โครงการส่งเสริมความเป็นครู (3 ป.) ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจโครงการส่งเสริมความเป็นครู (3 ป.) ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 9/6วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ??
ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
-ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม 
??โครงการส่งเสริมความเป็นครู (3 ป.) ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น (9) ห้อง (6) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ??
-ในวันอาทิตย์ ที่ (1)(0) ธันวาคม 2566 ณ วัดสุคันธาราม และโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/11/2023 10:46:46 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง