วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560   

ผู้เข้าชม 4265 ครั้ง


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี  ประจำปีการศึกษา 2560 จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทุกคนด้วยค่ะ

รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1. นางสาววณีอักษร  หงษ์ทอง  โรงเรียนนำ้พองศึกษา

2. นางสาวนภาพร  ชนะผ่อง  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

3. นางสาวอัจฉราพร  แสนบุตร  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

4. นางสาวนริตา  อินทะสอน  โรงเรียนดงมันพิทยาคม

5.นางสาวบุศยาพร  พลแรง  โรงเรียนดงมันพิทยาคม

6.นางสาวศิริกาญน์  สุทธิวรรณ  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

7.นางสาวอินทิพร  พุ่มบัว  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

8.นางสาวทักษิณา  มาแสง  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

9.นางสาวอรัชพร  พันเดช  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

10.นางสาวปภาวรินทร์  สามเมือง  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

11.นางสาวสิริวิมล  ขวัญจอม  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

12.นางสาวอินธุอร  ทิพย์รมย์  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

13.นายณัฐวิทย์  กองสุข  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

14.นางสาวฐิติมา  ชูศรีเสริฐ  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

15.นางสาวชุติมา  นามโก  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

16.นางสาวศรสวรรค์  ทินจอง  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

17.นางสาวสุทธิดา  ดอนหอมตา  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

18.นางสาวสุนารี  ผาบเลโลกุล  โรงเรียนน้ำพองศึกษา

19.นางสาวนัชชา  โคตรสุวรรณ  โรงเรียนโนนหันวิทยาคม

20.นางสาวการต์มณี  ชัยกระทาง  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2

21.นางสาวณัฐฐา  วงค์หาจักร  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

22.นางสาวสุนิษา  แก้วสมจันทร์  โรงเรียนมัญจาศึกษา

23.นางสาวณัฐกาญจน์  ช่างเหล็ก  โรงเรียนมัญจาศึกษา

24.นางสาววริศรา  วิสาชัย  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

25.นางสาวศิริเนตร  บัวเงิน  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

26.นางสาวขัตติยา  สมาน  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

27.นางสาวอภิสรา  ผาสุข  โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

28.นางสาวจิตเจริญ  โคโตสี  โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

29.นางสาวศิริวิมล  จันเพชร  โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

30.นางสาวจิรภิญญา  ผาสุข  โรงเรียนน้ำพองศึกษา

31.นางสาวพรชิตา  อ่างยานต์  โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์

32.นางสาวณัฐวรรณ  อภิวงศ์  โรงเรียนบรบือ

33.นางสาวอัญชลี  เหลาทอง  โรงเรียนโนนหันวิทยายน

34.นางสาวปิยะวัลย์  มะลัย  โรงเรียนบรบือ

35.นางสาวชุติมา  ผิวรัตน์  โรงเรียนมัญจาศึกษา

36.นางสาวหฤทัย  โคตรศรี  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

37.นายศตวรรษ  อุปพงษ์  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

38.นางสาววิราวรรณ  ศรีโสภา  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

39.นายทินกร  หมื่นราชา  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

40.นางสาวทวีพร  เชื้อแวงดี  โรงเรียนมัญจาศึกษา

41.นางสาวศศิธร  มั่งคั่ง  โรงเรียนมัญจาศึกษา

42.นายสุรเกียรติ  มหานุสิงห์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

43.นางสาวสุทธิดา  หาทอน  โรงเรียนน้ำพองศึกษา

44.นายบุญดี  ขันบัวแก้ว  โรงเรียนตาดทองพิทยาคม

45.นายทศพร  จันทีนอก  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

46.นางสาวสุพัตรา  กาจุ๊ด  โรงเรียนน้ำพองศึกษา

47.นายวุฒิพงษ์  เข็มเพ็ชร  โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย น.ส.อัญชลี สุวรรณมาโจ  
วันที่โพส 10/13/2016 12:16:24 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ anchalee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 4265  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต