เปิดรับรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้📣ประกาศรับสมัครแล้ว📣

1. หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ เปิดรับสมัครตั้งแต่

🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈
📌ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
📌ดร.จิราพร วิชระโภชน์
📌ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย
☎️ติดต่อสอบถาม
ดร.จิราพร วิชระโภชน์ 098-6365459

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

☎️ติดต่อสอบถาม

อาจารย์อรนุช เอี้ยวประดิษฐ์

096-2871555

อาจารย์พิศตะวัน มาตสีดา 090-5768896

นางสาวอนงค์ เย็นใจ

097-9567578✨ตั้งแต่ “วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ”✨คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในการได้รับรองหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา M.Ed ต่อไปอีก 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 👩‍🏫👨‍🏫

วันที่รับรอง 28 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 5/2565

     คลิก สมัครเรียน       https://enroll.cas.ac.th/index.php    
📚ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้📗📒

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/.../1mQbOSiwk2YJmJosVjAM.../view...

🔻เพจหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
➡️https://www.facebook.com/CAS.M.Ed.CDLS/


#คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
#วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง