Proceeding การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 11 CASNIC 2023 !!Proceeding การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 11 CASNIC 2023 !!

mailhttps://drive.google.com/drive/folders/1qHodv1CHg516ZfJ7fvXk70KzziHI49tW?usp=drive_link
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง