ข่าวสารที่น่าสนใจ

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการสมัครเรียน  ข่าวสารเกี่ยวกับอธิการบดี

ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการและกิจกรรม

ตรวจสอบผลการเรียน

ลงทะเบียนเรียน ตารางสอน สำเร็จการศึกษา ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียด 

สมัครเรียน ป. ตรี/โท

นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสมัครเรียนออนไลน์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

รายละเอียด 
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์

เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพมหานคร มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) University of Texas , Arlington, USA...

Rearn More

ครุเดิมที่แสนดี หน้าแรกบนสุด
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ "แสดงออก" ถึงการระลึกถึงพระคุณที่สามเนื่องในโอกาสวันครูของทุกปี 2. เพื่อ "เทิดพระคุณครูจากสถาบันเดิม" ที่มีส่วนสร้างความสำเร็จแก่ลูกศิษย์ 3. เพื่อ "แสดงความชื่นชมนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี" นักศึกษาปัจจุบันเกิดความภาคภูมิใจ สามารถนำเกียรติบัตรเก็บไว้เป็น Profile ของตนเอง 4. เพื่อถือเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบัน

ประมวลภาพรับปริญญา
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2567 ทั้งหมดบัณฑิตและบัณฑิต บรรยากาศการพิธีประสาทปริญญาบัตร  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณหลายจากสถาบันต่างเข้าร่วม พิธี รวมไปถึงผู้ได้รับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ที่มีความดี ความรู้ ความสามารถ ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี ผู้โดยมีบัณฑิตและมหาบัณ

คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เว็บไซต์ คณะ  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง