เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครเรียน

 
 

 กรุณาล็อกอิน ! เพื่อตรวจสอบและปริ้นข้อมูลผู้สมัคร ทั้งหมด

 

ชื่อ - สกุล นางสาวสุวิตรา เทียมภักดี                   วันที่สมัครเรียน  8/30/2018 9:23:56 PM
คณะบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก หลักสูตรการศึกษา   4 ปี

เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ท่านจบมา ม.6 ทุน  ไม่เคย นักศึกษากองทุน และ  ไม่ต้องการ  กู้ยืมเงินกองทุนต่อ
อมูลส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
วัน/เดือน/ปีเกิด ---
ที่อยู่ปัจจุบัน ---
   
   
อมูลการศึกษาสถาบันเดิม
จบการศึกษาจาก  ม.6 ฝางวิทยายน  เกรดเฉลี่ย 3.37
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา การบริหาร  
จักวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จาก
(1) อาจารย์แนะนำ เพื่อนแนะนำ  ผู้แนะนำ ชื่อ-สกุล ฟ้า เชอร์รี่ แป๊ป เอ้ เบียร์ ขวัญ
(2)  (5) 
(3)  (6) 
(4)  (7)  หรือ ความคิดเห็นส่วนตัว 
ความต้องการทุนการศึกษาประเภท
(1 (2
(1.1)  (3
(1.2)  (3.1   

 

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ   ผู้พัฒนา อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา  (หัวหน้างานสารสนเทศ) 
ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ https://www.facebook.com/chaivat1
chaivat@cas.ac.th   www.cas.ac.th   วิทยาลัยบัณฑิตเอซีย (043-246836-8)