นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา1/2566  ในรูปแบบกระบวนการE-PLC นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา1/2566 
ในรูปแบบกระบวนการE-PLC 
วงรอบที่ 3 รูปแบบ Onsite 
ณ โรงเรียนบ้านคลองกลาง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566
วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ E-PLC วงรอบที่3 ที่ได้มีการปรับแก้แล้ว  การปฏิบัติการสอน วงรอบที่ 3 การสังเกตการสอน วงรอบที่ 3 และการสะท้อนผล วงรอบที่3

โดยมีสมาชิก ดังนี้
1. นางสาว สุพิชญา เค้ากระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกลาง
2. ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ อาจารย์นิเทศ
3.ดร.กัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวปิยรัตน์ ผังฉิมพลีครูผู้สร้างเเรงบันดาลใจ
5. นางสาวเครือฟ้า พรสุข ครูพี่เลี้ยง
6. นางสาวธนัตดา มณีกระโทกครูเพื่อนร่วมเรียนรู้
7. นางสาวนันท์นภัส หมู่สูงเนิน ครูผู้สอน

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ศึกษานิเทศก์และทีม E-PLC ทุกท่านที่มายังโรงเรียนบ้านคลองกลาง ที่ร่วมให้คำแนะนำในการประชุมวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้และวิพากย์การสอนและสะท้อนผลในครั้งนี้ จะนำเอาคำเเนะนำจากอาจารย์นิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูทุกท่าน ไปปรับปรุงในการทำเเผนการจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสอบ...
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง