หน้าแรก

 

ประเมินการให้บริการ

 

ผลการประเมิน

 

แจ้งซ่อมคอมฯ

 

รายละเอียดการซ่อม

 

เจ้าหน้าที่บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ / การบริการสารสนเทศ / และการใช้อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ท่านเป็นนักศึกษา/บุคลากรจากคณะ  
ท่านเป็น  
เพศ   ชาย หญิง

คำถาม

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ (5) (4) (3) (2) (1)
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
เนื้อหาสาระข้อมูลในเว็บไซต์ ข้อมูลที่เผยแพร่ตรงความต้องการ
ความชัดเจนเว็บไซต์ ถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล
ความทันสมัยของข้อมูลบนเว็บไซต์
ความสวยงามและสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
ดูแล เอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ
ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามตรงประเด็น
มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตลอดช่วงการให้บริการ
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย(Lan & Wireless) คอมพิวเตอร์
ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet)
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Internet)
Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ความรวดเร็วการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
ระบบสามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานแต่ละคณะหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

 

 

 

พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)