เข้าพบท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(สกร.)อำเภอชนบท

วันที่ 27 มีนาคม  2567
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง
ดร.วีระพงษ์ เทียมวงษ์
อ.แสงสุรีย์ สุดชาติ
อ.เสาร์วลักษณ์ โคตรมิตร 
อ.กมลชนก ชินวรรณ
เข้าพบท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(สกร.)อำเภอชนบท และคณะคุณครูประจำศูนย์ ชี้แจ้งทุนการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตร ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ และ วิทยาลัยบัณฑิตาเอเซียค
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง