ขอแสดงความยินดีกับศิษยืเก่านิติศาสตร์ รุ่น10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาว นิภาศรี ศิริสุทธากูล สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2566(สนามใหญ่) ลงวันที่28เมษายน2567
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง