รวมข่าวเด่น

วิทยาลัยทั้งหมด


จำนวน: 1974


ฐานข้อมูลทั้งหมด
       อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และสื่อ Web Applications...ตอบ / อ่าน 2
       ขอเชิญเข้าร่วมฟังในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงิน...ตอบ / อ่าน 3
       ร่วมเชียร์นักกีฬา ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลหญิง ฟุตบอลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 "แก้วมุกดาเกมส์"...ตอบ / อ่าน 26
       พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรตามโครงการการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 21
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คว้าแชมป์ คว้าแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก...ตอบ / อ่าน 50
       ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ ทีมวอลเลย์บอลชาย (นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)...ตอบ / อ่าน 40
       กิจกรรม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  (Voluntary Counseling Testing Day : VCT  Day )...ตอบ / อ่าน 53
       ขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 68
       จดหมายข่าวประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2567...ตอบ / อ่าน 74
       กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ ประเทศสิงคโปร์...ตอบ / อ่าน 27
       พิธีสำเร็จการศึกษา และติดแถบหมวกผู้ช่วยพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4...ตอบ / อ่าน 82
       ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 47
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 284
       กิจกรรม "รักแรกยิ้ม" พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 186
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์พยาบาล ในการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ประเภทสิ่งประดิษฐ์...ตอบ / อ่าน 108
       บรรยากาศการรยายพิเศษประวัติศาสตร์ชาติไทย และการเทิดทนสถาบันหลักของชาติ...ตอบ / อ่าน 166
       งานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ...ตอบ / อ่าน 147
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 303
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์...ตอบ / อ่าน 183
       แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนาให้เกียรติเข้าเยี่ยมกิจการดำเนินงาน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 102
       ขอแสดงความยินดีกับศิษยืเก่านิติศาสตร์ รุ่น10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 168
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โดยการรับตรง...ตอบ / อ่าน 247
       ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 233
       ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 182
       สมัครเรียน = สมัครงาน รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 342
       คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า...ตอบ / อ่าน 294
       ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรงเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 1285
       ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจCASUBI อ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และคุณนริศรา พรมรักษาเข้าร่วมการประชุม RISMEP...ตอบ / อ่าน 93
       คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาพในชุมชน 2567...ตอบ / อ่าน 192
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 5-2 มหาวิทยาลัยศิลปากร...ตอบ / อ่าน 225
       รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 321
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 30 เมษายน 66 นี้เท่านั้น #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 370
       โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 124
       โครงการเรียนล่วงหน้า นักศึกษาใหม่ 2567 วันแรกสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 368
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะอาจารย์CAS เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่เวียตนาม ประจำขอนแก่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือ...ตอบ / อ่าน 86
       ข่าวสารสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 445
       CASUBI เข้าร่วมการรอบรม เรื่อง Growth Hacking as a Strategy ...ตอบ / อ่าน 216
       เข้าพบท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(สกร.)อำเภอชนบท...ตอบ / อ่าน 512
       เข้าร่วมงาน BETTER THAILANDการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 207
       ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 1 โ...ตอบ / อ่าน 419
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ / อ่าน 261
       การนำเสนอสื่อการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 396
       ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 532
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ร่วมทั้งคณะอาจารย์ ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 125
       คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่ ”MTM ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 145
       ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน(นักกีฬาฟุตซอลชาย) จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 208
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับเกียรติจาก เป็นประธานในงาน "ราตรีหอมหวน ดอกลำดวนทรงคุณค่า  ช่อแรกผลิแย้มมา  สมสง่าบ้านพร้อมบุญ"...ตอบ / อ่าน 208
       สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการ โครงการกรมชลประทาน...ตอบ / อ่าน 395
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รอบที่ 3) ...ตอบ / อ่าน 266
       เปิดรับสมัครแล้ว(รอบ 2)ลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ ...ตอบ / อ่าน 853
       ฝากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 206
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการรับตรง รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2131
       พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINA PR)...ตอบ / อ่าน 331
       บรรยากาศการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 143
       กิจกรรมงาน BYE NOIR 2027 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 129
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 127
       พิธีลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ...ตอบ / อ่าน 169
       การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 235
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 151
       ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 147
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี #คณะนิติศาสตร์ • สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 470
       เปิดรับสมัครแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1688
       รับสมัครนักศึกษาใหม่รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 675
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2725
       การเสวนาอัพเดททิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสำหรับคนขอนแก่น : ในหัวข้อ MODERN KHON KAEN...ตอบ / อ่าน 653
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนางาซากิเวสเลยัน ประเทศญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 133
       ที่สนใจเรียนผู้ช่วยพยาบาล จากกองทุนเพื่อความความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)...ตอบ / อ่าน 642
       เปิดรับสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.)...ตอบ / อ่าน 672
       ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PR และ คณะนิติศาสตร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 335
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ...ตอบ / อ่าน 312
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนศาสตราจารย์ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เข้ารับรางวัลในฐานะที่ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 644
       กิจกรรมกีฬา เทา-ทองเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2567...ตอบ / อ่าน 602
       พิธีมอบเข็มฝึกปฎิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4...ตอบ / อ่าน 197
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย และผู้อำนวยการพงศกร ทวันเวช และอาจารย์จิรพร เสียงเสนาะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)...ตอบ / อ่าน 338
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Online Marketing ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2...ตอบ / อ่าน 570
       เข้าร่วมการประชุม RISMEP ครั้งที่ 2/2567 เครือข่ายหน่วยงานที่บ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการ และ Service Provider ใน จ.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 221
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและผู้ประกอบการระดับ Spin-off...ตอบ / อ่าน 235
       เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)...ตอบ / อ่าน 644
       แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 20-21 ...ตอบ / อ่าน 943
       รองผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร ฝ่ายวิชาการและคณะได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร...ตอบ / อ่าน 429
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้น ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 134
       ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ที่โรงเรียน เตรียมอุดรพัฒนาการ...ตอบ / อ่าน 572
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 2176
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 715
       ขั้นตอนการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 462
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบหอยสีทอง SIRAT4...ตอบ / อ่าน 673
       อบรมสัมมนา AUN QA Imprementation and Gap Analysis  ในระบบรูปแบบการเรียนออนไลน์ห้องเรียน MTM...ตอบ / อ่าน 167
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI พานักศึกษาผู้ประกอบการ (ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด...ตอบ / อ่าน 185
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตได้รับเกียรติ์ให้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการยกระดับผบสัมฤทธิ์ทางการเรียน...ตอบ / อ่าน 306
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดี  มอบเงินจำนวน10,000 บาทและเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่คุณครู จิราพร วรลักษณ์ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 173
       สมัครเรียน สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...ตอบ / อ่าน 759
       ร่วมส่งแรงเชียร์ Mr. & Miss University วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมการประกวด...ตอบ / อ่าน 428
       วันที่26มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ เข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกำหมาย...ตอบ / อ่าน 157
       ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตราฐานข้อสอบ...ตอบ / อ่าน 151
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 820
       ปฐมนิเทศ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 10...ตอบ / อ่าน 302
       คณะนิติศาสตร์จัดงาน "ตุ้มโฮมน้องพี่ 20ปีนิติศาสตร์"ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล...ตอบ / อ่าน 172
       การบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัย ในหัวข้อ "นวัตกรรมภาวะผู้นำในบริบทโลก"...ตอบ / อ่าน 181
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน...ตอบ / อ่าน 891
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ...ตอบ / อ่าน 949
       รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1322
       อาจารย์ศิริพร น้อยวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาฯ นิเทศนักศึกษาทุนบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)...ตอบ / อ่าน 294
       บรรยากาศอันสนุกสนานของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จากสโมสรขอนแก่นเอฟซี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 370
       คณะอาจารย์ ผู้แทน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ได้นำนมไทยเดนมาคร์ ไปมอบให้ผู้ป่วยตึกชาย-หญิง โรงพยาบาลพล...ตอบ / อ่าน 208
       Proceeding การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 11 CASNIC 2023 !!...ตอบ / อ่าน 917
       ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น2/66...ตอบ / อ่าน 329
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม"สิทธิบัตร" สิทธิบัตรคืออะไร/วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้...ตอบ / อ่าน 494
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ !! #dek67...ตอบ / อ่าน 940
       การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งที่ 3...ตอบ / อ่าน 433
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567...ตอบ / อ่าน 544
       เปิดรับรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 900
       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 157
       เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็กชาย- หญิง โครงการทุนกีฬาเรียนฟรี...ตอบ / อ่าน 630
       อธิการบดีนำคณะอาจารย์ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 614
       สมัครคณะพยาบาลออนไลน์ คลิกลิงค์...ตอบ / อ่าน 2821
       คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 218
       แบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 469
       ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ...ตอบ / อ่าน 483
       ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ รุ่นที่ 4  ที่บริษัท ฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 454
       การเสวนาเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พันธกิจ UBI ในมหาวิทยาลัย”...ตอบ / อ่าน 401
       ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายเก่งกาจ บังกาวงศ์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ...ตอบ / อ่าน 189
       ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  การขับเคลื่อนวาระ “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย ๓๖๕ วัน”...ตอบ / อ่าน 395
       ประกาศ !! ขอแจ้งย้าย     Page Facebook   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 721
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู (3 ป.) ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ...ตอบ / อ่าน 272
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI เป็นวิทยากรให้ความรู้...ตอบ / อ่าน 418
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศระดับปริญญาโท หลักศูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...ตอบ / อ่าน 442
       U-School Mentoring 2566 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง...ตอบ / อ่าน 498
       สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกแนะแนวและรับสมัครทุนการศึกษาCP ALL ...ตอบ / อ่าน 423
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมพิธีมอบเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ...ตอบ / อ่าน 313
       โครงการความก้าวหน้าจากแนวคิดเชิงหลักการ-มอบเกียรติติบัตรให้แก่นักวิจัยเทา - ทอง...ตอบ / อ่าน 209
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย หัวข้อ “แรงบันดาลใจและการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ว PA กับการพัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าในวิษาชีพครู” ...ตอบ / อ่าน 225
       ขอแสดงความยินดี กับ อ.สิริกุล แพร่ศรีสกุล นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 141
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ(รุ่นที่ 10) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...ตอบ / อ่าน 4584
       ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ...ตอบ / อ่าน 133
       พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี...ตอบ / อ่าน 307
       EdPEx National Forum: The EdPEx Sharing Day, 27-28 พ.ย. 2566 ...ตอบ / อ่าน 157
       จัดการอบรมนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้าน  “ลิขสิทธิ์” ...ตอบ / อ่าน 227
       โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีภาคปกติ...ตอบ / อ่าน 222
       อกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 166
       ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 177
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ดร.กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์...ตอบ / อ่าน 290
       เข้าร่วมหลักสูตรต้นแบบการเงินการลงทุนสำหรับเทรนเนอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...ตอบ / อ่าน 144
       คณะอาจารย์ ดร.จิราพร วิชระโภชน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 283
       ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรนุช เอี้ยวประดิษฐ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์...ตอบ / อ่าน 355
       ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและการบริหาร...ตอบ / อ่าน 885
       ท่านอาจารย์พงศกร ทวันเวช ประชุมปล่อยตัวนักกีฬาสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 207
       การประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง "เส้นทางสู่วิทยฐานะ ว.PAเขียนแผนการสอนอย่างไรให้ปัง! 3 ผ่าน...ตอบ / อ่าน 119
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล กับ The Best Presentation Award ...ตอบ / อ่าน 718
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Presentation) CASNIC2023...ตอบ / อ่าน 1577
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์จัดบูธเตรียมงานตลาดนัดหลักสูตรณ หอกาญจนาภิเษก มข....ตอบ / อ่าน 205
       ว่าที่ร.ต.หญิงปานศิริ   ธรรมศิรินิเวศได้ออกประชาสัมพันธ์ พร้อมอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่นักนักเรียน...ตอบ / อ่าน 241
       ดร.อำนาจ   ชนะวงศ์ ขอขอบคุณประธานสอบ ดร.อาคม อึ่งพวง และกรรมการสอบทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 692
       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตขอขอบพระคุณ ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ...ตอบ / อ่าน 120
       อ.กาญจนา ศรีผักหอม นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)...ตอบ / อ่าน 117
       นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 2 เรียนวิชา สัมมนานวัตกรรมภาวะผู้นำขั้นสูง ...ตอบ / อ่าน 153
       ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 10 เดือน...ตอบ / อ่าน 620
       แสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ ศิษย์เก่า ป.โท บริหารการศึกษา รุ่นที่ 11...ตอบ / อ่าน 678
       ประกาศรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการ...ตอบ / อ่าน 1896
       ร่วมส่งกำลังเชียร์ ฟุตบอล มหาวิทยาลัย โลก ทีมฟุตบอลหญิงบัณฑิตเอเซียขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 198
       การอบรม Coaching Course ครั้งที่ 5โดย วิทยากรจาก สโมสร สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด...ตอบ / อ่าน 190
       เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์เเละบุคลากร พี่น้อง ชาววิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 199
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะออกนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ สพป.เขต2ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 130
       การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในหัวข้อ “ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้...ตอบ / อ่าน 222
       CASUBI จัดทดลองการตลาด และ sensitive ผงโรยข้าวแจ่วบองจิ้งหรีดของนักศึกษาผู้ประกอบการ ระดับ Start-up...ตอบ / อ่าน 229
       เยี่ยมชทร้าน OTOP - ศึกษาดูงานที่โรงเรียน Nguyen Gia Thitu - ทะเลสาบคืนตาบ...ตอบ / อ่าน 289
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 721
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 419
       โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ...ตอบ / อ่าน 126
       ขอขอบคุณบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้วันนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาCP ALL ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง...ตอบ / อ่าน 235
       ภาพบรรยากาศการคัดเลือกฟุตบอลเยาวชนณ สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 189
       มาร่วมส่งต่อความสวยในความทรงจำ ได้ที่หน้าร้านสหการชั้น 1 (ตึกใหญ่)...ตอบ / อ่าน 184
       ขยายเวลารับบทความ การประชุมวิชาการ ฯ CASNIC 2023...ตอบ / อ่าน 949
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านด้วยความยินดี...ตอบ / อ่าน 758
       วันที่ 27 ก.ย. 66  จัดกิจกรรม CAS รวมใจร่วมขยายพันธุ์ “ม่วงเทพรัตน์ “ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 236
       เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 2269
       โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 22 กันยายน 2566 ...ตอบ / อ่าน 152
       ของกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของนศ.ญี่ปุ่น...ตอบ / อ่าน 129
       วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ พาทีมที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรี วราวุธ ศิลปอาชา...ตอบ / อ่าน 506
       นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา1/2566  ในรูปแบบกระบวนการE-PLC ...ตอบ / อ่าน 270
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม   ชนะวงศ์ ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ...ตอบ / อ่าน 400
       คุณวุฒิชัย สุขสุเมฆเจ้าของกิจการ ร้านป่ากลางเมืองคาเฟ่ และกิจการในเครือฯที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทำงาน ให้กับนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 340
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5...ตอบ / อ่าน 347
       ผอ.พิมพ์ชนก อัจฉริยสุนทร    ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา......ตอบ / อ่าน 335
       คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมติดตามคุณครูที่เข้าร่วม...ตอบ / อ่าน 255
       เรียนภาษาจีนฟรี แม้ไม่มีพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน...ตอบ / อ่าน 411
       เปิดรับสมัครแล้ว!!DEK67สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 274
       นางสาวธราทิพย์ ประเสริฐศรี ได้เปิดชั้นเรียนและประชุมสะท้อนความคิด ตามรายงานการดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน...ตอบ / อ่าน 295
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทาทอง “หลักสูตรนักวิจัยรุ่นเยาว์สู่นักวิจัยรุ่นใหม่...ตอบ / อ่าน 149
       อ.สิริกุล แพร่ศรีสกุล และนักศึกษาร่วมงานพลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบ นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน...ตอบ / อ่าน 220
       อ.สุภาพรณ์ ตัณฑ์สุระ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 192
       BGC-บัณฑิตเอเซีย Festival ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (สนามแก้วมณีคอมเพล็กซ์) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม...ตอบ / อ่าน 263
       นักกีฬาฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมทำบุญตักบาตรรับพรและ บรรพชาถวายเป็นประราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...ตอบ / อ่าน 485
       กีฬาสานสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย “ ดอกปีบเกมส์ ครั้งที่ 2  “ ...ตอบ / อ่าน 244
       คณะกรรมการกำกับมาตรฐานข้อสอบคณะนิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 212
       ทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน“ สัปดาห์เปิดโลกกว้าง “...ตอบ / อ่าน 141
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและ ทดสอบนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน...ตอบ / อ่าน 170
       วีรภัทร ฮีโร่ซัดประตูชัย! ว.บัณฑิตเอเซีย แรงต่อเฉือนชนะ ม.ราชพฤกษ์ 1-0 เก็บชัย2นัดติด...ตอบ / อ่าน 144
       อาจารย์สุวคนธ์ กุรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้อง 1203 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 286
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย,ดร.อำนาจ ชนะวงศ์และดร.จิราพร วิชระโภชน์ ออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ...ตอบ / อ่าน 267
       ผู้ประกอบการ ระดับ Spin off ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ได้พบผู้เชี่ยวชาญ C A S U B I...ตอบ / อ่าน 150
       นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจกีฬาเรียนวิชาสัมมนาทางธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 161
       คณะอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 265
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษวันนี้ ...ตอบ / อ่าน 178
       ดร.จิราพร วชิระโภชน์ อาจารย์พิศตะวัน มาตสีดาออกนิเทศ ติดตามเยี่ยม นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 100
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะ.ออกนิเทศการฝึกประสบการวิชาชีพ ของนศ.M.Ed....ตอบ / อ่าน 298
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอต้อนรับคณะ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน...ตอบ / อ่าน 217
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น9 จัดกิจกรรมรักแรกพบ เวลา 09.00...ตอบ / อ่าน 393
       นักกีฬาฟุตซอลชาย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ...ตอบ / อ่าน 332
       วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระเทพศิริทราบรมราชีนี...ตอบ / อ่าน 156
       ว.บัณฑิตเอเซีย เปิดตัวสวยเฉือนชนะ มรภ.นครสวรรค์ 2-0 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023...ตอบ / อ่าน 112
       ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ ผศ ดร ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล...ตอบ / อ่าน 230
       การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 “ โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย...ตอบ / อ่าน 210
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" TOR 2566-2567...ตอบ / อ่าน 121
       คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดอบรมด้านกฎหมายในโครงการ "พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 285
       โครงการมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่...ตอบ / อ่าน 119
       10 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY SUPER LEAGUE 2023” ประกอบด้วย...ตอบ / อ่าน 166
       CASUBI และผู้เชี่ยวชาญด้าน Production Line ลงพื้นที่วางแผน Line ...ตอบ / อ่าน 105
       จังหวัดขอนแก่นร่วมส่งตัวนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ...ตอบ / อ่าน 145
       รับเข็มพระราชทานเข็มที่ระลึกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...ตอบ / อ่าน 339
       ดร.ชวลิต หงษ์ยนต์ และ อาจารย์สุวิทย์ ขุนอยู่ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น...ตอบ / อ่าน 187
       ดร.สายัณห์ ผาน้อยและคณาจารย์ เข้าร่วมงานวันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 142
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 11...ตอบ / อ่าน 1371
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น 1 คนจาก 鎮西学院大学/nagasaki...ตอบ / อ่าน 164
       สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 16 แข้ง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ชุดลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023...ตอบ / อ่าน 176
       ทีมหนุนเสริมและประเมินการทำงานของสถาบันการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง...ตอบ / อ่าน 274
       นักศึกษาทุนCP ALL นำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการ ตั้งแต่เวลา 13.00น-16.00น...ตอบ / อ่าน 208
       ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่า...ตอบ / อ่าน 272
       ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC จากคุรุสภา ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี...ตอบ / อ่าน 220
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลฯ กระบวนการ E-PLC ...ตอบ / อ่าน 262
       ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด : BK4 Food ประชุมเพื่อปรึกษาแผนการดำเนินงาน...ตอบ / อ่าน 111
       #เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #นิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 400
       ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกคั่วกะทิ : ไทหอม ประชุมเพื่อปรึกษาแผนการดำเนินงาน...ตอบ / อ่าน 86
       #เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 259
       พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. โดย ผศ.ดร กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 167
       เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK66เทอม2 #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 151
       4 สาวไทย ลงสนามนัดแรกในเกมนัดแรกของลีกฟุตบอลอาชีพสิงคโปร์ เอาชนะ บุสโซร่า ...ตอบ / อ่าน 196
       เปิดคัดเลือกนักกีฬา "ฟุตบอลหญิง" รุ่นอายุ 17 ปี (รอบ 2 ภาคกลาง) (เกิดระหว่าง พ.ศ.2549-25...ตอบ / อ่าน 185
       นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (อำเภอพล) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 จำนวนนักศึกษา 32 คน...ตอบ / อ่าน 211
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ (3 ป.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 193
       สำนักกิจการนักศึกษา พร้อมดัวยนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และตัวแทนนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 143
       FAS Women's National League's Royal Arion WFC signs 4 Thailand National Team players for the upcoming season!...ตอบ / อ่าน 129
       ดร.กษม ชนะวงศ์ (ประธานสโมสร บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย) เดินทางไปเยี่ยมสุดยอดนักฟุตบอลหญิงไทยทั้ง 4 คน...ตอบ / อ่าน 142
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 198
       คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลักษิกา มหาวงษ์นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ...ตอบ / อ่าน 438
       โครงการบวชฟรีมีกุศล 2566 วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2566...ตอบ / อ่าน 570
       โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ได้นำของที่ได้รับจากโครงการตักบาตรวันแม่...ตอบ / อ่าน 160
       ผู้บริหารจากสำนักส่งเสริมวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 275
       เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนอกสถานที่ ของเซ็นเซและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น   ณ โฮมมูนมังเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 324
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน...ตอบ / อ่าน 270
       ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางมาเป็นประธานผ้า...ตอบ / อ่าน 121
       คณาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ...ตอบ / อ่าน 334
       กิจกรรมในโครงการเดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ...ตอบ / อ่าน 127
       อาสากล้าใหม่ หัวใจโตโน่ # ศิษย์ดี เพราะครูดี มีวันนี้เพราะมีครู...ตอบ / อ่าน 478
       ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 294
       ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3-0 เซต "EST COLA" VOLLEYBALL U CHAMPION CUP 2023...ตอบ / อ่าน 345
       นิเทศนักศึกษาMOU รุ่นที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะบริหารธุรกิจ  ...ตอบ / อ่าน 69
       พิธีไหว้ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอพล วันที่ 6 สิงหาคม 2566...ตอบ / อ่าน 470
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...ตอบ / อ่าน 204
       ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แน้มตรี ...ตอบ / อ่าน 378
       การรายงานความก้าวหน้าโครงการ U-School Mentoring 2566...ตอบ / อ่าน 421
       อาจารย์บุญนำ บุญภักดี เเละอาจารย์ขวัญเรือน เเก่นของ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้เเทนการประชุมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 131
       ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 107
       บันทึกความร่วมมือ(MOU)ในการดูแลสวนกระเป๋าคนเมือง(Pocket Park) ตั้งอยู่ตรงข้ามถนนด้านหน้าวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 330
       โครงการยุวชนอาสา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สป.อว.) วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2566 ...ตอบ / อ่าน 258
       U-School Mentoring 2566 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 393
       สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ชั้นปีที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 91
       U-School Mentoring 2023/2566...ตอบ / อ่าน 201
       อ.พงศกร ทวันเวช เป็นผู้แทนอธิการบดี ได้นำสิ่งของร่วมบริจาคในโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนคนตาบอด...ตอบ / อ่าน 110
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 510
       การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยี A.I....ตอบ / อ่าน 113
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัคร ถึง 30 กรกฎาคม 2566 รับจำนวน 20 คน เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 492
       พิธีไหว้ครูวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและกำหนดการพิธีไหว้ครูประจำปี กำรศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 215
       โครงการ การสร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด และบทลงโทษทางกฎหมาย ...ตอบ / อ่าน 153
       บรรยายพิเศษและมอบความรู้เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ...ตอบ / อ่าน 253
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 193
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 747
       เปิดรับสมัครประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2566...ตอบ / อ่าน 466
       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชดา ศรีวิราช และ นางสาวศรัญญา ลามี ชั้นปีที่ 1...ตอบ / อ่าน 208
       คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง...ตอบ / อ่าน 114
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS - KM ...ตอบ / อ่าน 564
       นักศึกษาท่านใดสนใจยื่นแบบคำขอเป็นนักศึกษากองทุน กยศ. กรอ. ภาคเรียนที่ 1/66...ตอบ / อ่าน 291
       การประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...ตอบ / อ่าน 163
       ผู้บริหารโครงการจากบริษัทโกซอฟท์ ได้สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในการเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์...ตอบ / อ่าน 136
       ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด...ตอบ / อ่าน 80
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม  ชนะวงศ์  เข้าประชุม โครงการ อพ.สธ....ตอบ / อ่าน 307
       ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ / อ่าน 476
       ข่าวสาร สภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 3...ตอบ / อ่าน 477
       ข่าวสารสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 4...ตอบ / อ่าน 245
       รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 265
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ตอบ / อ่าน 345
       ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจาปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 351
       ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตเอเซีย-เกาะกูดคาบาน่า กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1...ตอบ / อ่าน 137
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566  สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 822
       บัณฑิตเอเซีย_เกาะกูดคาบาน่า" ชนะวิทยาลัยนครราชสีมา...ตอบ / อ่าน 193
       สมัครเรียน สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพจองสิทธิ์วันนี้รับฟรีทุนการศึกษา คลิ๊กเลย...ตอบ / อ่าน 346
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ รั ก แ ร ก ยิ้ ม “ ...ตอบ / อ่าน 598
       ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย...ตอบ / อ่าน 491
       เข้าร่วมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ Web 3.0 เทคโนโลยี่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้...ตอบ / อ่าน 133
       ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ”...ตอบ / อ่าน 386
       สโมสรฟุตบอลหญิง บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย เปิดคัดเลือกนักกีฬา "ฟุตบอลหญิง" รุ่นอายุ 17 ปี...ตอบ / อ่าน 449
       รับสมัครหลักสูตรน้องใหม่ ต้อนรับว่าที่คุณครูพละสาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษา และกีฬา...ตอบ / อ่าน 1004
       คณะนิติศาสตร์ #บัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...ตอบ / อ่าน 240
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 308
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับตรง รอบ 3...ตอบ / อ่าน 381
       นักศึกษา เข้าศึกษาการจัดการกากของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม...ตอบ / อ่าน 739
       ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ กลุ่มที่ 1...ตอบ / อ่าน 592
       ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reinventing University Towards Education for Sustainable Development....ตอบ / อ่าน 751
       ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 408
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 020 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2549
       ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทํา ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน...ตอบ / อ่าน 213
       ขอเชิญคณะกรรมการ/ผู้นำนักศึกษา สมัครด่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมสร้างธุรกิจขนาดย่อม...ตอบ / อ่าน 562
       ตารางคะแนนไทยวีเมนส์ลีก 2023 #บอลหญิงพลังหญิง...ตอบ / อ่าน 867
       ประมวลภาพสวยๆ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมอบให้...ตอบ / อ่าน 370
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 1301
       เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง...ตอบ / อ่าน 526
       นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Show Chwan hospital ประเทศไต้หวัน...ตอบ / อ่าน 800
       บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ ROAD TO STARTUP “ โดย คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล ( ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น )...ตอบ / อ่าน 668
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1419
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัด...ตอบ / อ่าน 263
       โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 734
       ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 226
       สัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด” โดยอาจารย์กฤตเมธ นิติวัฒนะ ...ตอบ / อ่าน 610
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เข้าพบนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 564
       ท่านอธิการบดี มอบหมายให้ผู้บริหาร CAS เข้าพบท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 483
       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 206
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พยบ. รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 2521
       รับนักศึกษาสมัครใหม่ เรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา...ตอบ / อ่าน 209
       การทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ...ตอบ / อ่าน 400
       ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 550
       การคัดนักกีฬาฟุตซอล ชาย-หญิงเพื่อเตรียมตัวแข่งขันหลายรายการในระดับอุดมศึกษาทั้งเฟรชชี่ ยูลีก กีฬา...ตอบ / อ่าน 134
       22 เมษายน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี...ตอบ / อ่าน 1127
       โอกาสดีๆมาแล้ว! วิทยาลัย​บัณฑิต​เอเซีย จังหวัดขอนแก่น เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็ก ชาย-หญิ...ตอบ / อ่าน 326
       สโมสรฟุตบอลบีจีซี-บัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมอบรม การฝึกเทรนนิ่งเพื่อการพัฒนาร่างกายนักกีฬา...ตอบ / อ่าน 135
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 540
       ณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)...ตอบ / อ่าน 308
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ (อธิการบดี) ร่วมชิมเทศกาลอาหารเวียดนาม...ตอบ / อ่าน 123
       ยินดีต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ...ตอบ / อ่าน 805
       กิจกรรม  ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านท่าเยี่ยม...ตอบ / อ่าน 456
       โหวตให้น้อง “ข้างปุ้นและ ก๊อบ” ทีมฟุตซอลบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 147
       ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1987
       อธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์) บรรยายในหัวข้อ Leadership in You และ SMART Teacher...ตอบ / อ่าน 467
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์...ตอบ / อ่าน 1872
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ บรรยายพิเศษ "แนวทางการศึกษาต่อ" และให้โอวาท แก่นักศึกษา ปวส. 2 ที่เข้ารับ ใบ รบ....ตอบ / อ่าน 406
       กำหนดการโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู...ตอบ / อ่าน 552
       ฟุตซอลลีกหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2023 บีจีซี บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 312
       เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรีด้านไอทีในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริง...ตอบ / อ่าน 765
       สมัครเรียน สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพจองสิทธิ์วันนี้รับฟรีทุนการศึกษา คลิ๊กเลย...ตอบ / อ่าน 973
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 696
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วบอ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ ขก.เขต 5...ตอบ / อ่าน 1088
       การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ทุน กสศ)...ตอบ / อ่าน 690
       เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #รอบที่3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1285
       พิธีมอบแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14...ตอบ / อ่าน 201
       ลงพื้นที่ตำบลสำราญ โครงการU2T ส่วนของ Part marketing และ สำรวจ TCD...ตอบ / อ่าน 264
       การนำเสนอผลการปฏิบัติการสอน 1-4 และถอดบทเรียน าขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา...ตอบ / อ่าน 721
       ขอชื่นชมนักกีฬาเซปักตะกร้อ วบอ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 469
       วันเกียรติยศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศน์...ตอบ / อ่าน 328
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 714
       เปิดรับสมัครรอบ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1508
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 66 รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา "สมัครเรียน = สมัครงาน"...ตอบ / อ่าน 992
       ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิการบดี (ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์) ได้รับรางวัล “ครูในดวงใจ” ...ตอบ / อ่าน 1205
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1478
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 682
       รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1186
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 801
       โครงการสัมนาภาวะผู้นำและผู้ตาม สู่องค์กรอัจฉริยะ...ตอบ / อ่าน 328
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12...ตอบ / อ่าน 340
       พยาบาล เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนทุนกสศ ที่อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ...ตอบ / อ่าน 262
       นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อบรมก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 259
       พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 342
       ฝึกปฎิบัติงาน วิชา ปฎิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 379
       การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบที่1) คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 634
       วบอ.ขอชื่นชม ครูอาจารย์และนักเรียนและนักศึกษา ในการติดตามนิเทศ ในรูปแบบ On site ...ตอบ / อ่าน 625
       รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 1158
       กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 644
       รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 466
       นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ...ตอบ / อ่าน 511
       ต้อนรับคณะอาจารย์เม็กจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ...ตอบ / อ่าน 499
       นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนางสาวสธนาวดีภ์ เนื่องสิทธะ สอนในรายวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...ตอบ / อ่าน 1313
       (สป.อว.) จัดการประชุมผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ UBI ทั่วประเทศ...ตอบ / อ่าน 288
       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง Between Nagasaki Wesleyan Uniyersity ...ตอบ / อ่าน 207
       ข่าวสารสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 523
       จดหมายข่าวสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฉบับที่ 1...ตอบ / อ่าน 360
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พยบ. รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 982
       สมัครเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ #สมัครเรียน = สมัครงาน #DEK66...ตอบ / อ่าน 1941
       ร่วมพิธียกยอดฉัตร มณฑป พระชัยชุมแพ พระพุทธรูปประจำอำเภอชุมแพประดิษฐาน...ตอบ / อ่าน 560
       ร่วมกิจกรรม 𝐂𝐀𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄’𝐒 𝐃𝐀𝐘  FUN & FEST...ตอบ / อ่าน 391
       ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์...ตอบ / อ่าน 739
       อธิการบดีร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์5บท ของนศ.M.Ed. รหัส63รุ่นแรกของอ.พล...ตอบ / อ่าน 700
       โครงการรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 734
       โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา ประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้าง...ตอบ / อ่าน 460
       ประมวลภาพบรรยายกาศกีฬาภายใน ของพี่ๆ กองเชียร์...ตอบ / อ่าน 302
       การแข่งขัน "ลีดแดนซ์" และการจับคูปอง มอบของรางวัล...ตอบ / อ่าน 380
       The Winner AFC Woman Club Championship 2022 (East Zone)...ตอบ / อ่าน 398
       รายงานตัว มอบตัว เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 353
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 277
       ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ในวันพรุ่งนี้เชิญร่วมกีฬาเฮฮา-ฮาเฮ...ตอบ / อ่าน 558
       เชิญร่วมกีฬาเฮฮา-ฮาเฮ...ตอบ / อ่าน 823
       พลอย ขอนแก่น ยอดนักสนุ้กเกอร์หญิง แชมป์โลกรุ่น 21 ปี ...ตอบ / อ่าน 776
       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี...ตอบ / อ่าน 1219
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา...ตอบ / อ่าน 199
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 179
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1434
       คณะนิติศาสตร์ #บัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ...ตอบ / อ่าน 635
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ...ตอบ / อ่าน 1215
       ขอแสดงความยินดี คว้าเหรียญทอง #ฟุตบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1338
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมให้ข้อมูลในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชา ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ...ตอบ / อ่าน 1194
       กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 433
       เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ฟรี...ตอบ / อ่าน 1438
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ชนะ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2:0 เซต เข้ารอบ 16 ทีม...ตอบ / อ่าน 158
       เหรียญทองแดง กีฬาตะกร้อ  ประเภททีมชุด   กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 931
       บรรยายในการพัฒนาครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6...ตอบ / อ่าน 269
       สรุปผลการแข่งขัน กีฬาตะกร้อประเภททีมชุด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48...ตอบ / อ่าน 417
       ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์!! นักกีฬา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 781
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 20 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 907
       ชาวฟิลิปปินส์จาก UB มาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและเข้าพบ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง...ตอบ / อ่าน 480
       สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 394
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12...ตอบ / อ่าน 415
       กับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน จากสโมสรขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 240
       . ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1116
       ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ และคณะได้เข้าพบ ดร.วรรณประกรณ์ จุมพล...ตอบ / อ่าน 1216
       ท่านอธิการบดีต้อนรับ กงสุลใหญ่เวียดนาม...ตอบ / อ่าน 379
       ดร.สายัณต์ ผาน้อย.. ได้มอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ดอกจานคัพ ครั้งที่ 2"...ตอบ / อ่าน 257
       ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และนักฟุตบอลต่างชาติ ทีมขอนแก่นเอฟซี ...ตอบ / อ่าน 244
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะต่อยอดพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์...ตอบ / อ่าน 589
       รับสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1719
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 677
       เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เรียน 1 ปี (ทฤษฎี 6 เดือน, ปฏิบัติ 6 เดือน)...ตอบ / อ่าน 1668
       บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9...ตอบ / อ่าน 300
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ...ตอบ / อ่าน 988
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 466
       บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และมอบรางวัลแชมป์ฟุตบอลเยาวชนถ้วยคุณหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 317
       ต้อนรับ Prof. Dr. Khoun KHOUNSACKBOUAVONG vice president จาก......ตอบ / อ่าน 324
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566...ตอบ / อ่าน 925
       การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเป็นธรรมในสังคม...ตอบ / อ่าน 895
       กำหนดการงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...ตอบ / อ่าน 1017
       ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาMOU รุ่นที่ 3 ณ บริษัท ฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 594
       เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงาม ความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม...ตอบ / อ่าน 261
       คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด และคุณอรุณี กิ่งแก้ว เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 340
       สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ...ตอบ / อ่าน 449
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 15 ธันวาคม 65 - 31 มกราคม 66...ตอบ / อ่าน 3169
       เตรียมตัวให้พร้อม!‘วิทยาลัย​บัณฑิต​เอเซีย’ เปิดคัดแข้งโต๊ะเล็กชาย-หญิง...ตอบ / อ่าน 209
       ขอแสดงความยินดีกับนายนนทวัฒน์ วงศ์ษางาม(น๊อต)...ตอบ / อ่าน 479
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา...ตอบ / อ่าน 370
       ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฉัตรมงคล ผาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4...ตอบ / อ่าน 302
       ตารางติวเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปฐมวัยและปฐมศึกษาและอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 295
       การประชุมเชิงปฎิบัติการ นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา...ตอบ / อ่าน 942
       ทีมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รองชนะเลิศอันดับในการแข่งขันงานงิ้ว อำเภอพล...ตอบ / อ่าน 172
       โรงเรียนใดจะได้เป็นแชมป์ GAMBOL U-18 Football Championship 2022...ตอบ / อ่าน 550
       กำหนดการศึกษาดูงาน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 8...ตอบ / อ่าน 175
       เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 644
       พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 274
       โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม...ตอบ / อ่าน 381
       นิติศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ...ตอบ / อ่าน 411
       การประชุมปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา...ตอบ / อ่าน 515
       “มูลนิธิมาดามแป้ง” กับพันธกิจสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้คนไทย...ตอบ / อ่าน 225
       ยินดีต้อนรับประธานสโมสรฟุตบอล Mynavi Sendai JAPAN...ตอบ / อ่าน 151
       ณัฐนนท์ สุประเสริฐการกิจ คว้าโพเดียมอันดับที่ 2 Yamaha moto Challenge 2022 ...ตอบ / อ่าน 242
       Ploychompoo Laokiatphong claimed victory in the Challege Cup and Under-21...ตอบ / อ่าน 269
       รับสมัครนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1555
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกรุ่นที่2 ...ตอบ / อ่าน 323
       สาขาวิชา การจัดการค้าสมัยใหม่ นักศึกษาปี 4 กลุ่ม A ได้นำเสนอการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์สินค้า...ตอบ / อ่าน 183
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ กับ บริษัทฟูจิคูระ...ตอบ / อ่าน 185
       ฟุตซอลหญิง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบกับ มทร.นครราชสีมา ผลการแข่งขัน ชนะ 8:0...ตอบ / อ่าน 285
       ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตะกร้อชาย ทั้งประเภททีมชุด และประเภททีมเดี่ยวผ่านการคัดเลือก...ตอบ / อ่าน 713
       ขอขอบพระคุณ คุณเก๋ ผู้จัดการโรงแรมเลิแคสเซีย...ตอบ / อ่าน 388
       บัณฑิตเอเซียชนะราชภัฏสุรินทร์4-0...ตอบ / อ่าน 478
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้มอบ #นมวัวแดง นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ / อ่าน 140
       ฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พบกับ มรภ.ร้อยเอ็ด ผลการแข่งขัน ชนะ 5:1...ตอบ / อ่าน 590
       ตะกร้อชาย ชนะทีมมหาลัยกาฬสินธุ์ 2- 0 เซต กีฬามหาวิทยาลัยฯ ...ตอบ / อ่าน 458
       แสดงความยินดี กับท่านนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ...ตอบ / อ่าน 337
       ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 136
       โครงการการพระไตรปิฎกสำเร็จลุล่วงด้วยดี...ตอบ / อ่าน 782
       นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Nagasaki Wesleyan University...ตอบ / อ่าน 843
       ยินดีต้อนรับ ( คุณ กานดา คำภาพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ...ตอบ / อ่าน 492
       ขอขอบคุณ"พิมานกรุ้ป"โดยคุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 520
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 134
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้ความรู้แก่น้องๆ ม.6...ตอบ / อ่าน 133
       กำหนดการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ...ตอบ / อ่าน 207
       ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ เข้าพบนักศึกษา บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 138
       The 10 CAS National and International Conference (CASNIC 2022)...ตอบ / อ่าน 1478
       ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ทุกๆโรงเรียนด้วยนะครับ ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการ WORKSHOP ...ตอบ / อ่าน 151
       ชวนเพื่อนมา "นับแคลนับใจ ไปกับ มาดามแป้ง...ตอบ / อ่าน 135
       อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ความรู้เบื้องต้น(S .B.T.C)...ตอบ / อ่าน 337
       ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา #กสศ...ตอบ / อ่าน 497
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการร่างหลักสูตร Mini MBL...ตอบ / อ่าน 147
       พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5...ตอบ / อ่าน 164
       พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือ MOU...ตอบ / อ่าน 126
       โครงการส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรม 3 ป....ตอบ / อ่าน 279
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10...ตอบ / อ่าน 603
       น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ นักศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 138
       ติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆ ...ตอบ / อ่าน 5353
       ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/65...ตอบ / อ่าน 1392
       เปิดรับสมัคร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย // สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1905
       เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 "สมัครเรียน = สมัครงาน"...ตอบ / อ่าน 1695
       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พ.ย. 2565...ตอบ / อ่าน 1301
       ครัวมาดาม ร่วมกับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 137
       บรรยากาศช่วงเช้า การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3"...ตอบ / อ่าน 447
       การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3"...ตอบ / อ่าน 262
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมอบป้ายโลโก้เฮ็ดเอง ชั้นวางไม้พับเก็บได้ห้าชั้น...ตอบ / อ่าน 158
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 150
       เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่...ตอบ / อ่าน 1026
       การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566 ...ตอบ / อ่าน 611
       กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนให้การยอมรับปริญญาบัตรหลังสำเร็จการศึกษา...ตอบ / อ่าน 194
       ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌เปิดรับสมัคร นศ+พนักงานฝึกงาน✅✅...ตอบ / อ่าน 631
       เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 🤍 วิทยาการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 570
       15 ทุนนี้ #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง 👩‍👩‍👧‍👦✨...ตอบ / อ่าน 761
       พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ณ ห้องประชุม พงศ์ศักดิ์-วิทยากร...ตอบ / อ่าน 220
       โค้ชมิโยะ ห้องเกษมสุวรรณ//ยินดีต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 184
       ThaiPBSSport #ฟุตบอลหญิง ทีมบัณฑิตเอเซีย จ่าฝูงไทยวีเมนส์ลีก ฤดูกาลนี้ ยืนยันว่า...ตอบ / อ่าน 168
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 342
       งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ASCER 2022...ตอบ / อ่าน 449
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1975
       ยินดีต้อนรับคณะกรรม การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ...ตอบ / อ่าน 205
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 2067
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี...ตอบ / อ่าน 446
       ประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ...ตอบ / อ่าน 289
       ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู...ตอบ / อ่าน 178
       โครงการรับน้องเชิงสร้างสรรค์และกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 275
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 235
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1485
       รับสมัครนักศึกษาใหม่           ...ตอบ / อ่าน 503
       #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง สมัครด่วนนะคะ 📌 #จำนวนจำกัด‼️...ตอบ / อ่าน 369
       โครงการการใช้งานสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับ...ตอบ / อ่าน 373
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2620
       โครงการปฐมนิเทศทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 327
       ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน กสศ....ตอบ / อ่าน 948
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ2คณะพยายาล...ตอบ / อ่าน 1477
       นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 680
       สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง...ตอบ / อ่าน 435
       กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 18-19 🧑‍🎓 ...ตอบ / อ่าน 806
       บัณฑิตที่จองชุดครุยไว้กับวิทยาลัย สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป...ตอบ / อ่าน 243
       ชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลยูนิเวอร์ชิตี้ลีก ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 573
       รับสมัครผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรีอ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 516
       รับสมัครผู้จบ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 243
       U-League ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ...ตอบ / อ่าน 639
       "นักการตลาดมืออาชีพ" หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล...ตอบ / อ่าน 419
       พิธีมอบทุนพัฒนาการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มที่ 2...ตอบ / อ่าน 562
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 1339
       🔥 โค้งสุดท้าย 50 ทุนสำหรับเดือนเมษายนนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 685
       👉 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 936
       มอบกระเช้าผลไม้กระเช้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ...ตอบ / อ่าน 753
       ท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ มอบหมายคณาจารย์และนักศึกษา ไปมอบของอุปโภคบริโภคครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด...ตอบ / อ่าน 262
       กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีส่งทีมนักกีฬาคนพิการ...ตอบ / อ่าน 239
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีและคณะ ร่วมประชุมหารือกับท่านธนวรรธน์ ธะนะคำมา...ตอบ / อ่าน 849
       📌 สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 มี.ค. 65 นี้เท่านั้น📍รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา...ตอบ / อ่าน 437
       เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 775
       ว.บัณฑิตเอเซีย ฟอร์มเฉียบอัด มจพ.พระนครเหนือ 4-1 ทะลุเซมิไฟนอลศึก #88ปี...ตอบ / อ่าน 229
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 856
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 735
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 606
       📢ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 455
       ขอแสดงความยินดี🎉 กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 861
       สมัครเรียน พร้อม 20 ทุนเท่านั้น สำหรับเดือนมีนาคมนี้ ‼️...ตอบ / อ่าน 319
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ป.เอก เข้าพบ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 398
       ชาวขอนแก่นต้อนรับ “พลอย ขอนแก่น” แชมป์โลกสนุ๊กเกอร์หญิงอย่างอบอุ่น...ตอบ / อ่าน 699
       ภาพการแข่งขันฟุตบอล " คุวานันท์ CIRCUIT 2022 ⚽️ " รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (สนามที่ 1)...ตอบ / อ่าน 398
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบ 1...ตอบ / อ่าน 2439
       3 มีนาคม 2565 ดร.สายัณห์ ผาน้อยดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ...ตอบ / อ่าน 369
       นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หลักสูตร บัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต รุ่น 7 ห้อง 2 จัดโครงการ 3 ป....ตอบ / อ่าน 340
       ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565...ตอบ / อ่าน 871
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 688
       Football U-League Thailand (รอบคัดเลือก กลุ่ม B)...ตอบ / อ่าน 894
       ยินดีต้อนรับ 🙏คณะผู้บริหารและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ในกิจกรรม...ตอบ / อ่าน 268
       ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 351
       TikTok 🎊🎉 สมัครร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสนุกสนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ตอบ / อ่าน 676
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 965
       ผู้จบ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 446
       รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 📌 รอบที่ 2 📌...ตอบ / อ่าน 1062
       แชมป์เก่า บัณฑิตเอเชีย บุกชนะ น้องใหม่ ขอนแก่น ซิตี้ 2-0 เก็บ3แต้ม...ตอบ / อ่าน 348
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 364
       "สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กผศน...ตอบ / อ่าน 755
       พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 487
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 2815
       มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ โดยท่านผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยฯ ณ ศูนย์ CI ...ตอบ / อ่าน 826
       การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ⚽️ 💪 ระหว่าง...ตอบ / อ่าน 731
       ไดโนพิฆาต” จากถิ่นหมอแคน กับการไล่ล่าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก สมัยที่ 5️⃣...ตอบ / อ่าน 556
       ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 1077
       วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)...ตอบ / อ่าน 828
       20กพ.65 ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ และดร.พิศิษฐ์ เทพไกลวัลย์ ร่วมโครงการ3ป...ตอบ / อ่าน 641
       นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาสตร์และศิลปศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 847
       การแข่งขันฟุตชอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี...ตอบ / อ่าน 793
       รองอธิการบดีเป็นผู้แทนของอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน...ตอบ / อ่าน 406
       สมัครเรียน และทุนศิษย์เก่า #เทคโนพลฯ" ปวส. ต่อ ป.ตรี...ตอบ / อ่าน 927
       สมัครเรียน = สมัครงาน" ผู้จบ ปวส. / ป.ตรี ใบที่ 2...ตอบ / อ่าน 460
       รับสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1001
       การแข่งขันBasketball 3x3บัณฑิตเอเซียคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 65...ตอบ / อ่าน 359
       คณะบริหารธุรกิจเข้าเยี่ยมท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และประสานงานการแนะแนวหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 590
       อาจารย์ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ ผอ.สำนักอธิการบดี บรรยายแนะแนวมอบทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 1086
       มวิจัยการจัดการขยะวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล...ตอบ / อ่าน 591
       คนมีน้อยโดยกำเนิด ต้องได้มากด้วยโอกาส...ตอบ / อ่าน 384
       การประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...ตอบ / อ่าน 531
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 (รับตรง 2565)...ตอบ / อ่าน 2346
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 1091
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 8) รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 591
       คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการ “ ตรวจ ATK “...ตอบ / อ่าน 321
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ อุปนายกฝ่ายบริหาร...ตอบ / อ่าน 273
       ผู้ช่วยท่านอธิการบดี​ ท่านผู้ว่าสุทธินันท์​ บุญมี​ และท่านรอง​อธิการบดี​ ...ตอบ / อ่าน 794
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์...ตอบ / อ่าน 1512
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี และคณะ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 820
       ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1...ตอบ / อ่าน 484
       แบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ ...ตอบ / อ่าน 634
       รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1...ตอบ / อ่าน 1438
       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ...ตอบ / อ่าน 951
       พิธีการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่ 10 ...ตอบ / อ่าน 436
       26พ.ย 65 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วยรองผอ.เขตฯ...ตอบ / อ่าน 392
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 !!!...ตอบ / อ่าน 686
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 817
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565...ตอบ / อ่าน 1276
       หลวงตาบุญชื่น นำสาธุชนทำวัตรเย็น...ตอบ / อ่าน 435
       รประเมินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 292
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ...ตอบ / อ่าน 3911
       บริษัท CP และ สามล้อไทย เชิญท่านอธิการบดีประชุมสานต่อ ด้านเครือข่าย...ตอบ / อ่าน 482
       พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล 2564 ...ตอบ / อ่าน 404
       วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...ตอบ / อ่าน 301
       ผลการแข่งขันฟุตบอล (หญิง) 7คน...ตอบ / อ่าน 679
       สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 31 ม.ค. 65 นี้เท่านั้น...ตอบ / อ่าน 298
       การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยเงินรางวัลรายการ "เมืองไทยประกันภัย"Women's Festival 2021 ...ตอบ / อ่าน 1421
       Proceedings งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 CASNIC 2021...ตอบ / อ่าน 2387
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ ประธานร่วมฝ่ายวิชาการและวารสาร...ตอบ / อ่าน 1660
       ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตร...ตอบ / อ่าน 915
       นางสาวพัชนิดา ประสิทธิ์ รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 369
       ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลชาย...ตอบ / อ่าน 1314
       อาจารย์กมล ตันกิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทย ...ตอบ / อ่าน 345
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564...ตอบ / อ่าน 332
       ร่วมต้อนรับคุณสิริพรจังตระกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 314
       ให้กำลังใจ น.ส.พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ หรือ #พลอยขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1420
       ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ...ตอบ / อ่าน 1184
       ฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2564 รอบสุดท้าย...ตอบ / อ่าน 1282
       รคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร Intensive Program ...ตอบ / อ่าน 392
       สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "เมืองไทยประกันภัย" เซปักตะกร้อ ทัวร์นาเมนต์ 2021 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี...ตอบ / อ่าน 583
       ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 4/2564...ตอบ / อ่าน 333
       สัมมนาออนไลน์ 🌟ฟรี🌟 พี่ชวนน้อง ลุยตลาดออนไลน์ อาชีพหลัก/อาชีพเสริม...ตอบ / อ่าน 671
       มาให้กำลังใจกันต่อ❤️⚽🥅 #ทีมฟุตซอลชาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 334
       ประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1...ตอบ / อ่าน 523
       คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และนักศึกษารณรงค์...ตอบ / อ่าน 450
       รับสมัครผู้จบ ม.6 และ ปวช. สนใจสมัครสอบชิงทุนเรียนตลอด 4 ปี(ปริญญาตรี) ...ตอบ / อ่าน 1524
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักฟุตบอลจากโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ...ตอบ / อ่าน 578
       เข้าร่วมการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา...ตอบ / อ่าน 399
       ประชุมลงรายละเอียดด้านหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยี​คุวานันท์...ตอบ / อ่าน 323
       ผอ.ปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และ อ.จิราพร เสียงเสนาะ เข้าชมรูปแบบโครงการ U2T ...ตอบ / อ่าน 1409
       CASUBI อบรมเทคนิคการยิง Facebook ADS...ตอบ / อ่าน 618
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ไปมอบของให้แก่ ศูนย์พักคอยหมู่บ้าน...ตอบ / อ่าน 867
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(อกศจ.ขก.)...ตอบ / อ่าน 288
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียออกแนะแนวโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม...ตอบ / อ่าน 275
       MOU วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 455
       CASNIC ครั้งที่ 9 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ...ตอบ / อ่าน 495
       การสร้าง Application สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย Appsheet EP.4 พัฒนา Application ...ตอบ / อ่าน 433
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียนำขนมจากการทำบุญใส่บาตรมอบให้กับน้องๆ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก จ.ขอนเเก่น...ตอบ / อ่าน 292
       กิจกรรมทำบุญใส่บาตร ระลึกถึงพระคุณบุพการี...ตอบ / อ่าน 305
       ยินดีต้อนรับ ดร. อาริยา ธีรธวัช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์...ตอบ / อ่าน 437
       การเตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ณ วิมานสันติภาพ กรุงพนมเปญ...ตอบ / อ่าน 1245
       คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพทนาย...ตอบ / อ่าน 1761
       อบรม Workshop แผนธุรกิจโดนใจด้วย BMC ...ตอบ / อ่าน 541
       พิธีถวายความรำลึก 🙏และเปิดการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ...ตอบ / อ่าน 1255
       ใบสั่งจองชุดครุย ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2067
       รวมTiK Tok CAS ผลงานนักศึกษา...ตอบ / อ่าน 1377
       รวมพลัง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...ตอบ / อ่าน 1254
       12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำ CASUBI...ตอบ / อ่าน 1707
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครู...ตอบ / อ่าน 661
       ขอเชิญคุณครูผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์-IT และคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม Train the Trainers Ep.4 ...ตอบ / อ่าน 1684
       ยินดีต้อนรับ คุณจักราวุธ สอนโกษา (ผอ.สพม.ขอนแก่น)...ตอบ / อ่าน 707
       การประกวดทำคลิป TIKTOK CLIP COMPETTITION 2021 ...ตอบ / อ่าน 508
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - เทคโนพลฯ ร่วมช่วยนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม...ตอบ / อ่าน 354
       นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้...ตอบ / อ่าน 1778
       สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2...ตอบ / อ่าน 1085
       85 ปี ร่วมใจอวยพร ด้วยรักจากใจ | วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย | พ่อพระเมืองพล คนของโลก...ตอบ / อ่าน 440
       ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2037
       บัณฑิตเอเซีย ON TIKTOK 2021 การประกวดทำคลิปในแอปพลิเคชัน TIKTOK ควบคู่กับวิชาการ ของนักศึกษาแต่ละสาขาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 346
       นักศึกษาชั้นปี 3 ปี 4 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดีๆ จาก สำนักงาน กลต....ตอบ / อ่าน 1053
       ยินดีต้อนรับ คุณอนันต์ยชญ์ สุภัทรวณิช ประธานกรรมการ บริษัท ไทยตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จำกัด...ตอบ / อ่าน 810
       ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปี 2564...ตอบ / อ่าน 300
       สัมนาโครงการ ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจห่างไกลโควิด19...ตอบ / อ่าน 513
       ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI รับสมัครนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่...ตอบ / อ่าน 804
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ พบนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม #Insideบัณฑิตเอเซีย on TikTok...ตอบ / อ่าน 348
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ เมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 498
       ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 511
       สามเณรร่วมกับผู้ปกครองร่วมเดินทางฉีดวัคซีน ณ ขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 346
       การเเข่งขัน Tiktok Clip Compettion...ตอบ / อ่าน 752
       ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพ 2564...ตอบ / อ่าน 479
       มาเร็ว!! มีเพื่อนบอกเพื่อน มีพี่บอกพี่ มีน้องบอกน้อง จูงมือกันมาร่วม #กิจกรรมกับแสนดี เพียงจับเมาส์ 2 คลิก...ตอบ / อ่าน 1818
       โครงการบวชฟรีมีกุศล วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2564 ...ตอบ / อ่าน 756
       รับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2/2564...ตอบ / อ่าน 1997
       มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมของใช้จำเป็นไว้ให้กับผู้ป่วยที่รักษาตามศูนย์พัก CI 4...ตอบ / อ่าน 397
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย"ร่วม"ครัวมาดาม"ส่งอาหารหนุนทีมแพทย์ ...ตอบ / อ่าน 430
       แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564...ตอบ / อ่าน 1195
       ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการสมัคร...ตอบ / อ่าน 5063
       นักศึกษาที่สนใจ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์...ตอบ / อ่าน 1984
       CASNIC9 : CAS National and International Conference...ตอบ / อ่าน 3074
       คณะพยาบาลศาสตร์ทำจิตอาสาเพื่อการฉีดวัคซีนปกป้องโรคระบาด...ตอบ / อ่าน 566
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์เข้าพบนักศึกษาคณะพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1398
       สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆนักศึกษาโดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 522
       ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ขอนแก่นและเมืองพล...ตอบ / อ่าน 430
       งานวิจัยสำคัญๆ สำหรับคณะวิทยาศาสตต์และเทคโนโลยี ล่าสุด...ตอบ 1/ อ่าน 273
       สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2...ตอบ 1/ อ่าน 1669
       โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM...ตอบ 1/ อ่าน 1194
       ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share...ตอบ 1/ อ่าน 508
       โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ...ตอบ 1/ อ่าน 1346
       ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นผู้แทนบุคลากรและนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 811
       ความคิดถึงจากอธิการบดี...ตอบ 1/ อ่าน 938
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 713
       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์...ตอบ 1/ อ่าน 1517
       รางวัลที่สุดแห่งปี 2020 ของฟุตบอลหญิง FA THAILAND AWARDS 2020...ตอบ 1/ อ่าน 1425
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1669
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1244
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยการรับตรงรอบ 3...ตอบ 1/ อ่าน 1911
       รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3881
       งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) ...ตอบ 1/ อ่าน 3129
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรง ปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 2514
       วันที่ 20 พ.ค.2564 📌ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ และท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ...ตอบ 1/ อ่าน 998
       ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 868
       สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 449
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศเพิ่ม)...ตอบ 1/ อ่าน 1133
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 3 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ 1/ อ่าน 1867
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 !!!...ตอบ 1/ อ่าน 2349
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยการรับตรงรอบที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2450
       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 1453
       อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานประชุมเพื่อจัดอบรมโค็ชฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ14,16,18....ตอบ / อ่าน 895
       25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย...ตอบ / อ่าน 966
       สมัครเรียน = สมัครงาน Gosoft ...ตอบ 1/ อ่าน 1980
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 รับตรง ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1756
       สิทธิการอบรมพิเศษ!! สำหรับคุณครูที่เคยเข้าร่วม Train the Trainers EP.1...ตอบ 1/ อ่าน 1678
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 !!...ตอบ / อ่าน 1788
       แป้งขอขอบคุณ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงต่อแป้งและครอบครัว ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 756
       สุดปัง! “มาดามแป้ง” เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ว.บัณฑิตเอเซีย เผยแพร่: 12 เม.ย. 2564 15:32 ปรับปรุง: 12 เม.ย. 2564 15:32 โดย: ผู้จัดการออนไลน์...ตอบ / อ่าน 966
       ยินดีต้อนรับ คุณภุชงค์ ตั้งเกษมจิตต์ รองผู้จัดการทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานบริหารคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 2408
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1901
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนรอบที่ 2 โดยการรับตรง สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1882
       แชมป์ บีจี-บัณฑิตเอเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนส์ลีก ระดับดิวิชั่น 1 ...ตอบ 1/ อ่าน 1051
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564...ตอบ 1/ อ่าน 8113
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 2488
       มือด้านวิชาการและด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 945
       โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1303 ...ตอบ 1/ อ่าน 963
       ร่วมรับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเทศมนตรี...ตอบ 1/ อ่าน 1394
       ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 17 กรุณายืนยันเข้าร่วมผ่านQR Code...ตอบ 1/ อ่าน 1539
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ...ตอบ / อ่าน 1564
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบ และบรรยายพิเศษโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา...ตอบ / อ่าน 800
       สัมมนากลุ่มนักเรียนชมรมที่สนใจด้าน วิทยาศาสตร์และสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1082
       พิธีมอบเข็มปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 2026
       ประกาศจากงานการเงินนศ.ที่มียอดค้างชำระสอบปลายภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1509
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...ตอบ / อ่าน 1133
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563...ตอบ / อ่าน 1424
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1...ตอบ / อ่าน 1534
       วันที่ 23 มกราคม 2564 บรรยายกาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน CP...ตอบ 1/ อ่าน 944
       ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 1608
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ 1/ อ่าน 1852
       เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร(รุ่นที่17)...ตอบ 1/ อ่าน 1415
       ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2071
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.บัณฑิต 2563 เพิ่มเติม!!!!!!...ตอบ 1/ อ่าน 1630
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 1684
       บัณฑิตเอเชียทำสถิติชนะรวดคว้าแชมป์บอลโกแฮร์ยูลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1092
       ประกาศจากงานการเงินนักศึกษาที่มียอดค้างชำระค่าเทอม สอบกลางภาค 2/2563...ตอบ 1/ อ่าน 1192
       ประกาศสมัครงาน จากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด...ตอบ 1/ อ่าน 3360
       ประกาศรับสมัครสอบหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาขีพครู ปีการศึกษา 2563 !!...ตอบ / อ่าน 2074
       วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้เดินทางมาทำการ ลงนามความร่วมมือ MOU ...ตอบ 1/ อ่าน 1244
       อาจารย์รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์บรรยายพิเศษเรื่อง...ตอบ 1/ อ่าน 3564
       ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภณ์ และหัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม อ.อดิศรา...ตอบ / อ่าน 1134
       ขอเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตเอเซีย สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2563...ตอบ / อ่าน 1330
       พิธีมอบ “ทุนพัฒนาการศึกษา “ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ...ตอบ / อ่าน 1059
       ท่านธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...ตอบ / อ่าน 1757
       นิทรรศการการศึกษา ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 931
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีเป็นผู้แทนท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 878
       พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑๗ วันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖๔...ตอบ 1/ อ่าน 1549
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ๆได้จัดกีฬา เทคบอล(กีฬาใหม่)...ตอบ 1/ อ่าน 991
       อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนกระแสการบริบาล...ตอบ 1/ อ่าน 944
       กีฬาพาไปวันนี้จะพาไปรู้จักกับทีม บีจีบัณฑิตเอเชีย #ThaiPBSSport...ตอบ 1/ อ่าน 959
       เปิดรับสมัครสอบชิงทุนCP ALL ปี2564...ตอบ 1/ อ่าน 3259
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 "เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19" CASNIC & ESEC 2020...ตอบ 1/ อ่าน 3599
       โครงการบรรยายพิเศษ...ตอบ 1/ อ่าน 2028
       สรุปตารางคะแนนการแข่งขันฟุตบอลโกแฮร์ลีก...ตอบ 1/ อ่าน 1443
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...ตอบ 1/ อ่าน 1722
       กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ RBM 63 ...ตอบ 1/ อ่าน 959
       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3782
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1374
       บาลนครขอนแก่น ที่สนับสนุนให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขอัจฉริยะ...ตอบ 1/ อ่าน 1024
       U-School Mentoring ประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2563...ตอบ 1/ อ่าน 2223
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...ตอบ 1/ อ่าน 2500
       ดร.ชีวิน อ่อนละออ จัดกิจกรรมบริหารร่างกายสนุกๆ ให้แก่ผู้สูงวัยให้มีกิจกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3264
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง แนวทางและแนวโน้มอุดมศึกษาหลัง covid-19(CASNIC&ESEC 2020)...ตอบ 1/ อ่าน 3875
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภาคเรียนที่ 1/63...ตอบ 1/ อ่าน 1556
       พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล...ตอบ 1/ อ่าน 2385
       เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...ตอบ 1/ อ่าน 4361
       จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน...ตอบ 1/ อ่าน 3858
       ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2900
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง...ตอบ 1/ อ่าน 1473
       สัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “ครูมั่นใจ นักเรียนห่างไกลโควิด-19 ยุค New Normal” โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร...ตอบ 1/ อ่าน 1786
       ขอนแก่น-เปิดหลักสูตร นักจัดการสุขภาพ หนึ่งเดียวในประเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น ...ตอบ 1/ อ่าน 1467
       การอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน...ตอบ 1/ อ่าน 1472
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ได้ร่วมประชุมกับ รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2068
       มีเรียน + มีงาน + มีเงินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 2633
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบแรก ปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 2432
       CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววันนี้ ...ตอบ / อ่าน 4389
       ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 1309
       โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1159
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ...ตอบ / อ่าน 2102
       ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563 เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมหรือยังเอ่ย?...ตอบ 1/ อ่าน 3207
       ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3436
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทางการแพทย์​...ตอบ 1/ อ่าน 1287
       สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนาการศึกษา 16,000 บาท...ตอบ 1/ อ่าน 1863
       จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรียนวันอาทิตย์วันเดียว...ตอบ 1/ อ่าน 2464
       Proceedings International Conference on Global Challenge “Marketing and Non-Marketing Solutions” ICGC2016...ตอบ 1/ อ่าน 1916
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 (รอบรับตรง) สาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3591
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ 1/ อ่าน 3136
       ร่วมฟังการบรรยายหน้าสื่ออนไลน์ทั่วประเทศ(Tele-Conference) จาก ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1126
       ร่วมรับฟัง "แนวคิดและนโยบายอุดมศึกษาหลัง Coivid19"...ตอบ / อ่าน 1479
       ขยายเวลารอบสุดท้าย สำหรับการสมัครสอบชิงทุนฯ...ตอบ / อ่าน 1699
       เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3307
       กระแส Thai China Asean ตอน ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคิวบา...ตอบ / อ่าน 2153
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563...ตอบ / อ่าน 3586
       ตรวจความทนทานของหน้ากากโล่พลาสติก ก่อนส่งมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและ...ตอบ / อ่าน 1118
       คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่สะดวกมาวิทยาลัย #สมัครออนไลน์ก็ได้เด้อ...ตอบ / อ่าน 1622
       คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่3 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3936
       เบอร์โทรติดต่ออาจารย์แต่ละสาขา...ตอบ / อ่าน 2211
       ท่านอธิการบดี(ดร.กษม ชนะวงศ์)ทำพิธีขอขมาและกราบฟ้าดิน ปุงเถ่ากงม่า รวมถึงบรรพบุรุษทุกชั้นภพ...ตอบ / อ่าน 2491
       ขอชื่นชมนักฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 1107
       โรงทาน "อิ่มฟรี อิ่มจริง อิ่มใจ" จากคุณ​หมอเพ็ญแข ชนะวงศ์​ ...ตอบ / อ่าน 3130
       การสัมภาษณ์นักศึกษา '' ทุน ความสามารถทางการกีฬา...ตอบ / อ่าน 1809
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วม ทำบุญโรงทาน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1102
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1853
       บรรยากาศ ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา นักศึกษาชั้นปีที่ 3...ตอบ 1/ อ่าน 3010
       กีฬาเด่นด้านการศึกษา 50,000-200,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)...ตอบ / อ่าน 1616
       กิจกรรม4วัน 1,000 โล CAS VIRTUAL RUNระหว่างวันที่ 26-29 ก.พ. 2563...ตอบ / อ่าน 1329
       โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”...ตอบ 1/ อ่าน 2866
       วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 1422
       การอบรมหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง...ตอบ / อ่าน 2972
       18 ก.พ.63) ดร.กษม ชนะวงศ์ #อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี มีกำหนดการพาทีมฟุตบอลหญิงบีจี-บัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1106
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์รอบ Portfolio ครั้งที่ 2...ตอบ / อ่าน 2560
       วันที่ 3 ก.พ 63 ดร.สายัณ ผาน้อย (รองอธิการบดี) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา...ตอบ / อ่าน 1234
       ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์...ตอบ / อ่าน 3276
       รับสมัครทีมเซปักตะกร้อหญิง รุ่น18 ปี (กำลังศึกษา ม.6 หรือจบ ม.ปลายแล้วเท่านั้น)...ตอบ / อ่าน 1747
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 4200
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2562...ตอบ / อ่าน 1445
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่2 #รับตรง...ตอบ / อ่าน 2950
       โรงเรียนกระแสพัฒนาเยี่ยมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 17 มกราคม 63...ตอบ 1/ อ่าน 1368
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 1076
       16 มกราคม 2563 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ท่านรองอธิการบดีร่วมพิธี "วันครู"...ตอบ 1/ อ่าน 1703
       คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster ...ตอบ 1/ อ่าน 2262
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)...ตอบ / อ่าน 3097
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “เส้นทางอาชีพ สู่การเป็นนักกฎหมาย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์...ตอบ 1/ อ่าน 2072
       รับสมัครนักศึกษา...ตอบ 1/ อ่าน 2452
       กำหนดการและพิธีประสาทปริญญาบัตร2563...ตอบ / อ่าน 1776
       แข้งสาวบีจี-บัณฑิตเอเชีย ตัวแทนจากประเทศไทย แม่นโทษดับมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน ด้วยสกอร์รวม 5-4 หลังเสมอในเวลา 1-1 สร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ 3...ตอบ 1/ อ่าน 3144
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562...ตอบ 1/ อ่าน 3113
       มหาวิทยาลัยในไทยเร่งปรับตัวรองรับนกศึกษาจีนที่เพิ่มมากขึ้น | 26 พ.ย.62...ตอบ 1/ อ่าน 1852
       KELME 2019 FISU UNIVERSITY WORLD CUP-FOOTBALL...ตอบ / อ่าน 1878
       ทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" ลงสัมผัสสนามซ้อมครั้งแรก ก่อนที่มีจะแมตช์แข่งขันในนัดแรก...ตอบ 1/ อ่าน 1291
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562...ตอบ 1/ อ่าน 2907
       ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ...ตอบ / อ่าน 3990
       โครงการเติมบุญผู้ป่วยและญาติมิตร...ตอบ / อ่าน 2315
       พิธีส่งตัวนักกีฬาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา...ตอบ 1/ อ่าน 2162
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 2198
       รับสมัครนักศึกษาภาคปลาย #เทอม2/62...ตอบ / อ่าน 1526
       ขอเชิญ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง"กฎหมายใกล้ตัว"...ตอบ 1/ อ่าน 3370
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์”...ตอบ / อ่าน 2123
       ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบปลายภาค 1/62...ตอบ / อ่าน 2144
       ร่วมรับฟัง " โอกาสดีๆ และความมั่นคงในการก้าวสู่โลกการทำงานกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น...ตอบ 1/ อ่าน 2697
       ด้วยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2754
       ขอเชิญร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล "วันศรีนครินทร์มินิมาธอน" ครั้งที่ 22...ตอบ / อ่าน 2086
       You are the real heroes of Banphai’s Flood Relief, wish all back home with happiness....ตอบ / อ่าน 1874
       พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...ตอบ 1/ อ่าน 1927
       รองอธิการบดี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกันยาเสพติด" ...ตอบ / อ่าน 3055
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "...ตอบ / อ่าน 4151
       การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562...ตอบ / อ่าน 1702
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ / อ่าน 2124
       การเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน...ตอบ / อ่าน 3077
       โครงการ U-School Mentoring เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ...ตอบ / อ่าน 1795
       การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตภายใต้แผนยุทธศาสตร์20ปี" ...ตอบ / อ่าน 1779
       กิจกรรมโครงการ "บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ 2562"...ตอบ 1/ อ่าน 3024
       กิจกรรมเนื่องในวันรพี 2562...ตอบ / อ่าน 2889
       ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562 (CASNIC 2019) ...ตอบ / อ่าน 4821
       อาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ด้านไอที (TDOC)...ตอบ / อ่าน 2165
       หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ...ตอบ 1/ อ่าน 3514
       ท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ และ อ.เยาวอนงค์ ชนะวงศ์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษและทำMOU...ตอบ / อ่าน 1963
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 6219
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1957
       ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นมไทย-เดนมาร์คกับสังคมไทย" ...ตอบ / อ่าน 2416
       ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมงาน “เรารักขอนแก่น” ...ตอบ / อ่าน 2210
       การประชุมวิชาการศาสตร์และศิลป์สู่งการวิจัยชุมชนแบบบูรณาการ...ตอบ 1/ อ่าน 2973
       ประกาศตารางสอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2562!!...ตอบ / อ่าน 3940
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 5814
       ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni)...ตอบ / อ่าน 3653
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรม...ตอบ 1/ อ่าน 3325
       บรรยายพิเศษให้แพทย์ พยาบาล โดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 1784
       ประกาศชี้แจงการเข้าสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 2880
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !! (เพิ่มเติม)...ตอบ / อ่าน 3580
       การจองชุดครุย ปีการศึกษา 2561-2562...ตอบ / อ่าน 3857
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 3664
       ประกาศกำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!!!...ตอบ / อ่าน 2375
       ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 2647
       ประกาศโครงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1877
       ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 !!...ตอบ / อ่าน 2031
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562!!...ตอบ / อ่าน 1754
       ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1809
       ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 !! ...ตอบ / อ่าน 3178
       คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 2332
       ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2225
       ประกาศ การประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2473
       รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร(นศท) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 1905
       ประกาศ เรื่อง กำหนดการเรียนปรับพิ้นฐานนักศึกษา รหัส 62 คณะพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 3362
       ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3239
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์...ตอบ / อ่าน 2680
       ผลกระทบ HUAWEI โดนแบนจาก USA ...ตอบ 1/ อ่าน 2849
       ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ ...ตอบ / อ่าน 5931
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 3613
       ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ KHONKAEN IT JOBS FAIR 2019" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2376
       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 4212
       ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดวาดภาพในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ "บวร" ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย...ตอบ / อ่าน 2060
       เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกสาขาพยาบาลรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2521
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรง...ตอบ / อ่าน 3676
       ประกาศจากงานการเงิน สอบปลายภาค 2/2561...ตอบ / อ่าน 2349
       ปฏิทินการศึกษา2562...ตอบ / อ่าน 3676
       งานประชุมวิชาการ PIM 9th National and 2nd International......ตอบ / อ่าน 3176
       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562...ตอบ 1/ อ่าน 2201
       รับสมัคร คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา...ตอบ / อ่าน 2135
       รีบมาสมัครก่อนสาขาที่ชอบจะเต็ม...ตอบ / อ่าน 3632
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา2562 (รอบที่1) ...ตอบ / อ่าน 9578
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 3792
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562...ตอบ / อ่าน 2593
       ดาวน์โหลดขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด ในการสมัครเรียน...ตอบ / อ่าน 3427
       กำหนดการโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...ตอบ / อ่าน 3608
       สมาร์ทโฟนปี2019...ตอบ 1/ อ่าน 3409
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/2561...ตอบ / อ่าน 2433
       ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3324
       ประกาศ กำหนดการจัดกีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 "ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สู่ฮีต12คอง14"...ตอบ / อ่าน 2910
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1...ตอบ / อ่าน 3761
       แชมป์ฟุตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 46...ตอบ / อ่าน 3547
       ขอเชิญเข้าร่วมประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ตอบ / อ่าน 2689
       กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร 10 มกราคม พ.ศ.2562...ตอบ / อ่าน 3267
       ขอเชิญการประกวดเรียงความหัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”...ตอบ / อ่าน 2711
       ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต...ตอบ / อ่าน 2920
       บัณฑิตสามารถ รับชุดครุยได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2562...ตอบ / อ่าน 5189
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักกฏหมาย...ตอบ 1/ อ่าน 3613
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2997
       ดร_สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3267
       indexแบนเนอร์ยาวกลางหน้าแรก บนสุด...ตอบ / อ่าน 2273
       ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษทำอย่างไรให้สินค้าเรา เข้าจำหน่ายใน 7-eleven...ตอบ / อ่าน 3368
       ผจก ทีม ฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยไทย เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย หลังคว้ามแชมป์ฟุตบอลมหาวิทยาลัยเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3112
       ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 3203
       การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ๒๐๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒...ตอบ / อ่าน 3079
       BG-บัณฑิตเอเซีย สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย คว้าตั๋วแชมป์เอเชียไปบอลโลกที่อิตาลี...ตอบ / อ่าน 3588
       ฟุตบอลหญิงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย-บีจี BG-CAS vs University of Taipe...ตอบ / อ่าน 3375
       ประกาศ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2562...ตอบ / อ่าน 2490
       ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประเทศ "ญี่ปุ่น"...ตอบ / อ่าน 3250
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกระแสพัฒนา...ตอบ 1/ อ่าน 3392
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่1/2561...ตอบ / อ่าน 2769
       บีจี-บัณฑิตเอเซีย ชนะ สพล.วิทยาเขตมหาสารคาม...ตอบ / อ่าน 3466
       สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้รับรางวัลรองชนะเลิศ...ตอบ 1/ อ่าน 4368
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานศึกษาเครือข่ายภาคอีสานตอนบน 1 ใน 4 จากทั้งหมด 14 สถาบัน...ตอบ / อ่าน 3993
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ ...ตอบ / อ่าน 4123
       สัมมนา Smart Kid พลิกวิกฤติชาติ...ตอบ / อ่าน 3303
       ขอแสดงความยินดีกับโครงการ #English: Fun & Fair ...ตอบ / อ่าน 3334
       โครงการประเมินผลก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ / อ่าน 3567
       โครงการรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ...ตอบ / อ่าน 3572
       มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม...ตอบ / อ่าน 3382
       ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018) ได้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561...ตอบ / อ่าน 3120
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561...ตอบ / อ่าน 3463
       วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียประจำปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ในการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 CASNIC 2017 (Special Issue) เดือนตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 3327
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560...ตอบ / อ่าน 3717
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559...ตอบ / อ่าน 3143
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558...ตอบ / อ่าน 3314
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557...ตอบ / อ่าน 2912
       การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556...ตอบ / อ่าน 2660
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 2773
       Download คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4480
       ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 2557 ...ตอบ / อ่าน 2766
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา 2558...ตอบ / อ่าน 3516
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 2558...ตอบ / อ่าน 4440
       ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2561...ตอบ / อ่าน 2607
       ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาพัฒนศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ปี...ตอบ / อ่าน 3439
       ประกาศ รับสมัครอาจารย์ประจำ...ตอบ / อ่าน 5370
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 4668
       ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ 1/ อ่าน 6625
       รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4998
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 6020
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไขห้องสอบ...ตอบ / อ่าน 4633
       ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 4) ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 4424
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรงรอบที่ 3...ตอบ / อ่าน 6083
       " ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 ที่รายงานตัวแล้ว " ด่วน!!!! ...ตอบ / อ่าน 3620
       ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"...ตอบ / อ่าน 3682
       ลูกฟุตบอลโลกไฮเทค...ตอบ 1/ อ่าน 4453
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย) เป็นพี่เลี้ยง...ตอบ 1/ อ่าน 3941
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 2609
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 3 แบบรับตรง ...ตอบ / อ่าน 5801
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 7152
       ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งประกวดบทความ "Nak Sa Suk Pai Malaysia Adventure 2018"...ตอบ / อ่าน 1904
       ขอเชิญประกวดละครสั้น ภายใต้หัวข้อ"ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ"จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1706
       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชน คนทำความดี...ตอบ / อ่าน 2547
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7480
       12 ปี กับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ...ตอบ / อ่าน 3121
       ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้ดครงการ "ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10 ประการ จังหวัดขอนแก่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...ตอบ / อ่าน 3151
       ประกวดแข่งขันละครเวที "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดขอนแก่น 2561...ตอบ / อ่าน 1858
       เกาะติดสถานีอวกาศจีนตก...ตอบ 1/ อ่าน 4343
       ทุนอุปกรณ์การเรียน61 จากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 1704
       ประกาศจากงานการเงินกลางภาคเรียนที่2/60...ตอบ / อ่าน 3766
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุน รับทุนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน...ตอบ / อ่าน 1799
       คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ จังหวัดขอนแก่น"...ตอบ / อ่าน 3519
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5629
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คว้าเหรียญทองสมัยที่9ได้สำเร็จ ...ตอบ / อ่าน 4239
       ขอให้บัณฑิต รุ่น 14 ที่ยังไม่มารับชุดครุย...ตอบ / อ่าน 1580
       ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาตร์ รอบที่ 2 แบบรับตรงทั่วไป เริ่มรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561...ตอบ 1/ อ่าน 8551
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษษ 2561 รอบที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 5373
       ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงค์ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 1...ตอบ 1/ อ่าน 4895
       งานราตรีเทาทองครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ...ตอบ / อ่าน 2621
       งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์เทาทองครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ โรงยิม โรงเรียนขามแก่นนคร 6 มกราคม 2561...ตอบ / อ่าน 1922
       โครงการ "พระไตรปิฎกศึกษาและปฎิบัติธรรม" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560...ตอบ / อ่าน 1989
       กีฬาไทย 2020 โดย ท่านอาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน...ตอบ / อ่าน 2015
       บัณฑิตเอเซีย #ก้าวคนละก้าว โดย ท่านรองอธิการบดี ผศ.สุกิจจา จันทะชุม...ตอบ / อ่าน 3835
       โครงการ"แบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 3680
       โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2560”...ตอบ / อ่าน 3481
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา...ตอบ / อ่าน 1754
       โครงการ"ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์-เรือนจำกลางขอนแก่น ปี 2560"...ตอบ / อ่าน 3206
       โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมฝึกทักษะสอบวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 47”...ตอบ / อ่าน 1800
       โครงการ "ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 " ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 1897
       โครงการ "ธารน้ำใจสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"...ตอบ / อ่าน 1412
       โครงการตักบาตรและเจริญพระพุทมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...ตอบ / อ่าน 2107
       “กษม”...นำฟุตบอลสู่โรงเรียน สานภารกิจสร้างคนดีสู่สังคม...ตอบ / อ่าน 2053
       ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน ระบบ Beverest...ตอบ / อ่าน 3534
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 14 และกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร...ตอบ / อ่าน 2859
       ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561...ตอบ / อ่าน 5813
       ประกาศจากงานการเงินปลายภาคเรียนที่1/60...ตอบ / อ่าน 2712
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมวางพวงมาลาและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี...ตอบ / อ่าน 2015
       การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือที่คุ้มค่าตรงใจ...ตอบ 1/ อ่าน 4097
       ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย...ตอบ / อ่าน 2249
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น วันศกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1698
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2409
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1634
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1613
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1376
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1541
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1231
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนมนตรีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1128
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1134
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเชียงหวานสร้างลาน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1216
       ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสัมมนา Innovation Startup Thailand "สตาร์ทอัพสายพันธ์ใหม่ๆ...ตอบ 1/ อ่าน 4947
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1946
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1677
       การสอบป้องกัน 5 บท การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.จิระพร ชะโน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 2342
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต MBA...ตอบ / อ่าน 2249
       การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ...ตอบ / อ่าน 1834
       ปฐมนิเทศเรื่องการฝึกสอน แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น3 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1789
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการจัดการ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต อุดรธานีและหนองบัวลำภู 2 พฤศจิกายน 2560...ตอบ / อ่าน 1496
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1925
       โครงการ 3 ป ปันน้ำใจ ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพุทธเกษม อำเภอนำ้พอง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1702
       การสอบป้องกัน (5 บท) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องวิทยา-นงลักษณ์ (1205) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1644
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร. พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1671
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร. ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1491
       นักศึกษาคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 5 ดูงานด้านนโยบายสาธารณสุขและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1254
       งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย CASNIC 2017...ตอบ / อ่าน 1887
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และ ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์" วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10...ตอบ / อ่าน 1857
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ อ.วชิรา จันทร์คายโคตร ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนสนามบิน และ โรงเรียนขามแก่นนคร 19 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2284
       การสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 3568
       การประเมิน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 15 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1405
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2109
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2288
       ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ และ ดร.ณัฎฐวัฒน์ แซงภูเขียว ออกนิเทศน์นักศึกษา ป. บัณฑิต ณ โรงเรียนโคกสวาสดิ์ 12 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1750
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดสีนวล จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 2073
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนาเรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 วันที่ 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1772
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร และ ดร.ชีวัน ทองสอดแสง ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนการอาชีพคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1735
       ประกาศจากงานการเงิน1/60...ตอบ / อ่าน 3822
       นาย ณัฐภัทร สุประเสริฐคว้ารางวัลชนะเลิศ ในรุ่น SuperSport 600 cc (SS2)...ตอบ / อ่าน 3397
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 1806
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 2006
       ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) ...ตอบ / อ่าน 7959
       บรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3, ปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต , หลักสูตร MBA และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต...ตอบ / อ่าน 1531
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สู่การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพแนวใหม่ วันที่ 8 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร...ตอบ / อ่าน 1494
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1912
       การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1205 วิทยา-นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1934
       KKFC PREVIEW: 'เดอะ ทีเร็กซ์' พร้อมบด 'กำแพง' เพื่อแชมป์ T3 โซนบน...ตอบ / อ่าน 2388
       ผู้ก่อตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1495
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ เป็นวิทยากรในรายการ จิบน้ำชาเสวนาท้องถิ่น "เมืองขอนแก่น: พัฒนาการ และการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน" ...ตอบ / อ่าน 1772
       การสอบป้องกันและสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560...ตอบ / อ่าน 1884
       บรรยากาศการสัมมนา หัวข้อ "การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อสู่ไทยแลนด์ 4.0" โดย ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องพงษ์ศักดิ์-วิทยากร ชั้น 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1364
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วันที่ 31 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1638
       ดร.ปิยะพล ทรงอาจ ออกนิเทศนักศึกษา ณ โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2560 และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1694
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศนักศึกษาป.บัณฑิต ณ โรงเรียนบ้านบะยาว และ โรงเรียนโชคมณีศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1901
       โครงการ บรรพชาสามเณรหมู่ #บวชฟรีมีกุศล 14-19 กันยายน ...ตอบ / อ่าน 2235
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA วันที่ 24 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2480
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2559...ตอบ 1/ อ่าน 5614
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1717
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง อ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1540
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ออกนิเทศน์ โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 1 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1977
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 2041
       การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วันที่ 17 สิงหาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1954
       การจัดพิธีมอบรางวัลผู้นำดีเด่นแห่งชุมชน...ตอบ / อ่าน 4203
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับ Chuang Yuan Christian University,Taiwan...ตอบ / อ่าน 2193
       โครงการทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2560...ตอบ / อ่าน 4428
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ออกนิเทศ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว และ โรงเรียนบ้านหนองบัว...ตอบ / อ่าน 1468
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1648
       เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 25 สิงหาคม 2560 ...ตอบ / อ่าน 1931
       มอบตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1940
       สอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา...ตอบ / อ่าน 1816
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1684
       กระบวนการและวิธีการมอบตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1303
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1529
       มอบตัวนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1699
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 3158
       จิตอาสา โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 3718
       โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1759
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิตรุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1569
       แนวการปฏิบัติการมอบตัวเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1403
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1401
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิต รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1883
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 2...ตอบ / อ่าน 1634
       ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 รอบที่ 1...ตอบ / อ่าน 1279
       รอบที่ 2!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1602
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1994
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นประธานการประเมินหลักสูตร ม.อีสเทิร์นเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1565
       บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2036
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1457
       งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมอุดมศึกษาเอกชนฯ...ตอบ / อ่าน 1579
       กำหนดการสอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู ...ตอบ / อ่าน 1870
       พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา...ตอบ / อ่าน 2036
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 3013
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1963
       ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1642
       รายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 1974
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้เข้าสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...ตอบ / อ่าน 1745
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...ตอบ / อ่าน 2180
       อบรม SAR โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1728
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน ...ตอบ / อ่าน 2666
       ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ...ตอบ / อ่าน 1553
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร...ตอบ / อ่าน 6900
       ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1825
       ประกาศ กำหนดการสั้งจองชุดครุย ท่านมหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน...ตอบ / อ่าน 1899
       นายพลวัฒน์ สุวรรณสิงห์นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับ #เหรียญเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 1795
       ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1940
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ...ตอบ / อ่าน 1313
       กำหนดการปฐมนิเทศผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1716
       ทบทวนกฎหมายคอมพิวเตอร์กันหน่อย...ตอบ / อ่าน 3650
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1646
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ 1/ อ่าน 1896
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1275
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...ตอบ / อ่าน 1796
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ...ตอบ / อ่าน 1461
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1551
       โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ...ตอบ / อ่าน 1082
       ประชุมเจ้าภาพร่วมจัดงาน CASNIC5...ตอบ / อ่าน 1288
       โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ...ตอบ 1/ อ่าน 5291
       ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล...ตอบ / อ่าน 3168
       ดร.กุหลาบ ปุริสาร เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการศึกษาไทย...ตอบ / อ่าน 2186
       ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ มอบทุนการศึกษา ...ตอบ / อ่าน 2090
       โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1706
       กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2032
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1853
       รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2209
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1636
       รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ...ตอบ / อ่าน 1999
       รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าร่วมสัมมนาฯ แสดงความคิดเห็นทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2136
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1834
       หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 2182
       โครงการสัมมนา การศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ โดย ดร.เอนก ล่วงลือ ...ตอบ / อ่าน 1927
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 2009
       ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์...ตอบ / อ่าน 7449
       โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2019
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เตรียมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1771
       นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ...ตอบ / อ่าน 1942
       มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust...ตอบ / อ่าน 2532
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 5577
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1613
       โครงการสัมมนา "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1357
       บีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต (6-1)...ตอบ 1/ อ่าน 4016
       บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560...ตอบ / อ่าน 1852
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ...ตอบ / อ่าน 6047
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 2223
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ...ตอบ / อ่าน 7062
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1545
       โครงการศึกษาดูงานในประเทศ ...ตอบ / อ่าน 1590
       ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประตูต่อ 0 ...ตอบ / อ่าน 2650
       ผลการแข่งขันฟุตซอล “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ วูเมน ฟุตซอล 2017...ตอบ / อ่าน 1976
       บัณฑิตเอเซียตั้งศูนย์พัฒนาบอลหญิง...ตอบ / อ่าน 1786
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ...ตอบ / อ่าน 1847
       ประชุมโครงการครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง...ตอบ / อ่าน 1664
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1637
       กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1980
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1782
       หลักฐานการสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1492
       รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2559...ตอบ / อ่าน 2934
       ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ...ตอบ / อ่าน 1950
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 2664
       กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ที่ลานชั้น G เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1846
       กำหนดการออกบูธ แนะแนวการศึกษา เซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ...ตอบ / อ่าน 1913
       กำหนดการและปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3...ตอบ / อ่าน 1777
       พี่พบน้อง...เตรียมพร้อมก่อนสอบ...ตอบ / อ่าน 2036
       ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการรับตรง ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ...ตอบ 1/ อ่าน 7430
       โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560...ตอบ / อ่าน 2417
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 1831
       รวมประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ...ตอบ / อ่าน 2057
       ร่วมประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันตก ...ตอบ / อ่าน 1926
       ระดับปริญญาโท ดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้...ตอบ / อ่าน 1926
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 9224
       สำนักทรัพยากรบุคคลใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรปีใหม่...ตอบ / อ่าน 1936
       ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3434
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2427
       ถวายโลหิตเป็นพระราชกุศล และเชิญร่วมสรงน้ำพระองค์ท่านพร้อมกันเวลา 11.00 น. ครับ...ตอบ / อ่าน 2187
       โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น...ตอบ / อ่าน 3889
       โครงการบริจาคโลหิตทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 3 ...ตอบ / อ่าน 1842
       กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์...ตอบ / อ่าน 2081
       Newly Pocket Book of 'Madam Pang" Version1/2017...ตอบ / อ่าน 2173
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 6481
       หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3727
       รับสมัครคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1943
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2...ตอบ / อ่าน 2012
       ค้นหาโลกใบใหม่...ตอบ / อ่าน 3505
       ทีมชาติหญิงไทยรุ่น 19 ปี นำโดย"คุณแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ และ ดร.กษม ชนะวงศ์ ...ตอบ / อ่าน 2010
       โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ...ตอบ / อ่าน 2118
       พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ...ตอบ / อ่าน 1977
       ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ...ตอบ / อ่าน 1987
       อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ...ตอบ / อ่าน 1777
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU...ตอบ / อ่าน 2629
       ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ...ตอบ / อ่าน 1781
       แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559...ตอบ / อ่าน 1796
       ราตรีเทาทอง...ตอบ / อ่าน 1649
       ส้มนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทครูยุคใหม่และการพัฒนาประเทศ" ...ตอบ / อ่าน 1484
       กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ...ตอบ / อ่าน 7483
       LEADERSHIP CAMP #2...ตอบ / อ่าน 1434
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 2177
       ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ...ตอบ / อ่าน 1870
       ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน...ตอบ 1/ อ่าน 2158
       บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น...ตอบ / อ่าน 1867
       ประชุมสัมมนา ความพร้อมก่อนเป็นมหาวิทยาลัย...ตอบ / อ่าน 1966
       ขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2...ตอบ / อ่าน 2194
       กีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 3345
       โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560...ตอบ / อ่าน 1897
       คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560...ตอบ 1/ อ่าน 5438
       ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล...ตอบ 1/ อ่าน 2334
       พิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการ “ครูเดิมที่แสนดี” ประจำปีพุทธศักราช 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2262
       คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7166
       หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 7792
       ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...ตอบ / อ่าน 5372
       ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์เทอม 2/2559...ตอบ / อ่าน 2355
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ...ตอบ 1/ อ่าน 5225
       รู้จัก Boeing787 เครื่องบินรักสิ่งแวดล้อม...ตอบ 1/ อ่าน 3683
       ร่วมส่งแรงเชียร์ นักบิดเลือดเทาทอง " นายณัฐภัทร สุประเสริฐการกิจ " ...ตอบ 1/ อ่าน 3406
       ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4994
       นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" ...ตอบ 1/ อ่าน 4912
       หลุมดำคืออะไรกันแน่...ตอบ 1/ อ่าน 5137
       โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”...ตอบ / อ่าน 2383
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559...ตอบ / อ่าน 2223
       การบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ พรุ่งนี้ 9.00-12.00 น....ตอบ / อ่าน 3136
       ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560...ตอบ / อ่าน 2311
       แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต รุ่น 13 ...ตอบ / อ่าน 3477
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ / อ่าน 6626
       48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียรติยศ 4 แพทย์ดีเด่น 48 ปูชนียแพทย์...ตอบ 1/ อ่าน 3972
       ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"...ตอบ / อ่าน 1894
       ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับภารกิจ "วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน"...ตอบ / อ่าน 2189
       กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๓ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ / อ่าน 2055
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล้าส...ตอบ / อ่าน 2340
       ด้วยสกุล "ชนะวงศ์" ข้าราชบริพารในพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...ตอบ / อ่าน 1876
       Dr. Vincent Ru-Chu Shih มหาวิทยาลัยแห่งชาติของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไต้หวัน...ตอบ / อ่าน 1837
       ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่าง "ทีมชาติไทยรุ่น 19 ปี...ตอบ / อ่าน 1783
       ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560...ตอบ 1/ อ่าน 2385
       ขอเปลี่ยนแปลง การสั่งจองครุย ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2143
       อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์...ตอบ / อ่าน 3664
       ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 6479
       ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ...ตอบ / อ่าน 4759
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 4989
       รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)...ตอบ / อ่าน 1907
       เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง ...ตอบ / อ่าน 3108
       Siamsportfootball SSF ถ่ายทอดสด อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1850
       พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 2932
       อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ทุน CSC...ตอบ / อ่าน 2267
       คุุณชาญวิทย์ ผลชีวิน โค้ชฟุตบอลทีมชาติ เยี่ยมนักฟุตบอลที่บัณฑิตเอเซีย...ตอบ 1/ อ่าน 1746
       ดร.หลิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และไอที จาก Vanung University...ตอบ / อ่าน 3227
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 2978
       ขอเชิญร่วม พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 1625
       ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ คณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ...ตอบ / อ่าน 3599
       POKEMON GO สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก...ตอบ 1/ อ่าน 2364
       ขอนแก่นเอฟซี ผุด3โปรเจ็กต์ใหญ่...ตอบ 1/ อ่าน 2456
       โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1...ตอบ 1/ อ่าน 2205
       นายสมจิต ทองบ่อ นักศึกษารหัส 583115019-6 ภาคสมทบ...ตอบ / อ่าน 3493
       ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 22 สิงหาคม 2559...ตอบ / อ่าน 1919
       ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร...ตอบ / อ่าน 2496
       คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา...ตอบ / อ่าน 2183
       เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574...ตอบ / อ่าน 2946
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี...ตอบ / อ่าน 2187
       คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ...ตอบ / อ่าน 1525
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ...ตอบ 1/ อ่าน 1887
       สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560...ตอบ 1/ อ่าน 4412
       ประชาสัมพันธ์ โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 Gen A : Empower Active Citizen "พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ"...ตอบ 1/ อ่าน 2670
       ศึกษาดูงานภายในประเทศ...ตอบ / อ่าน 1823
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก...ตอบ 1/ อ่าน 1833
       คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...ตอบ / อ่าน 1824
       ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ / อ่าน 5712
       ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2...ตอบ 1/ อ่าน 4764
       บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...ตอบ / อ่าน 2129
       โครงการบวชฟรีมีกุศล ประจำปี 2559...ตอบ / อ่าน 2579
       ประกาศจากงานการเงิน...ตอบ 1/ อ่าน 3658
       ข้าร่วมฟังบรรยาย "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการออม...ตอบ / อ่าน 2368
       ประกาศ ตรวจสอบผลการเรียนและตรวจการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ...ตอบ 1/ อ่าน 3187
       ประชาสัมพันธ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเปิดการสั่งจองชุดครุยของว่าที่บัณฑิตรุ่นที่ 13...ตอบ 1/ อ่าน 1987
       สัมมนาวิชาการ "ขอนแก่น 2560" ในมุมมองของ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์...ตอบ 1/ อ่าน 2277
       ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ "ขอนแก่น 2560"...ตอบ 1/ อ่าน 2025
       โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน...ตอบ / อ่าน 1965
       โครงการเรียนล่วงหน้า ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอเปิดภาคเรียน (รอบ3)...ตอบ 1/ อ่าน 2489
       โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ...ตอบ 1/ อ่าน 1844
       ขั้นตอนการลงทะเบียน ผ่านระบบ Cloud-Edu...ตอบ / อ่าน 2078
       อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ...ตอบ 1/ อ่าน 3965
       วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #ADOCCLUB THAILAND 2016...ตอบ 1/ อ่าน 3730
       พิธีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...ตอบ / อ่าน 1618
       ทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน...ตอบ 1/ อ่าน 3454
       โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน...ตอบ / อ่าน 1796
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559...ตอบ / อ่าน 5516