ข้อมูลวิทยาลัย    สารจากอธิการบดี

 

สาส์นแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

นิสิตและนักศึกษาทุกคน  ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  มีลักษณะตรงกันประการหนึ่ง  คือ  ความปรารถนาที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อความพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพตามเป้าหมาย  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  และผู้บริหารจึงยินดีต้อนรับ

อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมจะรับผิดชอบสนับสนุนให้ทุกคนได้รับสิ่งที่พึงประสงค์  โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครบถ้วน

เพื่อเป็น  คนเก่ง  คนดี  คนมีภาวะผู้นำวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำทุกวิถีทาง 

ทุกระดับ  และทุกโอกาสที่พึงมี  เพราะเราเชื่อว่า ภาวะผู้นำของแต่ละคน  แต่ละอาชีพนั้นคือ  เงื่อนไขแห่งความสำเร็จของ

การทำงานถึง 80 % เพียง 20 %  เท่านั้นที่ขึ้นอยู่กับวิชาการและวิชาชีพในนามของคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ขอแสดงความยินดี  ที่ได้ต้อนรับน้องใหม่ทุกคน  ขอให้กำลังใจและขอสนับสนุนให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้ว  “เทาทอง” 

อย่างมั่นใจและขอให้ทุกคน  จงเชื่อด้วยว่า  ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม.....เพียงแต่ต้องเริ่มต้นอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

และทุกอย่างก็จะง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ   ขอให้โชคดี..

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์ )

 ผู้ก่อตั้ง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557เข้าสูรั้วเทาทอง  ด้วยความยินดียิ่ง

 

                การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานของชีวิต  ดังนั้น  นักศึกษาต้องมีสติ  มีไหวพริบ 

มีความตั้งใจมุมานะหมั่นเพียรเรียนรู้บนฐานของความใฝ่เรียนใฝ่รู้ พัฒนาทุกย่างก้าวอย่างมั่นคง  มีสังคม  สร้างมิตรภาพ 

รู้จักแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองกับผู้อื่น  เพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้และพัฒนาระบบความคิดของตนเอง  ให้เป็นผู้รู้ 

คิดอย่างมีระบบ  ระเบียบ  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จะทำให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  มีความรู้ที่รอบด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

สังคมโลก  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

 

ขอให้นักศึกษามีความสุขในการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย  และประสบความสำเร็จในการศึกษาเป็น

คนเก่ง  ดี  มีภาวะผู้นำ  ตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยทุกประการ

 

  ผศ.ดร. กษม     ชนะวงศ์  (อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)