คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒเธ„เธ“เธฐเธจเธถเธเธฉเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธจเธดเธฅเธ›เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ

ประวัติความเป็นมา
    คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
        เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  ภายใต้สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  และ
        ต่อมาสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2561 อนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และให้ควบรวมกับคณะศิลปศาสตร์  เป็นคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และได้ย้ายทั้งสองหลักสูตรมาสังกัดคณะ  พร้อมเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  ในปี  พ.ศ  2562
        ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ว่า “การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของประเทศไทย”  โดยมี
  

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  ชนะวงศ์  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งประธานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  และ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์