โครงการเรียนล่วงหน้า นักศึกษาใหม่ 2567 วันแรกสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา📌โครงการเรียนล่วงหน้า นักศึกษาใหม่ 2567 วันแรก 📚🖊️ วิชา 400 141 ภาษาอังกฤษ 1 ผู้สอน อาจารย์ ณรงค์ ชูสกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ สาขาการจัดการธุรกิจกีฬา ณ ห้อง 1306 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 💛
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง