ข่าวสารสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียด้วยเกณฑ์ AUN-QA Requirement

ที่ 3.1ได้กำหนดให้นำปรัชญาการศึกษาไปสู่การเรียนการสอน และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

สภาวิทยาลัยฯ จึงมีมติอนุมัติปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/28/2024 9:50:03 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง