รับสมัครนักศึกษาใหม่รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่า หลักสูตรปริญญาตรีสมัครเรียน = สมัครงาน 📌📌 รับสมัครนักศึกษาใหม่ !! #dek67
รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี 🎓

#คณะบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาการบัญชี (หลักกสูตรบัญชีบัณฑิต)
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
• สาขาวิชาการจัดการธุรการค้าสมัยใหม่

#คณะนิติศาสตร์
• สาขาวิชานิติศาสตร์
#คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (รับผู้จบ ปวส.)

👉
 #สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย_ 

  หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย       https://enroll.cas.ac.th/index.php      
👉 #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-246-537, 087-492-2696, 081-708-6556 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง