นางสาวธราทิพย์ ประเสริฐศรี ได้เปิดชั้นเรียนและประชุมสะท้อนความคิด ตามรายงานการดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูนนางสาวธราทิพย์ ประเสริฐศรี ได้เปิดชั้นเรียนและประชุมสะท้อนความคิด ตามรายงานการดำเนินงาน E-PLC วงรอบที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ได้ข้อสรุปได้นี้ค่ะ

1.อาจารย์นิเทศก์ เพิ่มเติมในส่วนของการนำเข้าสู้บทเรียน สอดแทรกความคิด ความใฝ่ฝัน สื่อการสอนให้มีขนาดที่เหมาะสม ให้สีสันน่าสนใจ

2. ครูพี่เลี้ยง เพิ่มเติมในส่วนของใบงานกิจกรรมกลุ่มให้มีขนาดที่เหมาะสมมากขึ้น

3. ครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ เพิ่มเติมในส่วนของการประเมินกิจกรรมกลุ่มให้ชัดเจน

4. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ชื่นชมในความรับผิดชอบ ทั้งงานโรงเรียนและกิจกรรภายในไม่ขาดตกบกพร่อง

5. ครูศุภักชัย นามลุน เพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการกิจกรรมกลุ่ม ให้มีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน

ดิฉันจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการทำงานและฝึกประสบการณ์วิช่ชีพต่อไปค่ะ

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ชีวิน อ่อนละออ ที่เสียสละเวลามาเยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ @ดร.ชีวิน อ่อนละออ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง