ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 8/2567

พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง