ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 1 โวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ดร.สายัณห์ ผาน้อย สอนวิชา 842 118 การพัฒนานโนบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในรูปแบบ onsite โดยนำนักศึกษารวมทั้งสิ้น 86 คน ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยมี ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และนางสุมัทนา แก้วจินดา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายและได้รับความสะดวกจากการต้อนรับของผอ.กลุ่มอำนวยการและทีมงานเป็นอย่างดีทั้งที่เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้มี ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง และอาจารย์ชุมพล สายแสนทอง ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/26/2024 10:38:25 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง