รองผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร ฝ่ายวิชาการและคณะได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรนางสาวอัญรินทร์ รุ่งชัยพานิชย์ รองผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร ฝ่ายวิชาการและคณะได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร ระหว่างโรงเรียนกัลยาณวัตรกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่จะจัดพิธีลงนาม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 100 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยมี ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ท่านพงศกร ทวันเวช ผอ..สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและปรึกษาหารือ

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/6/2024 10:02:48 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง