คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ เธ›เธฃเธฑเธŠเธเธฒ เธ›เธ“เธดเธ˜เธฒเธ™

     วิสัยทัศน์  มุ่งสู่การผลิตและพัฒนาบัณฑิตเป็นผู้นำทางนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 เพื่อรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก

     ปรัชญา เก่ง ดี  มีภาวะผู้นำด้านการศึกษาที่กอปรด้วยจริยธรรม คุณธรรม นำสังคมไทยและสังคมโลก

     ปณิธาน
    1.  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูและผู้บริหารมืออาชีพในยุคศตวรรษที่  21 ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาและศิลปศาสตร์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะรู้จักรับใช้สังคม มีวินัยและภาวะผู้นำทางการศึกษาและภาษาสากล
    2.  มุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาและศิลปศาสตร์ โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
    3.  มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โดยการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม

     ค่านิยมองค์กร  “มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รับใช้สังคมด้วยจิตสาธารณะและความภักดีต่อองค์กร”