คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    เธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ‚เธญเธ‡เธ„เธ“เธฐ เธ”เน‰เธฒเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเนเธฅเธฐเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธˆเธฑเธข

 

ผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

           จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  เพื่อให้การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ความต้องการของตลาดแรงงาน  เป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับสากล ภายใต้โครงการ และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น

                  1.  โครงการจิตอาสา  (กิจกรรมปฎิบัติธรรม  ปลูกป่า  ปันน้ำใจ  (3ป)  สานสันพันธ์บ้านวัด โรงเรียน 

               2.  โครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ญี่ปุ่น  เกาหลี  เวียดนาม  และมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

               3.  พิธีไหว้ครูและกิจกรรมรักแรกพบ

               4.  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

               5.  โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

               6. นิทรรศการสื่อและการสอนและการถอดบทเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

               7.  โครงการประชุมวิชาการและถอดบทเรียนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

               8.  โครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community :

E-PLC)  ประจำปี 2564-2565

               9.  โครงการทดสอบสมรรถภาพครู  CAS  Teacher  Run 

               10.  โครงการสถาบันพี่เลี้ยง โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565

               11.  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

               12.  พิธีประสาทปริญญาบัตร  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ด้านการวิจัย

           ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์ความรู้ใหม่  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน  และการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่

           1  การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  (CASNIC)

           2.  การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  (ASCER) 

ด้านการบริการวิชาการ

           ให้บริการวิชาการแก่สังคม ครู และบุคลากรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับภาษา ในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่

           1.  โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในวิธีประชาธิปไตยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันพระปกเกล้าฯ)

           2.  โครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM  Show & Share Development

           3.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่ผู้เรียนตามเกณฑ์วิทยฐานะของการจัดการศึกษาท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการ  E-PLC  ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           มีกิจกรรมที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมของบุคคล องค์กร และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ได้แก่ 

           1.  ส่งเสริมการการเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           2.  โครงการพระไตรปิฏกศึกษาและปฏิบัติธรรม

 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ

           1.  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

           2.  การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

           3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษศึกษา  ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายใต้โครงการสถาบันพี่เลี้ยง โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565

           4.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือระหว่างวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  กับสโมสรลูกเสือจังหวัดขอนแก่น

 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

           ความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

           ความร่วมมือกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา  (สถานศึกษาโรงเรียนและต้นสังกัด)

           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ

           University of Baguio, Philippines

           Nagasaki Wesleyan University, Japan

           Shinhan University  KOREA

           Emilio Aguinaldo College, Philippines

           Fukuoka Jo Gakuin University, Japan

           Savannakhet University,  Savannakhet, Laos

 

ด้วยปณิทานดังกล่าวคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิต

ให้ตรงตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เก่ง  ดี  มีภาวะผู้นำ

อันจักเป็นกำลังสำคัญของชาติ  สืบไป