฐมศึกษาและอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 279
       การประชุมเชิงปฎิบัติการ นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา...ตอบ / อ่าน 940
       ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รองชนะเลิศอันดับในการแข่งขันงานงิ้ว อำเภอพล...ตอบ / อ่าน 170
       โรงเรียนใดจะได้เป็นแชมป์ GAMBOL U-18 Football Championship 2022...ตอบ / อ่าน 547
       กำหนดการศึกษาดูงาน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8...ตอบ / อ่าน 168
       เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 634
       พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 273
       โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...ตอบ / อ่าน 379
       นิติศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ...ตอบ / อ่าน 406
       การประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา...ตอบ / อ่าน 512
       “มูลนิธิมาดามแป้ง” กับพันธกิจสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้คนไทย...ตอบ / อ่าน 221
       ยินดีต้อนรับประธานสโมสรฟุตบอล Mynavi Sendai JAPAN...ตอบ / อ่าน 149
       ณัฐนนท์ สุประเสริฐการกิจ คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 Yamaha moto Challenge 2022 ...ตอบ / อ่าน 237
       Ploychompoo Laokiatphong claimed victory in the Challege Cup and Under-21...ตอบ / อ่าน 267
       รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1527
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกรุ่นที่2 ...ตอบ / อ่าน 320
       สาขาวิชา การจัดการค้าสมัยใหม่ นักศึกษาปี 4 กลุ่ม A ได้นำเสนอการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์สินค้า...ตอบ / อ่าน 177
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ กับ บริษัทฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 183
       ฟุตซอลหญิง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบกับ มทร.นครราชสีมา ผลการแข่งขัน ชนะ 8:0...ตอบ / อ่าน 284
       ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตะกร้อชาย ทั้งประเภททีมชุด และประเภททีมเดี่ยวผ่านการคัดเลือก...ตอบ / อ่าน 709
       ขอขอบพระคุณ คุณเก๋ ผู้จัดการโรงแรมเลิแคสเซีย...ตอบ / อ่าน 383
       บัณฑิตเอเซียชนะราชภัฏสุรินทร์4-0...ตอบ / อ่าน 409
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้มอบ #นมวัวแดง นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ / อ่าน 137
       ฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบกับ มรภ.ร้อยเอ็ด ผลการแข่งขัน ชนะ 5:1...ตอบ / อ่าน 589
       ตะกร้อชาย ชนะทีมมหาลัยกาฬสินธุ์ 2- 0 เซต กีฬามหาวิทยาลัยฯ ...ตอบ / อ่าน 457
       แสดงความยินดี กับท่านนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ...ตอบ / อ่าน 266
       ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 135
       โครงการการพระไตรปิฎกสำเร็จลุล่วงด้วยดี...ตอบ / อ่าน 772
       นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Nagasaki Wesleyan University...ตอบ / อ่าน 841
       ยินดีต้อนรับ ( คุณ กานดา คำภาพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ...ตอบ / อ่าน 484
       ขอขอบคุณ"พิมานกรุ้ป"โดยคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 517
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 130
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้ความรู้แก่น้องๆ ม.6...ตอบ / อ่าน 130
       กำหนดการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ...ตอบ / อ่าน 186
       ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ เข้าพบนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 135
       The 10 CAS National and International Conference (CASNIC 2022)...ตอบ / อ่าน 1463
       ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ทุกๆโรงเรียนด้วยนะครับ ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการ WORKSHOP ...ตอบ / อ่าน 150
       ชวนเพื่อนมา "นับแคลนับใจ ไปกับ มาดามแป้ง...ตอบ / อ่าน 131
       อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ความรู้เบื้องต้น(S .B.T.C)...ตอบ / อ่าน 328
       ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา #กสศ...ตอบ / อ่าน 494
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการร่างหลักสูตร Mini MBL...ตอบ / อ่าน 146
       พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5...ตอบ / อ่าน 159
       พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือ MOU...ตอบ / อ่าน 125
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรม 3 ป....ตอบ / อ่าน 275
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10...ตอบ / อ่าน 594
       น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ นักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 137
       ติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆ ...ตอบ / อ่าน 4966
       ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65...ตอบ / อ่าน 1390
       เปิดรับสมัคร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย // สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1831
       เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 "สมัครเรียน = สมัครงาน"...ตอบ / อ่าน 1694
       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พ.ย. 2565...ตอบ / อ่าน 1300
       ครัวมาดาม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 135
       บรรยากาศช่วงเช้า การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3"...ตอบ / อ่าน 445
       การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3"...ตอบ / อ่าน 261
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมอบป้ายโลโก้เฮ็ดเอง ชั้นวางไม้พับเก็บได้ห้าชั้น...ตอบ / อ่าน 156
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 146
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 953
       การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566 ...ตอบ / อ่าน 602
       กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนให้การยอมรับปริญญาบัตรหลังสำเร็จการศึกษา...ตอบ / อ่าน 193
       ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌เปิดรับสมัคร นศ+พนักงานฝึกงาน✅✅...ตอบ / อ่าน 630
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 🤍 วิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 564
       15 ทุนนี้ #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง 👩‍👩‍👧‍👦✨...ตอบ / อ่าน 760
       พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์-วิทยากร...ตอบ / อ่าน 218
       โค้ชมิโยะ ห้องเกษมสุวรรณ//ยินดีต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 177
       ThaiPBSSport #ฟุตบอลหญิง ทีมบัณฑิตเอเซีย จ่าฝูงไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาลนี้ ยืนยันว่า...ตอบ / อ่าน 165
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 340
       งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022...ตอบ / อ่าน 379
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1893
       ยินดีต้อนรับคณะกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ...ตอบ / อ่าน 192
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 2056
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 444
       ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ...ตอบ / อ่าน 287
       ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู...ตอบ / อ่าน 176
       โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 270
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 234
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1475
       รับสมัครนักศึกษาใหม่           ...ตอบ / อ่าน 476
       #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง สมัครด่วนนะคะ 📌 #จำนวนจำกัด‼️...ตอบ / อ่าน 365
       โครงการการใช้งานสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับ...ตอบ / อ่าน 370
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2609
       โครงการปฐมนิเทศทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 324
       ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน กสศ....ตอบ / อ่าน 941
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ2คณะพยายาล...ตอบ / อ่าน 1468
       นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 580
       สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 433
       กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 18-19 🧑‍🎓 ...ตอบ / อ่าน 801
       บัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับวิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป...ตอบ / อ่าน 238
       ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 510
       รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรีอ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 513
       รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 242
       U-League ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ...ตอบ / อ่าน 637
       "นักการตลาดมืออาชีพ" หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 418
       พิธีมอบทุนพัฒนาการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มที่ 2...ตอบ / อ่าน 560
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 1332
       🔥 โค้งสุดท้าย 50 ทุนสำหรับเดือนเมษายนนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 684
       👉 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 934
       มอบกระเช้าผลไม้กระเช้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ...ตอบ / อ่าน 749
       ท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ มอบหมายคณาจารย์และนักศึกษา ไปมอบของอุปโภคบริโภคครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด...ตอบ / อ่าน 259
       กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีส่งทีมนักกีฬาคนพิการ...ตอบ / อ่าน 234
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีและคณะ ร่วมประชุมหารือกับท่านธนวรรธน์ ธะนะคำมา...ตอบ / อ่าน 771
       📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 65 นี้เท่านั้น📍รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 435
       เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 773
       ว.บัณฑิตเอเซีย ฟอร์มเฉียบอัด มจพ.พระนครเหนือ 4-1 ทะลุเซมิไฟนอลศึก #88ปี...ตอบ / อ่าน 225
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 855
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 729
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 604
       📢ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 449
       ขอแสดงความยินดี🎉 กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 858
       สมัครเรียน พร้อม 20 ทุนเท่านั้น สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 317
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ป.เอก เข้าพบ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 395
       ชาวขอนแก่นต้อนรับ “พลอย ขอนแก่น” แชมป์โลกสนุ๊กเกอร์หญิงอย่างอบอุ่น...ตอบ / อ่าน 693
       ภาพการแข่งขันฟุตบอล " คุวานันท์ CIRCUIT 2022 ⚽️ " รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (สนามที่ 1)...ตอบ / อ่าน 394
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2434
       3 มีนาคม 2565 ดร.สายัณห์ ผาน้อยดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ...ตอบ / อ่าน 367
       นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่น 7 ห้อง 2 จัดโครงการ 3 ป....ตอบ / อ่าน 336
       ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565...ตอบ / อ่าน 869
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 683
       Football U-League Thailand (รอบคัดเลือก กลุ่ม B)...ตอบ / อ่าน 887
       ยินดีต้อนรับ 🙏คณะผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในกิจกรรม...ตอบ / อ่าน 265
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 333
       TikTok 🎊🎉 สมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 672
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 957
       ผู้จบ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 443
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 1059
       แชมป์เก่า บัณฑิตเอเชีย บุกชนะ น้องใหม่ ขอนแก่น ซิตี้ 2-0 เก็บ3แต้ม...ตอบ / อ่าน 275
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 360
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กผศน...ตอบ / อ่าน 751
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 479
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2801
       มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ โดยท่านผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยฯ ณ ศูนย์ CI ...ตอบ / อ่าน 820
       การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ⚽️ 💪 ระหว่าง...ตอบ / อ่าน 727
       ไดโนพิฆาต” จากถิ่นหมอแคน กับการไล่ล่าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก สมัยที่ 5️⃣...ตอบ / อ่าน 543
       ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 974
       วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)...ตอบ / อ่าน 823
       20กพ.65 ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ และดร.พิศิษฐ์ เทพไกลวัลย์ ร่วมโครงการ3ป...ตอบ / อ่าน 635
       นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 842
       การแข่งขันฟุตชอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี...ตอบ / อ่าน 789
       รองอธิการบดีเป็นผู้แทนของอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน...ตอบ / อ่าน 403
       สมัครเรียน และทุนศิษย์เก่า #เทคโนพลฯ" ปวส. ต่อ ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 807
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 458
       รับสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 998
       การแข่งขันBasketball 3x3บัณฑิตเอเซียคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65...ตอบ / อ่าน 355
       คณะบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และประสานงานการแนะแนวหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 582
       อาจารย์ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ ผอ.สำนักอธิการบดี บรรยายแนะแนวมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1084
       มวิจัยการจัดการขยะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล...ตอบ / อ่าน 584
       คนมีน้อยโดยกำเนิด ต้องได้มากด้วยโอกาส...ตอบ / อ่าน 380
       การประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ตอบ / อ่าน 525
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 2335
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 1017
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 518
       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการ “ ตรวจ ATK “...ตอบ / อ่าน 319
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายบริหาร...ตอบ / อ่าน 271
       ผู้ช่วยท่านอธิการบดี​ ท่านผู้ว่าสุทธินันท์​ บุญมี​ และท่านรอง​อธิการบดี​ ...ตอบ / อ่าน 792
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1506
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี และคณะ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 817
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1...ตอบ / อ่าน 480
       แบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ ...ตอบ / อ่าน 632
       รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1...ตอบ / อ่าน 1435
       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ...ตอบ / อ่าน 948
       พิธีการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ...ตอบ / อ่าน 434
       26พ.ย 65 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองผอ.เขตฯ...ตอบ / อ่าน 387
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 !!!...ตอบ / อ่าน 681
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 813
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1266
       หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น...ตอบ / อ่าน 431
       รประเมินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 289
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 3903
       บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่าย...ตอบ / อ่าน 478
       พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564 ...ตอบ / อ่าน 400
       วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...ตอบ / อ่าน 298
       ผลการแข่งขันฟุตบอล (หญิง) 7คน...ตอบ / อ่าน 675
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 296
       การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยเงินรางวัลรายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021 ...ตอบ / อ่าน 1419
       Proceedings งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021...ตอบ / อ่าน 2368
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร...ตอบ / อ่าน 1658
       ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 911
       นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 366
       ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย...ตอบ / อ่าน 1304
       อาจารย์กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทย ...ตอบ / อ่าน 340
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564...ตอบ / อ่าน 329
       ร่วมต้อนรับคุณสิริพรจังตระกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 311
       ให้กำลังใจ น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ หรือ #พลอยขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1407
       ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ...ตอบ / อ่าน 1172
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564 รอบสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1276
       รคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program ...ตอบ / อ่าน 390
       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เมืองไทยประกันภัย" เซปักตะกร้อ ทัวร์นาเมนต์ 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี...ตอบ / อ่าน 580
       ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564...ตอบ / อ่าน 330
       สัมมนาออนไลน์ 🌟ฟรี🌟 พี่ชวนน้อง ลุยตลาดออนไลน์ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม...ตอบ / อ่าน 669
       มาให้กำลังใจกันต่อ❤️⚽🥅 #ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 330
       ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1...ตอบ / อ่าน 518
       คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์...ตอบ / อ่าน 448
       รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี) ...ตอบ / อ่าน 1510
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักฟุตบอลจากโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ...ตอบ / อ่าน 574
       เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา...ตอบ / อ่าน 396
       ประชุมลงรายละเอียดด้านหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยี​คุวานันท์...ตอบ / อ่าน 321
       ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T ...ตอบ / อ่าน 1341
       CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS...ตอบ / อ่าน 613
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน...ตอบ / อ่าน 861
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(อกศจ.ขก.)...ตอบ / อ่าน 285
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกแนะแนวโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม...ตอบ / อ่าน 271
       MOU วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 434
       CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ...ตอบ / อ่าน 491
       การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application ...ตอบ / อ่าน 430
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนำขนมจากการทำบุญใส่บาตรมอบให้กับน้องๆ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก จ.ขอนเเก่น...ตอบ / อ่าน 283
       กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี...ตอบ / อ่าน 301
       ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 428
       การเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ณ วิมานสันติภาพ กรุงพนมเปญ...ตอบ / อ่าน 1242
       คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนาย...ตอบ / อ่าน 1753
       อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC ...ตอบ / อ่าน 535
       พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ...ตอบ / อ่าน 1251
       ใบสั่งจองชุดครุย ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2064
       รวมTiK Tok CAS ผลงานนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 1372
       รวมพลัง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...ตอบ / อ่าน 1253
       12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI...ตอบ / อ่าน 1705
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู...ตอบ / อ่าน 659
       ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4 ...ตอบ / อ่าน 1679
       ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)...ตอบ / อ่าน 703
       การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ...ตอบ / อ่าน 505
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - เทคโนพลฯ ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม...ตอบ / อ่าน 353
       นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้...ตอบ / อ่าน 1769
       สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2...ตอบ / อ่าน 1084
       85 ปี ร่วมใจอวยพร ด้วยรักจากใจ | วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | พ่อพระเมืองพล คนของโลก...ตอบ / อ่าน 437
       ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2034
       บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 343
       นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต....ตอบ / อ่าน 1050
       ยินดีต้อนรับ คุณอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท ไทยตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จำกัด...ตอบ / อ่าน 807
       ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2564...ตอบ / อ่าน 298
       สัมนาโครงการ ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจห่างไกลโควิด19...ตอบ / อ่าน 507
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI รับสมัครนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่...ตอบ / อ่าน 800
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม #Insideบัณฑิตเอเซีย on TikTok...ตอบ / อ่าน 346
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 494
       ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 508
       สามเณรร่วมกับผู้ปกครองร่วมเดินทางฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 343
       การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion...ตอบ / อ่าน 750
       ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพ 2564...ตอบ / อ่าน 466
       มาเร็ว!! มีเพื่อนบอกเพื่อน มีพี่บอกพี่ มีน้องบอกน้อง จูงมือกันมาร่วม #กิจกรรมกับแสนดี เพียงจับเมาส์ 2 คลิก...ตอบ / อ่าน 1817
       โครงการบวชฟรีมีกุศล วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564 ...ตอบ / อ่าน 753
       รับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2/2564...ตอบ / อ่าน 1995
       มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมของใช้จำเป็นไว้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตามศูนย์พัก CI 4...ตอบ / อ่าน 395
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย"ร่วม"ครัวมาดาม"ส่งอาหารหนุนทีมแพทย์ ...ตอบ / อ่าน 426
       แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 1183
       ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการสมัคร...ตอบ / อ่าน 5061
       นักศึกษาที่สนใจ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 1980
       CASNIC9 : CAS National and International Conference...ตอบ / อ่าน 3066
       คณะพยาบาลศาสตร์ทำจิตอาสาเพื่อการฉีดวัคซีนปกป้องโรคระบาด...ตอบ / อ่าน 563
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์เข้าพบนักศึกษาคณะพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1395
       สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษาโดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 518
       ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ขอนแก่นและเมืองพล...ตอบ / อ่าน 426
       งานวิจัยสำคัญๆ สำหรับคณะวิทยาศาสตต์และเทคโนโลยี ล่าสุด...ตอบ 1/ อ่าน 272
       สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2...ตอบ 1/ อ่าน 1666
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM...ตอบ 1/ อ่าน 1190
       ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share...ตอบ 1/ อ่าน 503
       โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ...ตอบ 1/ อ่าน 1334
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 809
       ความคิดถึงจากอธิการบดี...ตอบ 1/ อ่าน 937
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 710
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์...ตอบ 1/ อ่าน 1514
       รางวัลที่สุดแห่งปี 2020 ของฟุตบอลหญิง FA THAILAND AWARDS 2020...ตอบ 1/ อ่าน 1423
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1667
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1242
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยการรับตรงรอบ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1903
       รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3875
       งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) ...ตอบ 1/ อ่าน 3047
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรง ปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 2512
       วันที่ 20 พ.ค.2564 📌ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ 1/ อ่าน 997
       ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 865
       สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 447
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเพิ่ม)...ตอบ 1/ อ่าน 1131
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 1860
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 !!!...ตอบ 1/ อ่าน 2347
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยการรับตรงรอบที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2448
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1452
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานประชุมเพื่อจัดอบรมโค็ชฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ14,16,18....ตอบ / อ่าน 894
       25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย...ตอบ / อ่าน 965
       สมัครเรียน = สมัครงาน Gosoft ...ตอบ 1/ อ่าน 1974
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1753
       สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1...ตอบ 1/ อ่าน 1675
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 !!...ตอบ / อ่าน 1783
       แป้งขอขอบคุณ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อแป้งและครอบครัว ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 754
       สุดปัง! “มาดามแป้ง” เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว.บัณฑิตเอเซีย เผยแพร่: 12 เม.ย. 2564 15:32 ปรับปรุง: 12 เม.ย. 2564 15:32 โดย: ผู้จัดการออนไลน์...ตอบ / อ่าน 963
       ยินดีต้อนรับ คุณภุชงค์ ตั้งเกษมจิตต์ รองผู้จัดการทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานบริหารคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 2395
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1900
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1881
       แชมป์ บีจี-บัณฑิตเอเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์ลีก ระดับดิวิชั่น 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 1048
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 8108
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2483
       มือด้านวิชาการและด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 942
       โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1303 ...ตอบ 1/ อ่าน 960
       ร่วมรับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรี...ตอบ 1/ อ่าน 1392
       ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 17 กรุณายืนยันเข้าร่วมผ่านQR Code...ตอบ 1/ อ่าน 1537
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ / อ่าน 1562
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบ และบรรยายพิเศษโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา...ตอบ / อ่าน 798
       สัมมนากลุ่มนักเรียนชมรมที่สนใจด้าน วิทยาศาสตร์และสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1080
       พิธีมอบเข็มปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 1958
       ประกาศจากงานการเงินนศ.ที่มียอดค้างชำระสอบปลายภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1507
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1131
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563...ตอบ / อ่าน 1422
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 1532
       วันที่ 23 มกราคม 2564 บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน CP...ตอบ 1/ อ่าน 938
       ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1603
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1836
       เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร(รุ่นที่17)...ตอบ 1/ อ่าน 1413
       ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2065
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.บัณฑิต 2563 เพิ่มเติม!!!!!!...ตอบ 1/ อ่าน 1628
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 1683
       บัณฑิตเอเชียทำสถิติชนะรวดคว้าแชมป์บอลโกแฮร์ยูลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1090
       ประกาศจากงานการเงินนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเทอม สอบกลางภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1189
       ประกาศสมัครงาน จากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด...ตอบ 1/ อ่าน 3284
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาขีพครู ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 2070
       วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เดินทางมาทำการ ลงนามความร่วมมือ MOU ...ตอบ 1/ อ่าน 1239
       อาจารย์รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์บรรยายพิเศษเรื่อง...ตอบ 1/ อ่าน 3559
       ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภณ์ และหัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม อ.อดิศรา...ตอบ / อ่าน 1129
       ขอเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตเอเซีย สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2563...ตอบ / อ่าน 1327
       พิธีมอบ “ทุนพัฒนาการศึกษา “ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 1057
       ท่านธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...ตอบ / อ่าน 1754
       นิทรรศการการศึกษา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 928
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 876
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๔...ตอบ 1/ อ่าน 1547
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ๆได้จัดกีฬา เทคบอล(กีฬาใหม่)...ตอบ 1/ อ่าน 989
       อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนกระแสการบริบาล...ตอบ 1/ อ่าน 941
       กีฬาพาไปวันนี้จะพาไปรู้จักกับทีม บีจีบัณฑิตเอเชีย #ThaiPBSSport...ตอบ 1/ อ่าน 886
       เปิดรับสมัครสอบชิงทุนCP ALL ปี2564...ตอบ 1/ อ่าน 3254
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 "เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" CASNIC & ESEC 2020...ตอบ 1/ อ่าน 3594
       โครงการบรรยายพิเศษ...ตอบ 1/ อ่าน 2023
       สรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1442
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ 1/ อ่าน 1721
       กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ RBM 63 ...ตอบ 1/ อ่าน 957
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3772
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1372
       บาลนครขอนแก่น ที่สนับสนุนให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ...ตอบ 1/ อ่าน 1021
       U-School Mentoring ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563...ตอบ 1/ อ่าน 2217
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...ตอบ 1/ อ่าน 2496
       ดร.ชีวิน อ่อนละออ จัดกิจกรรมบริหารร่างกายสนุกๆ ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีกิจกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3227
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19(CASNIC&ESEC 2020)...ตอบ 1/ อ่าน 3852
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1553
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ 1/ อ่าน 2383
       เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...ตอบ 1/ อ่าน 4359
       จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน...ตอบ 1/ อ่าน 3856
       ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2899
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง...ตอบ 1/ อ่าน 1470
       สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรียนห่างไกลโควิด-19 ยุค New Normal” โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร...ตอบ 1/ อ่าน 1782
       ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ...ตอบ 1/ อ่าน 1464
       การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...ตอบ 1/ อ่าน 1470
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ได้ร่วมประชุมกับ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 1995
       มีเรียน + มีงาน + มีเงินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 2628
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบแรก ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2429
       CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้ ...ตอบ / อ่าน 4238
       ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1308
       โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1157
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ...ตอบ / อ่าน 2099
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมหรือยังเอ่ย?...ตอบ 1/ อ่าน 3205
       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3434
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทางการแพทย์​...ตอบ 1/ อ่าน 1285
       สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา 16,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 1861
       จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรียนวันอาทิตย์วันเดียว...ตอบ 1/ อ่าน 2459
       Proceedings International Conference on Global Challenge “Marketing and Non-Marketing Solutions” ICGC2016...ตอบ 1/ อ่าน 1911
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 (รอบรับตรง) สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3586
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3132
       ร่วมฟังการบรรยายหน้าสื่ออนไลน์ทั่วประเทศ(Tele-Conference) จาก ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1124
       ร่วมรับฟัง "แนวคิดและนโยบายอุดมศึกษาหลัง Coivid19"...ตอบ / อ่าน 1477
       ขยายเวลารอบสุดท้าย สำหรับการสมัครสอบชิงทุนฯ...ตอบ / อ่าน 1697
       เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3301
       กระแส Thai China Asean ตอน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา...ตอบ / อ่าน 2150
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 3584
       ตรวจความทนทานของหน้ากากโล่พลาสติก ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและ...ตอบ / อ่าน 1115
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่สะดวกมาวิทยาลัย #สมัครออนไลน์ก็ได้เด้อ...ตอบ / อ่าน 1616
       คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่3 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3934
       เบอร์โทรติดต่ออาจารย์แต่ละสาขา...ตอบ / อ่าน 2208
       ท่านอธิการบดี(ดร.กษม ชนะวงศ์)ทำพิธีขอขมาและกราบฟ้าดิน ปุงเถ่ากงม่า รวมถึงบรรพบุรุษทุกชั้นภพ...ตอบ / อ่าน 2488
       ขอชื่นชมนักฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 1105
       โรงทาน "อิ่มฟรี อิ่มจริง อิ่มใจ" จากคุณ​หมอเพ็ญแข ชนะวงศ์​ ...ตอบ / อ่าน 3123
       การสัมภาษณ์นักศึกษา '' ทุน ความสามารถทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 1806
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วม ทำบุญโรงทาน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1101
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1852
       บรรยากาศ ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา นักศึกษาชั้นปีที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 3009
       กีฬาเด่นด้านการศึกษา 50,000-200,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)...ตอบ / อ่าน 1609
       กิจกรรม4วัน 1,000 โล CAS VIRTUAL RUNระหว่างวันที่ 26-29 ก.พ. 2563...ตอบ / อ่าน 1328
       โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”...ตอบ 1/ อ่าน 2860
       วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1420
       การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง...ตอบ / อ่าน 2970
       18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี มีกำหนดการพาทีมฟุตบอลหญิงบีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1104
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รอบ Portfolio ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 2524
       วันที่ 3 ก.พ 63 ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิการบดี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...ตอบ / อ่าน 1232
       ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์...ตอบ / อ่าน 3266
       รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)...ตอบ / อ่าน 1746
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4197
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2562...ตอบ / อ่าน 1443
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่2 #รับตรง...ตอบ / อ่าน 2938
       โรงเรียนกระแสพัฒนาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 17 มกราคม 63...ตอบ 1/ อ่าน 1365
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 1074
       16 มกราคม 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ท่านรองอธิการบดีร่วมพิธี "วันครู"...ตอบ 1/ อ่าน 1700
       คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster ...ตอบ 1/ อ่าน 2261
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...ตอบ / อ่าน 3093
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เส้นทางอาชีพ สู่การเป็นนักกฎหมาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์...ตอบ 1/ อ่าน 1998
       รับสมัครนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2446
       กำหนดการและพิธีประสาทปริญญาบัตร2563...ตอบ / อ่าน 1773
       แข้งสาวบีจี-บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศไทย แม่นโทษดับมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน ด้วยสกอร์รวม 5-4 หลังเสมอในเวลา 1-1 สร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 3...ตอบ 1/ อ่าน 3079
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562...ตอบ 1/ อ่าน 3109
       มหาวิทยาลัยในไทยเร่งปรับตัวรองรับนกศึกษาจีนที่เพิ่มมากขึ้น | 26 พ.ย.62...ตอบ 1/ อ่าน 1850
       KELME 2019 FISU UNIVERSITY WORLD CUP-FOOTBALL...ตอบ / อ่าน 1877
       ทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" ลงสัมผัสสนามซ้อมครั้งแรก ก่อนที่มีจะแมตช์แข่งขันในนัดแรก...ตอบ 1/ อ่าน 1289
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562...ตอบ 1/ อ่าน 2901
       ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ...ตอบ / อ่าน 3981
       โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร...ตอบ / อ่าน 2307
       พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา...ตอบ 1/ อ่าน 2160
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 2189
       รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62...ตอบ / อ่าน 1525
       ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว"...ตอบ 1/ อ่าน 3365
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์”...ตอบ / อ่าน 2111
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาค 1/62...ตอบ / อ่าน 2142
       ร่วมรับฟัง " โอกาสดีๆ และความมั่นคงในการก้าวสู่โลกการทำงานกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น...ตอบ 1/ อ่าน 2694
       ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2753
       ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาธอน" ครั้งที่ 22...ตอบ / อ่าน 2085
       You are the real heroes of Banphai’s Flood Relief, wish all back home with happiness....ตอบ / อ่าน 1867
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...ตอบ 1/ อ่าน 1924
       รองอธิการบดี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันยาเสพติด" ...ตอบ / อ่าน 3054
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "...ตอบ / อ่าน 4147
       การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562...ตอบ / อ่าน 1700
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 2113
       การเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน...ตอบ / อ่าน 3075
       โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ...ตอบ / อ่าน 1793
       การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปี" ...ตอบ / อ่าน 1777
       กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ 2562"...ตอบ 1/ อ่าน 3016
       กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562...ตอบ / อ่าน 2884
       ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562 (CASNIC 2019) ...ตอบ / อ่าน 4813
       อาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ด้านไอที (TDOC)...ตอบ / อ่าน 2163
       หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ...ตอบ 1/ อ่าน 3513
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ และ อ.เยาวอนงค์ ชนะวงศ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษและทำMOU...ตอบ / อ่าน 1959
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 6218
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1953
       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นมไทย-เดนมาร์คกับสังคมไทย" ...ตอบ / อ่าน 2414
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ...ตอบ / อ่าน 2207
       การประชุมวิชาการศาสตร์และศิลป์สู่งการวิจัยชุมชนแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 2966
       ประกาศตารางสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2562!!...ตอบ / อ่าน 3938
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 5813
       ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni)...ตอบ / อ่าน 3630
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3323
       บรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1782
       ประกาศชี้แจงการเข้าสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 2876
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !! (เพิ่มเติม)...ตอบ / อ่าน 3578
       การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562...ตอบ / อ่าน 3848
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 3663
       ประกาศกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!!!...ตอบ / อ่าน 2373
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 2641
       ประกาศโครงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1876
       ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 2028
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 1753
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1804
       ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 !! ...ตอบ / อ่าน 3175
       คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2330
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2219
       ประกาศ การประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2471
       รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร(นศท) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1899
       ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนักศึกษา รหัส 62 คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3360
       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3238
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 2679
       ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA ...ตอบ 1/ อ่าน 2846
       ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 5824
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3612
       ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2374
       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4207
       ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ "บวร" ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย...ตอบ / อ่าน 2059
       เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสาขาพยาบาลรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2519
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3673
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2561...ตอบ / อ่าน 2348
       ปฏิทินการศึกษา2562...ตอบ / อ่าน 3672
       งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2nd International......ตอบ / อ่าน 3170
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562...ตอบ 1/ อ่าน 2198
       รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา...ตอบ / อ่าน 2134
       รีบมาสมัครก่อนสาขาที่ชอบจะเต็ม...ตอบ / อ่าน 3562
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2562 (รอบที่1) ...ตอบ / อ่าน 9575
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 3789
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2589
       ดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ในการสมัครเรียน...ตอบ / อ่าน 3419
       กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...ตอบ / อ่าน 3605
       สมาร์ทโฟนปี2019...ตอบ 1/ อ่าน 3406
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/2561...ตอบ / อ่าน 2432
       ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3317
       ประกาศ กำหนดการจัดกีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สู่ฮีต12คอง14"...ตอบ / อ่าน 2907
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1...ตอบ / อ่าน 3756
       แชมป์ฟุตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46...ตอบ / อ่าน 3545
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ตอบ / อ่าน 2688
       กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร 10 มกราคม พ.ศ.2562...ตอบ / อ่าน 3262
       ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”...ตอบ / อ่าน 2708
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต...ตอบ / อ่าน 2917
       บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2562...ตอบ / อ่าน 5185
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย...ตอบ 1/ อ่าน 3609
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2996
       ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3264
       indexแบนเนอร์ยาวกลางหน้าแรก บนสุด...ตอบ / อ่าน 2272
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทำอย่างไรให้สินค้าเรา เข้าจำหน่ายใน 7-eleven...ตอบ / อ่าน 3366
       ผจก ทีม ฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยไทย เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังคว้ามแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3109
       ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 3199
       การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ๒๐๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒...ตอบ / อ่าน 3075
       BG-บัณฑิตเอเซีย สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย คว้าตั๋วแชมป์เอเชียไปบอลโลกที่อิตาลี...ตอบ / อ่าน 3583
       ฟุตบอลหญิงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย-บีจี BG-CAS vs University of Taipe...ตอบ / อ่าน 3365
       ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562...ตอบ / อ่าน 2486
       ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเทศ "ญี่ปุ่น"...ตอบ / อ่าน 3246
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ 1/ อ่าน 3388
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2768
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย ชนะ สพล.วิทยาเขตมหาสารคาม...ตอบ / อ่าน 3461
       สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 4362
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน...ตอบ / อ่าน 3983
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ ...ตอบ / อ่าน 4114
       สัมมนา Smart Kid พลิกวิกฤติชาติ...ตอบ / อ่าน 3302
       ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair ...ตอบ / อ่าน 3330
       โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ / อ่าน 3561
       โครงการรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ...ตอบ / อ่าน 3571
       มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม...ตอบ / อ่าน 3379
       ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561...ตอบ / อ่าน 3117
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 3460
       วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจำปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) เดือนตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 3325
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560...ตอบ / อ่าน 3715
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559...ตอบ / อ่าน 3141
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558...ตอบ / อ่าน 3312
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 2909
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556...ตอบ / อ่าน 2659
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2771
       Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4476
       ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2763
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558...ตอบ / อ่าน 3514
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 4437
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561...ตอบ / อ่าน 2605
       ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี...ตอบ / อ่าน 3438
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ / อ่าน 5369
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 4666
       ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 6619
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4997
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 6017
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไขห้องสอบ...ตอบ / อ่าน 4632
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4421
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 6082
       " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 ที่รายงานตัวแล้ว " ด่วน!!!! ...ตอบ / อ่าน 3618
       ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"...ตอบ / อ่าน 3681
       ลูกฟุตบอลโลกไฮเทค...ตอบ 1/ อ่าน 4450
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) เป็นพี่เลี้ยง...ตอบ 1/ อ่าน 3938
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 2608
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 3 แบบรับตรง ...ตอบ / อ่าน 5800
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 7151
       ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"...ตอบ / อ่าน 1900
       ขอเชิญประกวดละครสั้น ภายใต้หัวข้อ"ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ"จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1704
       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำความดี...ตอบ / อ่าน 2542
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7478
       12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 3120
       ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดครงการ "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...ตอบ / อ่าน 3149
       ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น 2561...ตอบ / อ่าน 1853
       เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก...ตอบ 1/ อ่าน 4337
       ทุนอุปกรณ์การเรียน61 จากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1703
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 3765
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุน รับทุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน...ตอบ / อ่าน 1798
       คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 3517
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5627
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คว้าเหรียญทองสมัยที่9ได้สำเร็จ ...ตอบ / อ่าน 4232
       ขอให้บัณฑิต รุ่น 14 ที่ยังไม่มารับชุดครุย...ตอบ / อ่าน 1578
       ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 2 แบบรับตรงทั่วไป เริ่มรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561...ตอบ 1/ อ่าน 8549
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 5372
       ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 4889
       งานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ...ตอบ / อ่าน 2616
       งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์เทาทองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงยิม โรงเรียนขามแก่นนคร 6 มกราคม 2561...ตอบ / อ่าน 1920
       โครงการ "พระไตรปิฎกศึกษาและปฎิบัติธรรม" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560...ตอบ / อ่าน 1985
       กีฬาไทย 2020 โดย ท่านอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 2013
       บัณฑิตเอเซีย #ก้าวคนละก้าว โดย ท่านรองอธิการบดี ผศ.สุกิจจา จันทะชุม...ตอบ / อ่าน 3831
       โครงการ"แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 3679
       โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2560”...ตอบ / อ่าน 3480
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 1752
       โครงการ"ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น ปี 2560"...ตอบ / อ่าน 3204
       โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมฝึกทักษะสอบวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 47”...ตอบ / อ่าน 1799
       โครงการ "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 " ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 1895
       โครงการ "ธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 1411
       โครงการตักบาตรและเจริญพระพุทมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...ตอบ / อ่าน 2104
       “กษม”...นำฟุตบอลสู่โรงเรียน สานภารกิจสร้างคนดีสู่สังคม...ตอบ / อ่าน 2050
       ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Beverest...ตอบ / อ่าน 3532
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 14 และกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 2856
       ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5809
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/60...ตอบ / อ่าน 2710
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมวางพวงมาลาและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี...ตอบ / อ่าน 2014
       การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่คุ้มค่าตรงใจ...ตอบ 1/ อ่าน 4091
       ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 2248
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น วันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1695
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2405
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1633
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1612
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1371
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1539
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1230
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนมนตรีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1127
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1133
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเชียงหวานสร้างลาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1213
       ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thailand "สตาร์ทอัพสายพันธ์ใหม่ๆ...ตอบ 1/ อ่าน 4946
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1944
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1675
       การสอบป้องกัน 5 บท การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.จิระพร ชะโน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2339
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA...ตอบ / อ่าน 2248
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1827
       ปฐมนิเทศเรื่องการฝึกสอน แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น3 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1786
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต อุดรธานีและหนองบัวลำภู 2 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1494
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1923
       โครงการ 3 ป ปันน้ำใจ ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพุทธเกษม อำเภอนำ้พอง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1701
       การสอบป้องกัน (5 บท) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิทยา-นงลักษณ์ (1205) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1642
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1669
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1490
       นักศึกษาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 5 ดูงานด้านนโยบายสาธารณสุขและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1250
       งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC 2017...ตอบ / อ่าน 1886
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์" วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10...ตอบ / อ่าน 1855
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโคตร ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนสนามบิน และ โรงเรียนขามแก่นนคร 19 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2280
       การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 3522
       การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1403
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2107
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2286
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนโคกสวาสดิ์ 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1748
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดสีนวล จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2071
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วันที่ 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1770
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1732
       ประกาศจากงานการเงิน1/60...ตอบ / อ่าน 3820
       นาย ณัฐภัทร สุประเสริฐคว้ารางวัลชนะเลิศ ในรุ่น SuperSport 600 cc (SS2)...ตอบ / อ่าน 3396
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1801
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 2004
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 7954
       บรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3, ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , หลักสูตร MBA และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1530
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร...ตอบ / อ่าน 1491
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1905
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1929
       KKFC PREVIEW: 'เดอะ ทีเร็กซ์' พร้อมบด 'กำแพง' เพื่อแชมป์ T3 โซนบน...ตอบ / อ่าน 2386
       ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1494
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นวิทยากรในรายการ จิบน้ำชาเสวนาท้องถิ่น "เมืองขอนแก่น: พัฒนาการ และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน" ...ตอบ / อ่าน 1770
       การสอบป้องกันและสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1881
       บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อสู่ไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์-วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1362
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1637
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2560 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1691
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านบะยาว และ โรงเรียนโชคมณีศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1899
       โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ #บวชฟรีมีกุศล 14-19 กันยายน ...ตอบ / อ่าน 2232
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วันที่ 24 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2475
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559...ตอบ 1/ อ่าน 5610
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1716
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1538
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1975
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2037
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 17 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1952
       การจัดพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน...ตอบ / อ่าน 4201
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan...ตอบ / อ่าน 2192
       โครงการทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2560...ตอบ / อ่าน 4427
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ออกนิเทศ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว และ โรงเรียนบ้านหนองบัว...ตอบ / อ่าน 1467
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1646
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1926
       มอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1939
       สอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1810
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1679
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1301
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1525
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1698
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 3153
       จิตอาสา โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3713
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1757
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิตรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1567
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1402
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1400
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1880
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1632
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1278
       รอบที่ 2!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1600
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1993
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นประธานการประเมินหลักสูตร ม.อีสเทิร์นเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1562
       บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2033
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1455
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1575
       กำหนดการสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู ...ตอบ / อ่าน 1869
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา...ตอบ / อ่าน 2034
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 3011
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1959
       ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1640
       รายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1973
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1744
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 2172
       อบรม SAR โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1726
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ...ตอบ / อ่าน 2651
       ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ...ตอบ / อ่าน 1552
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร...ตอบ / อ่าน 6885
       ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1822
       ประกาศ กำหนดการสั้งจองชุดครุย ท่านมหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 1898
       นายพลวัฒน์ สุวรรณสิงห์นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับ #เหรียญเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1792
       ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1938
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1311
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1714
       ทบทวนกฎหมายคอมพิวเตอร์กันหน่อย...ตอบ / อ่าน 3643
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1645
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ 1/ อ่าน 1895
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1274
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1793
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ...ตอบ / อ่าน 1460
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1550
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1080
       ประชุมเจ้าภาพร่วมจัดงาน CASNIC5...ตอบ / อ่าน 1286
       โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ...ตอบ 1/ อ่าน 5287
       ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3165
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาไทย...ตอบ / อ่าน 2183
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ มอบทุนการศึกษา ...ตอบ / อ่าน 2088
       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1705
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2031
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1851
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2196
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1634
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1998
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมสัมมนาฯ แสดงความคิดเห็นทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2135
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1833
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2181
       โครงการสัมมนา การศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ...ตอบ / อ่าน 1926
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 2007
       ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7448
       โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2018
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เตรียมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1769
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1939
       มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust...ตอบ / อ่าน 2529
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5576
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1610
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1356
       บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1)...ตอบ 1/ อ่าน 4015
       บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1850
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 6046
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2219
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ...ตอบ / อ่าน 7060
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1544
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1589
       ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประตูต่อ 0 ...ตอบ / อ่าน 2647
       ผลการแข่งขันฟุตซอล “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ วูเมน ฟุตซอล 2017...ตอบ / อ่าน 1974
       บัณฑิตเอเซียตั้งศูนย์พัฒนาบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1783
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ...ตอบ / อ่าน 1846
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง...ตอบ / อ่าน 1660
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1636
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1979
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1779
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1491
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559...ตอบ / อ่าน 2931
       ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ...ตอบ / อ่าน 1943
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 2663
       กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ที่ลานชั้น G เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1844
       กำหนดการออกบูธ แนะแนวการศึกษา เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1912
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1776
       พี่พบน้อง...เตรียมพร้อมก่อนสอบ...ตอบ / อ่าน 2035
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ...ตอบ 1/ อ่าน 7427
       ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือก สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 5469
       โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560...ตอบ / อ่าน 2416
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1829
       รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ...ตอบ / อ่าน 2055
       ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันตก ...ตอบ / อ่าน 1923
       ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้...ตอบ / อ่าน 1921
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 9175
       สำนักทรัพยากรบุคคลใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรปีใหม่...ตอบ / อ่าน 1935
       ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3431
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2425
       ถวายโลหิตเป็นพระราชกุศล และเชิญร่วมสรงน้ำพระองค์ท่านพร้อมกันเวลา 11.00 น. ครับ...ตอบ / อ่าน 2185
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 3888
       โครงการบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1841
       กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์...ตอบ / อ่าน 2079
       Newly Pocket Book of 'Madam Pang" Version1/2017...ตอบ / อ่าน 2170
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 6370
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3723
       รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1941
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 2011
       ค้นหาโลกใบใหม่...ตอบ / อ่าน 3498
       ทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2007
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 2116
       พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1976
       ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 1985
       อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1774
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2628
       ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1779
       แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559...ตอบ / อ่าน 1793
       ราตรีเทาทอง...ตอบ / อ่าน 1648
       ส้มนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทครูยุคใหม่และการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1482
       กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ...ตอบ / อ่าน 7479
       LEADERSHIP CAMP #2...ตอบ / อ่าน 1433
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 2176
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1869
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน...ตอบ 1/ อ่าน 2157
       บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1866
       ประชุมสัมมนา ความพร้อมก่อนเป็นมหาวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 1965
       ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2...ตอบ / อ่าน 2192
       กีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3343
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560...ตอบ / อ่าน 1895
       คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560...ตอบ 1/ อ่าน 5436
       ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล...ตอบ 1/ อ่าน 2325
       พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการ “ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปีพุทธศักราช 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2260
       คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7163
       หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7787
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 5368
       ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559...ตอบ / อ่าน 2332
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ 1/ อ่าน 5216
       รู้จัก Boeing787 เครื่องบินรักสิ่งแวดล้อม...ตอบ 1/ อ่าน 3679
       ร่วมส่งแรงเชียร์ นักบิดเลือดเทาทอง " นายณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ " ...ตอบ 1/ อ่าน 3404
       ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4988
       นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" ...ตอบ 1/ อ่าน 4907
       หลุมดำคืออะไรกันแน่...ตอบ 1/ อ่าน 4696
       โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”...ตอบ / อ่าน 2382
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559...ตอบ / อ่าน 2222
       การบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ พรุ่งนี้ 9.00-12.00 น....ตอบ / อ่าน 3133
       ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560...ตอบ / อ่าน 2309
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 13 ...ตอบ / อ่าน 3476
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 6513