สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการ โครงการกรมชลประทานวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567เวลา 13.30 - 16.00 น.คุณมนตรี สีหมงคลสกุลนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (3 บท)

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเหนือผู้นำ ในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการ โครงการกรมชลประทาน

ร่วมรับฟัง โดย

- รศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

ประธานกรรมการสอบ

- ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ กรรมการสอบ

- ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์

กรรมการสอบ

- รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ

กรรมการสอบ

- อ.ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม

กรรมการสอบ

- ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

- อ.ดร.กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

- อ.ดร.ประสงค์ ต่อโชติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

- อ.ดร.ชวลิต หงษ์ยนต์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- อ.แสงโสม อมรรัตนพงศ์

- อ.เจนจิรา กัลยารัตน์

- นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ

ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ 1205 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/19/2024 10:47:13 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง