ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่001 / 2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 1 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง