คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
    2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
    3.  สาขาวิชาพลศึกษา  สุขศึกษาและกีฬา

ระดับปริญญาโท  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา >>
    2.  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้  >>

    3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู