ข้อมูลวิทยาลัย    โลโก้

 

 

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นภาพวงกลมซ้อนกันภายในวงกลมมีภาพแผนที่โลกโดยมีภาพแผนที่ประเทศไทยปรากฏอยู่
ด้านหน้าช่องว่างระหว่างวงกลมเขียนชื่อวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใต้วงกลมมีรูปช่อชัยพฤกษ์ไขว้กันพื้นของเครื่องหมาย
เป็นสีขาวและตัวเครื่องหมายเป็นสีน้ำเงินโดยตลอด

                ความหมาย

แผนที่ประเทศไทยบนลูกโลก         

หมายถึงปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ช่อชัยพฤกษ์ไขว้

หมายถึงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จการแสดงถึงความเป็นไทยและความมีคุณธรรม

ดังนั้นความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจึงหมายถึงปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล 
ด้วยความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศ

                สีประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย       ได้แก่สีเทา-ทอง   โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้

                สีเทา  หมายถึงความนอบน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ

                สีทอง  หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

ดาวน์โหลดโลโก้ขนาดใหญ่