ข้อมูลวิทยาลัย    ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ดี  มีวินัย  ใฝ่ใจวิทยบูรณาการ

 วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล พร้อมประสานสัมพันธ์กับนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

 

ปณิธาน มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รู้จักรับใช้สังคม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและภาวะผู้นำ

 

 พันธกิจ

                1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะรู้จักรับใช้สังคม
 สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้ ก้าวทันโลกตลอดเวลา

                2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเรียนการสอนและสังคม

เพื่อส่งผลให้วิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

                3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างความตระหนักความรักสามัคคี

ในหมู่คณะและสถาบัน โดยเน้นระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างความเป็นอัตลักษณ์

                5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย

และการจัดการเรียนการสอน

                6. ประสานสัมพันธ์และร่วมเป็นเครือข่ายกับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชีย

ประเด็นยุทธศาสตร์
                เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนานาชาติ