คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
    2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
    3.  สาขาวิชาพลศึกษา  สุขศึกษาและกีฬา

ระดับปริญญาโท  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา >>
    2.  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้  >>

    3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น2/66 / ผู้ตอบ / อ่าน 83

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งที่ 3 / ผู้ตอบ / อ่าน 117

ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”  / ผู้ตอบ / อ่าน 161

โครงการศึกษาดูงานในประเทศระดับปริญญาโท หลักศูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / ผู้ตอบ / อ่าน 92

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจและการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ว PA กับการพัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าใ / ผู้ตอบ / อ่าน 141

อกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / ผู้ตอบ / อ่าน 99

ทั้งหมด19ข้อความ