CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่อยู่บนอุปกรณ์พกพา ระบบปฏิบัติการ android
 

 
ในรูปแบบ Mobile Web Application ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ
เพื่อบริการสำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับคณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาอาทิ เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา
ตรวจสอบตารางสอบ ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยฯข้อมูลหลักสูตรการศึกษา    และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นบนมือถือ

และ 

 

ประมวลภาพทั้งหมด

  

 

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

https://th.kku.ac.th/34195/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=NL4U31MuvhY
https://www.dailynews.co.th/education/797886

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

  

  ผลงานที่ผ่านมา
1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน 2561 
2 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair 2562
3 ได้รับรางวัลอันดับ 3 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม2562
4 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 2563


 
สถาบันพี่เลี้ยงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2561 และมีอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการเรียนการสอน โดย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง
2.อาจารย์สิริกุล แพร่ศรีสกุล
3.อาจารย์อุดม นวล


 

application ปี 2563 สำเร็จและดาวน์โหลดได้แล้ว
ขอขอบคุณ ผู้พัฒนาแอบ CAS U-School Mentoring2563
และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. สนใจ ไชยบุญเรือง
อาจารย์กวิสรา นิลมงคล
อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา
อาจารย์สุวิทย์ ขุนอยู่
อาจารย์พิชานนท์  สว่างโรจน์
 
และผู้ให้คำปรึกษาดำเนินโครงการตลอดมา 
ผอ.ปานศิริ  ธรรมศิรินิเวศ
 
 
 
 
 
รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นต้น  โดยผู้ใช้สามารถใช้ IT Account ในการเข้าสู่ระบบ
และ เข้าถึงข้อมูลตามสิทธิที่กำหนดให้สะดวกยิ่งขึ้นและในอนาคตอันใกล้นี้ จะพัฒนาให้มีความสะดวก
และทันสมัยยิ่งๆ ขึ้นไป
 
 
 

 

 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง