ดร.อำนาจ   ชนะวงศ์ ขอขอบคุณประธานสอบ ดร.อาคม อึ่งพวง และกรรมการสอบทุกท่าน6 พย.66 ในนามของประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณประธานสอบ ดร.อาคม อึ่งพวง และกรรมการสอบทุกท่าน รวมทั้งนศ.ที่มาขึ้นสอบเค้าโครงงานวิจัยทั้ง8คน และผู้เข้าร่วมฟังทุกท่าน ในวันที่5พย.66 ที่ผ่านมานี้..

ผลจากความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้เราเห็นภาพกรอบทิศทาง งานวิจัยของภาคบริหาร.ที่จะใช้สำหรับปีการศึกษา 2566นี้ชัดเจน ทั้งแผนก.และแผนข. ทั้งระเบียบวิธีวิจัย.ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เราได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในช่วงที่ผ่านมา ทั้งปัญหาโควิต19 ปัญหาเศรษฐกิจ(ที่ทำให้หลายสถาบันต้องปิดตัวไป ) ปัญหาบุคลากร และปัจจัยที่สนับสนุนมากต่อมาก แต่เราก็ต่อสู่อย่างทรหด อดทน พากเพียร และใช้สติอย่างฉลาดที่ต้องการเปลี่ยนวิกฤกติให้เป็นโอกาส  เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อประโยชน์ของวิทยาลัย ต่อไป....

ผมในนามของประธานหลักสูตร.จึงขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้ครับ.. (รัก)
ดร.อำนาจ   ชนะวงศ์
@Amnaj
พร้อมทั้งเดินทางไป 
6พย.66 ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์ และ ดร.จิราพร วิชระโภชน์ เดินทางไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ข้อมูลจาก line @Amnaj
โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/7/2023 10:21:40 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง