กิจกรรม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  (Voluntary Counseling Testing Day : VCT  Day )1 กรกฎาคม 2567 
 ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี
   🧬ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี  (Voluntary Counseling Testing Day : VCT  Day ) 9.00-12.00 น. โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่7 สำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 7  สภาเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น  มูลนิธิไทยอาธร  กลุ่ม ACTTeam ขอนแก่น  รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ วบอ.เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงาน
 ณ  อาคารโรงยิมฯ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/2/2024 11:02:24 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง