ขั้นตอนการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู🎊🎊ขั้นตอนการชําระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านบัญชี🎊🎊

✨✨ลงทะเบียนวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 437-1-42801-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ ขอนแก่น ✨✨

📌1.1 ค่าลงทะเบียนกลุ่มที่ 1 กรณีผู้ปฏิบัติการสอน จํานวน 50,000 บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

📌1.2 ค่าลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 กรณีไม่ได้ผู้ปฏิบัติการสอน จํานวน 55,000 บาท (ห้าหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน)

🎈ส่งสลิปแจ้งชื่อ-สุกล ลงในระบบ google form ที่แนบมานี้

https://forms.gle/Nstk8DwQNvmwC6VD8

⛔️⛔️ในวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดภายในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาราชการ (17.00 น.)⛔️⛔️

@ผู้ติดตาม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง