ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรงเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรง
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ข้อมูลจาก อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล thidaratana@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง