ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะศึกษาศาสตร์ 
ในวันที่  5  มิถุนายน  2562 
   
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง