ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Presentation) CASNIC2023ประกาศสำนักบัณฑิตศึกษา 
ที่ บศ. 007/2566
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Presentation)
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 
เรื่อง “ความหวังและความจริงในบริบทของการศึกษาไทย”
"Hope and Truth in the Context of Thai Education"
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1LvguKYJjKry2jJIS_m8Ajh2xbQXmN6YD/view?usp=sharing
 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง