ด้านประกันคุณภาพ


หนังสือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ชาววิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด้วยความยินดี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 กันยายน 2565

 

               คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

1. ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น            ประธานคณะกรรมการ
2. ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์            กรรมการ
3. ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน            กรรมการ
4. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย            กรรมการ
5. ผศ. เสาวลักษณ์  แย้มตรี            กรรมการ

กำหนดการ
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2564
วที่ 14 กันยายน 2565

 


วันที่ 14 กันยายน 2565
09.15 - 09.30 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับค[a]ณะกรรมการ / นำเสนอวีดีทัศน์วิทยาลัย
09.30 - 09.45 น. คณะกรรมการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน
09.45 - 10.45 น. อธิการบดี/ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีทุกคณะ เข้าพบคณะกรรมการ
10.45 - 12.00 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน
13.30 - 14.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
14.00 - 15.40 น. ศึกษา SAR ประกอบหลักฐานอ้างอิง (ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
15.40 - 16.00 น. คณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
16.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ