การนำเสนอสื่อการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

ว่าที่ร.ต.หญิงปานศิริ   ธรรมศิรินิเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และทีมงานบุคลากรวิทยาลัยบัณพิตเอเซีย 

☑️โครงการสื่อการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานการออม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินและกลโกงการลงทุน 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

📌ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการแสดงผลการดำเนินงาน 

☑️ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง U-School Mentoring 2566
โดยมีองคมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมชมผลงานจากตัวแทนทุกเครือข่าย

ณ โรงแรมสวิซโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา

#U_School_Mentoring_2566

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/25/2024 11:24:20 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง