สำนักทรัพยากรบุคคล


วิสัยทัศน์

        สำนักทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีการทำงาน ได้มาตรฐานสอดคล้องเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
และดำเนินปฏิบัติงานในงานสำนักทรัพยากรบุคคล ของวิทยาลัยเป็นไปด้วย

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของวิทยาลัย สามารถให้บริการวิทยาลัย และบริการบุคลากรของวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปรัชญา

        ทำงานด้วยมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของวิทยาลัย 
โดยสามารถให้บริการบุคลากรด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สะดวกและยุติธรรม

พันธกิจ

        เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำนักทรัพยากรบุคคลจึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

          4.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โดยเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และวิทยาลัยกำหนด

          4.2 พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการผู้มาติดต่องานได้อย่างพึงพอใจ

          4.3  สร้างและพัฒนาระบบงานและระบบบริการที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้นความถูกต้อง
ยุติธรรมและสร้างความพึงพอให้กับผู้ใช้บริการ

          4.4 มุ่งเน้นและสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามนโยบายการการประกันคุณภาพทางการศึกษาของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์

        เพื่อให้ผลการดำเนินงานของสำนักทรัพยากรบุคคล บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ

          7.1   ส่งเสริมและเผยแพร่ ให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจ ตลอดจนทราบถึงเป้าหมายในการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางและทิศทางเดียวกัน

          7.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสรรหา  และคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมถูกต้องและเหมาะสม

          7.3พัฒนาและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดและนโยบายที่วิทยาลัยกำหนด

          7.4   พัฒนาและจัดทำระบบการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามโครงการและแผนงานที่กำหนด

          7.5    ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร ได้รู้และเข้าใจในสวัสดิการและบริการของวิทยาลัยที่มีต่อบุคลากรวิทยาลัยและสามารถใช้สวัสดิการและบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

          7.6    ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรได้ปฏิบัติทางวินัยและการมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

          7.7    มีกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย  ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายอาชีพในการทำงานในวิทยาลัย

 

 
 
.