U-School Mentoring 2023/2566

ประชาสัมพันธ์ พร้อมอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่นักนักเรียนU-School Mentoring 2566 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษา 4 ปีภาคปกติโครงการสื่อสารการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานการออม

การพัฒนาทักษะการสอนด้านกฎหมายพื้นฐานในยุคดิจิทัล

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ U-School Mentoring
ผลงาน U-School Mentoring ปีการศึกษา
1) U-School Mentoring English 2560
2) U-School Mentoring Mobile Application English 2561
3) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Mobile Application English 2562
4) U-School Mentoring Mobile Web Application English 2563
5) U-School Mentoring Spotify Sound Application English 2564
6) U-School Mentoring webappication   English  CAI 2565
7) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  webappication การออม/กฏหมาย 2566คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เว็บไซต์ คณะ  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง