บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

 

ผศ.ดร.กษม   ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.อำนาจ  ชนะวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
นายสุทธินันนท์  บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ธนาศักดิ์  ศิริปุณยานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ดร.อาทิตย์   ฉัตรชัยพลรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ว่าที่ร.ต.หญิงปานศิริ   ธรรมศิรินิเวศ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/นายทะเบียน/ผู้จัดการศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ(UBI)
นายพงศกร  ทวันเวช ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวสุจิตรา   อร่ามพงษ์พันธ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
นางสาวประเณจตรี     คงงาม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภาณุวีร์     ไชยศรี  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
รศ.วีณา   อิศรางกูร ณ  อยุธยา ผู้อำนวยกาสำนักวิจัยและพัฒนา
ผศ.ยุวรัตน์   ฐิตินิรันดร์กุล ผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
นายอภัย  ประกอบผล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
นางสาววชิรา    จันทร์คายโคตร รองผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวแสงโสม  อมรรัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา/หัวหน้างานหลักสูตร
รศ.ดร.เจษฎ์  โทณะวนิก ประธานหลักสูตรคณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร.สนใจ   ไชยบุญเรือง ประธานหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ดร.สมโภช  วัลยะเสวี ประธานหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
นางปิยาภรณ์  พละกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.เสาวลักษณ์   แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ตวงพร   อานันทศิริเกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร์
รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อธิพงษ์    อามาตย์สมบัติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสังคม
ผศ.ดร.กุหลาม  ปุริสาร รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
นางวิภาภรณ์  ร่มพฤกษ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
นางอ้อมทิพย์  ร่มพฤกษ์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์
นางศิริพร   น้อยวงศ์ รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
รศ.ชนะพล ศรีฤาชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.จิราพร  วิชระโภชน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ฝ่ายยุทรศาสตร์และพัฒนาการศึกษา
นางจิรวรรณ  ชัยวิศิษฎ์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายปรมินทร์  นวลอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี/หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางทิพวัลย์   ด่านสวัสดิกุล หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ
ดร.นพดล  มั่งมี หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
ดร.ชีวิน  อ่อนละออ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
ผศ.ชวน  แพงปัสสา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
นางสาวพรทิวา ศรีวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
นายสุวิทย์  ขุนอยู่  หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการ /หัวหน้าสาขาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสิริกุล  แพร่ศรีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวบุษบา ขุนอยู่ ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายธนูศิลป์  ภูระยาว หัวหน้างานบริการ
นางสาวอัญชลี  สุวรรณมาโจ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงาน
นายณรงค์  ชูสกุล หัวหน้างานสำนักนวัตกรรม
นางสาวอมรรัตน์ กวยแก้ว หัวหน้างานกิจกรรม
นางสาวสุวรรณ    เนียมประชา หัวหน้างานทุนการศึกษาการเงิน
นางสาวณิญา  แข็งฤทธิ์ หน้างานธุรการและบรรณารักษ์
นายชัยวัฒน์  วัลละภา หัวหน้างานสารสนเทศ
นางสาวสิรินาถ  งามประเสริฐ หัวหน้างานทุนการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  พรมลาย หัวหน้างานจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
นายพิเชษฐ์   สุโพธิ์เมือง หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวอาบจิตร  กอมาตย์ หัวหน้างานสำนักงานบริหาร
นายพิชานนท์  สว่างโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
นางสาวเจนจิรา กัลยารัตน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์