บรรยากาศการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

📚📚✍️🏻✍️🏻บรรยากาศการสอบข้อเขียน

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ รุ่นที่ 3

📌🏫ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

📍หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย M.Ed CD&LS

📍คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

ภาคบ่าย

สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประจำห้องที่ 3 (1306)

กรรมการสอบสัมภาษณ์

1. ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์

2. ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง