ข้อมูลวิทยาลัย    องค์กรคุณธรรม

ชื่อเรื่ององค์กรคุณธรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

1.บริบท วิทยาลัยบัณฑิตเซีย

2. การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในรูปแบบของ "วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย"

3. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

4.ขั้นตอนการดำเนินงาน

     4.1 การประกาศเจตนารมณ์

     4.2 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย

     4.3 การจัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

     4.4 กระบวนการและการดำเนินการตามแผน

5. แบบรายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

6. ผลสำเร็จจากการดำเนินงานและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

7. ภาคผนวก

     
ดาวน์โหลดเอกสาร องค์กรคุณธรรม  ดาวน์โหลดด้วย qrcode ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารหลักฐาน 

 

 

คณะผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง “องค์กรคุณธรรม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย”
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร        
   2. ดร.กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์            
   3. ดร.ประสงค์ ต่อโชติ                
   4. อาจารย์กุสุมา ดำรงชัย                
   5. นางสาวกัญญาลักขณ์ กว้างสวาสดิ์            
   6. นางสาวจิรพร เสียงเสนาะ     
            
คณะผู้ดำเนินการเผยแพร่เอกสารผลสำเร็จการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์
   1. อาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์            
   2. อาจารย์ชัยวัฒน์ วัลละภา                
   3. อาจารย์สุวิทย์ ขุนอยู่
   4. อาจารย์พิชานนท์ สว่างโรจน์