ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Online Marketing ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2✅ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI จัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Online Marketing ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วิทยากรโดย อ.ปรมินทร์ นวลอินทร์ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/12/2024 10:09:51 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง