ฝากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ประเภททั่วไป รอบการคัดเลือกที่ 1ปีการศึกษา 2567 
 
ข้อมูลจาก
อ.พรพิศ  เมืองเก่า  คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  089-5727016วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง