หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                         36  หน่วยกิต

กำหนดโครงสร้างดังต่อไปนี้

 

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาแกน

6

6

หมวดวิชาเอกบังคับ

18

18

หมวดวิชาเอกเลือก

6

การค้นคว้าอิสระ

6

วิทยานิพนธ์

12

รวมจำนวนหน่วยกิต

36

36