คณะนิติศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำนวยการสอนโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 5 สาขา คือ (การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ 2) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 3) คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (วันปกติ และวันเสาร์-วันอาทิตย์) 4) คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อเดือน มีนาคม 2546 และ

►ได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549

►คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ