ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โดยการรับตรง


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 020 / 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลจาก อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล thidaratana@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง