คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเธ—เธตเนˆเน€เธ›เธดเธ”เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™


ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
    1.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
    2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
    3.  สาขาวิชาพลศึกษา  สุขศึกษาและกีฬา

 

ระดับปริญญาโท  ได้แก่  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
    1.  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    2.  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้
    3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู