การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งที่ 3วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 67

 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

บรรยายพิเศษ 
จาก ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ 
อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 ❤️ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ 
ผู้บริหารสูงสุดสถาบันในเครือ 

โรงเรียนกระแสพัฒนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชยการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
และ💙ประธานสโมสรขอนแก่นเอฟซี  

ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เราคือครู” 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
เสวนาทางวิชาการ  หัวข้อ “ผู้นำกับการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล
Leader and Educational in the Digital Era”
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1) นายอภิชัย เสนาโยธี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
2) ดร.ณัชญานุช สุดชาดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
3) ดร.บรรจง พลขันธ์: อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ /
    ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา
    สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
4) ดร.วัชระ คงแสนคำ : ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
ผู้ดำเนินรายการ
5) ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 

ณ ธรรมศาลาแพทย์เพ็ญแข ชนะวงศ์
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/8/2024 9:44:39 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง